Ban Pháp chế

Ban Pháp chế HĐND huyện Xín Mần

04/07/2014 00:00 2408 lượt xem

1. Ông: Tráng Văn Dìn- Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Xín Mần
Điện thoại: 0839 490 329
Email: tvdin.xm@hagiang.gov.vn

2. Ông: Giàng Xuân Hồ - Phó Ban pháp chế HĐND huyện Xín Mần
Điện thoại:  0976 075 676
Email:  gxho.xm@hagiang.gov.vn

Tin khác

Liên kết website