Bản tin thông báo nội bộ

Bản tin nội bộ tháng 03 năm 2022

13/04/2022 03:27 1408 lượt xem

Bản tin nội bộ tháng 03 năm 2022

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

* Ngày 03/3/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Xín Mần ban hành kế hoạch số 100-KH/HU về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Kế hoạch ban hành nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn huyện về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Hà Giang với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị và việc thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Xác định những nhiệm vụ trọng tâm, công việc cụ thể để triển khai thực hiện đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên, tự giác, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

* Ngày 25/3/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Xín Mần ban hành kế hoạch số 104-KH/HU về triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với triển khai thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 22/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đảng viên, giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch ban hành nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của các cấp ủy, tổ chức đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ, nhất là các đồng chí cấp ủy viên, người đứng đầu; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

 Các cấp ủy, tổ chức đảng có trách nhiệm cụ thể hoá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Bám sát mục tiêu, các nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng cấp trên và của cấp mình đề ra, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp và quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả. Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, cơ sở; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm kế hoạch được triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.

* Ngày 18/3/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Xín Mần ban hành Chương trình số 18-CTr/HU về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022.

Chương trình ban hành nhằm tạo sự thống nhất về chủ trương, quan điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022.

Đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất giữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chương trình, gắn với việc cụ thể hóa chủ trương, kết luận của Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

* Ngày 21/3/2022, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng huyện Xín Mần giai đoạn 2021- 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch ban hành nhằm cải thiện bữa ăn của người dân về số lượng, cân đối hơn về chất lượng đảm bảo an toàn vệ sinh, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em trên 5 tuổi, phụ nữ ở tuổi sinh đẻ, đặc biệt là suy dinh dưỡng thể thấp còi. Từng bước được kiểm soát thừa cân béo phì, hạn chế các bệnh mãn tính không liên quan đến dinh dưỡng.

* Ngày 01/4/2022, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2030

Kế hoạch ban hành với mục đích  tuyên truyền đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn toàn huyện. Triển khai công tác gia đình là trọng tâm của các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc và là động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững đất nước nói chung và huyện Xín Mần nói riêng.

Tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của gia đình và công tác xây dựng gia đình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện và chấp hành. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác xây dựng gia đình, trong đó chú trọng nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác gia đình. Phát huy vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng, định hướng giá trị, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

 Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới đảm bảo sâu rộng, có hiệu quả và tiết kiệm với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với yêu cầu thực tiễn; lồng ghép công tác xây dựng gia đình với các nội dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương đảm bảo phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19.

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC

TỪ THÁNG 3 NĂM 2022

1. Nghị định số 10/2022/NĐ-CP, ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ (có hiệu lực từ ngày 01/3/2022).

Nghị định này quy định về đối tượng chịu lệ phí trước bạ, người nộp lệ phí trước bạ, căn cứ tính lệ phí trước bạ, ghi nợ, miễn lệ phí trước bạ, chế độ khai, nộp và quản lý lệ phí trước bạ. Với ô tô điện chạy pin, trong vòng 3 năm kể từ ngày 1/3/2022, nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0%; trong vòng 2 năm tiếp theo, nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 50% mức thu đối với ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi.

2. Thông tư số 02/2022/TT-BNV, ngày 29/01/2022 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/01/2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (có hiệu lực từ ngày 15/3/2022).

Đối tượng áp dụng Thông tư này là cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng

Mức trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh như sau: Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã: 2.473.000 đồng/tháng (trước đây là 2.116.000 đồng/tháng); đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 2.400.000 đồng/tháng (trước đây là 2.048.000 đồng/tháng); đối với các chức danh còn lại: 2.237.000 đồng/tháng (trước đây là 1.896.000 đồng/tháng).

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,

ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH  VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG, KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 *  Những nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc 

1. Xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, cường thịnh, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, với cương vị là người đứng đầu Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn xây dựng đất nước giàu mạnh, mang lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Tư tưởng của Người đã được nhấn mạnh tại Đại hội II của Đảng (1951): Xây dựng một nước Việt Nam  hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, phú cường. Người nhiều lần nhắc nhở: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.

Trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ ngày 03/9/1945, Người đã nêu lên những nhiệm vụ cấp bách của chính quyền đó là diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Nói cách khác, tập trung giải quyết hai vấn đề trọng yếu: phục hồi và phát triển nội lực đất nước; đối ngoại linh hoạt tránh nguy cơ ngoại xâm, kéo dài thời gian chuẩn bị cho cuộc kháng chiến.

Trong các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách đó, Người đặc biệt chú trọng việc nâng cao dân trí, phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh. Trong thư gửi các học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập (05/9/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cổ vũ, khích lệ: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ, trước đây thực dân Pháp cai trị đã thực hiện chính sách ngu dân để dễ lừa dối, bóc lột dân ta, có tới 95% đồng bào ta không biết chữ. “Nay chúng ta đã giành được quyền độc lập. Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này là nâng cao dân trí”. Nạn thất học, kém hiểu biết là một cản trở lớn cho sự phát triển của đất nước và dân tộc. Người kêu gọi: “...Mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi của mình, bổn phận của mình, phải có kiến thức mới để có thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà và trước hết phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ”.

Bên cạnh việc nâng cao dân trí, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ ra nhiệm vụ quan trọng trong kiến thiết đất nước là bồi dưỡng nhân tài. “Kiến thiết cần có nhân tài. Nhân tài nước ta dù chưa có nhiều lắm nhưng nếu chúng ta khéo lựa chọn, khéo phân phối, khéo dùng thì nhân tài càng ngày càng phát triển càng thêm nhiều”.

Xuyên suốt hai cuộc trường chinh kháng chiến chống lại các thế lực đế quốc thực dân Pháp và Mỹ, đường lối kiến thiết đất nước, từng bước hiện thực hóa vọng xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh, cường thịnh luôn được Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một cách cụ thể, phù hợp, sáng tạo và quyết liệt.

Trước lúc đi xa, trong Di chúc Người bày tỏ điều mong muốn cuối cùng, cũng là khát vọng tột bậc: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Những tư tưởng, khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một Việt Nam hùng cường tiếp tục được toàn Đảng, toàn dân tộc từng bước hiện thực hóa trong công cuộc xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, công cuộc đổi mới phát triển đất nước trong 35 năm qua và trong những chặng đường tiếp theo. Kết quả, thành tựu đem lại “rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật”, như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

2. Thực hiện khát vọng đất nước giàu mạnh, cường thịnh trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng chế độ mới, mưu cầu hạnh phúc, ấm no cho Nhân dân

Hồ Chí Minh ngay từ khi ra đi tìm đường cứu nước đã mang khát vọng lớn lao: Độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho đồng bào. Người khẳng định: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.

Khi nước nhà độc lập, khát vọng ấm no, hạnh phúc của nhân dân trở thành động lực và mục tiêu hành động của toàn Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong tư tưởng của Người, hạnh phúc của người dân đơn giản là quyền sống, từ đó phát triển một dân tộc, một quốc gia hạnh phúc. Đó là một xã hội do nhân dân lao động làm chủ, bình đẳng, không có chế độ người bóc lột người, “một xã hội hoàn toàn mới mẻ, đầy tính nhân văn, “đưa quần chúng đến một cuộc sống xứng đáng, vẻ vang và ngày càng phồn vinh, làm cho mọi người lao động có một Tổ quốc tự do, hạnh phúc và hùng cường, hướng tới những chân trời tươi sáng”.

Trong quá trình xây dựng đất nước, Người rất coi trọng các chính sách kinh tế nhằm đạt tới sự ổn định và phát triển xã hội, đem lại hạnh phúc cho con người. Người khẳng định Ðảng ta, Nhà nước ta từ nhân dân mà ra, vừa là người lãnh đạo vừa là người đầy tớ của nhân dân, không có lợi ích nào khác lợi ích của nhân dân.

Cả cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh hiến dâng trọn vẹn cho cách mạng, “chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc, và hạnh phúc của quốc dân”. Trong Di chúc, Người dặn dò: “Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần “tự lực cánh sinh”. Mong muốn của Người là ai ai cũng được góp công sức vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc và được hưởng thành quả do cách mạng mang lại.

Ý chí, khát vọng độc lập của Tổ quốc, hạnh phúc cho Nhân dân, hùng cường cho dân tộc và tấm gương mẫu mực suốt đời phụng sự đất nước, phục vụ Nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là động lực, tư tưởng soi đường cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc, vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

3. Xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, thực hiện một cách có kế hoạch với sự đồng lòng của Chính phủ và người dân.

Hiện thực khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là phải xây dựng chế độ chính trị dân chủ, tiến bộ, thật sự vì dân, xây dựng đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội văn minh, tiến bộ với những giá trị đạo đức tốt đẹp. Muốn vậy, phải xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, có kế hoạch thực hiện với sự đồng lòng của Chính phủ và người dân.

Đất nước giành được độc lập, vấn đề kiến thiết, phát triển kinh tế - xã hội trở nên cấp thiết. Ngày 31/12/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 78 về việc thiết lập “Ủy ban nghiên cứu kế hoạch kiến thiết” của Chính phủ. Phát biểu trong phiên  họp  đầu  tiên  của  Ủy  ban  ngày  10/01/1946,  Hồ  Chí  Minh  mong  muốn  mọi người “đem tài năng tri thức lo bồi bổ về mặt kinh tế và xã hội”, “Làm cho dân có ăn. Làm cho dân có mặc. Làm cho dân có chỗ ở. Làm cho dân có học hành”.

Trong thư gửi các giới công thương Việt Nam, Người viết: “Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà, thì giới Công -Thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng. Chính phủ nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp giới Công - Thương trong công cuộc kiến thiết này”. Người nhấn mạnh, nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng. Các nhà công nghiệp, thương nghiệp hãy cùng đem vốn vào làm những công cuộc ích quốc lợi dân.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Nước muốn giàu mạnh thì phải phát triển nông nghiệp”, “Chúng ta phải quý mỗi tấc đất như một  tấc  vàng”.  Người  khuyến  khích:  “Trong  công  cuộc  xây  dựng  nước  nhà, Chính phủ trông mong vào nông dân, trông cậy vào nông nghiệp một phần lớn. Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh. Nông dân muốn giàu, nông nghiệp muốn thịnh, thì cần phải có hợp tác xã”.

Theo Người, “muốn  tiến  lên  chủ  nghĩa  xã  hội  thì  phải  phát  triển công nghiệp nhưng đồng thời cũng phải phát triển nông nghiệp, vì hai ngành đó khăng khít với nhau... Nếu ngành công nghiệp phát triển mà ngành nông nghiệp không phát triển thì khập khễnh như người đi một chân”. Xuất phát từ điều kiện nước ta, sản xuất nông nghiệp có một vị trí hết sức quan trọng, Người chủ trương phải cải tạo và phát triển nông nghiệp thì mới có cơ sở để phát triển các ngành kinh tế khác, để tạo điều kiện cho việc công nghiệp hóa nước nhà. “Nhân dân ta, đặc biệt là công nhân và nông dân ta, phải hăng hái thi đuayêu nước, thực hiện khẩu hiệu: làm nhiều, nhanh, tốt, rẻ”. “Tự lực cánh sinh, tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm”. Có sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn xã hội, như vậy mới phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày càng thắng lợi.

4. Phát huy tối đa nội lực dân tộc, tranh thủ ngoại lực, có chính sách mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài  

Vấn đề nội lực dân tộc là một điểm quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Với tinh thần “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”, ngay khi thời cơ đến, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sức mạnh nội lực của hơn 20 triệu người dân Việt Nam đã được phát huy, làm nên thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám, giành chính quyền về tay nhân dân.

Sau ngày nền độc lập ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Tự lúc giành quyền độc lập đến nay, xứ Việt Nam ta vẫn hết sức cố gắng để một mặt yên nội trị, một mặt gây thực lực chống xâm lăng và tranh thủ ngoại giao được thắng lợi. Sức cố gắng ấy đã đem lại cho chúng ta những kết quả khả quan”. Điều này đã nói lên tinh thần, quan điểm, đường lối của Đảng và Bác Hồ trong xây dựng và bảo vệ đất nước là phát huy tối đa các nguồn lực bên trong, tranh thủ nguồn lực bên ngoài, có chính sách mở cửa, hỗ trợ phát triển nền kinh tế nhằm tạo nội lực dân tộc vững mạnh.

Sau ngày nền độc lập ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Tự lúc giành quyền độc lập đến nay, xứ Việt Nam ta vẫn hết sức cố gắng để một mặt yên nội trị, một mặt gây thực lực chống xâm lăng và tranh thủ ngoại giao được thắng lợi. Sức cố gắng ấy đã đem lại cho chúng ta những kết quả khả quan”. Điều này đã nói lên tinh thần, quan điểm, đường lối của Đảng và Bác Hồ trong xây dựng và bảo vệ đất nước là phát huy tối đa các nguồn lực bên trong, tranh thủ nguồn lực bên ngoài, có chính sách mở cửa, hỗ trợ phát triển nền kinh tế nhằm tạo nội lực dân tộc vững mạnh.

Người tuyên bố: “Đối với các nước dân chủ, nước Việt Nam sẵn sàng thực thi chính sách mở cửa và hợp tác trong mọi lĩnh vực”, “Nước Việt Nam dành sự tiếp nhận thuận lợi cho đầu tư của các nhà tư bản, nhà kỹ thuật nước ngoài trong tất cả các ngành kỹ nghệ của mình”.

Quan điểm của Người trong việc mở cửa, hợp tác quốc tế không chỉ nhằm mục đích nhận được sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, mà thông qua đó thu hút ngoại lực, thu hút đầu tư, tạo ra những điều kiện phát huy tiềm năng của đất nước, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân. Các nước bạn giúp ta cũng như thêm vốn cho ta, do vậy phải sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài. Ta phải khéo dùng cái vốn ấy để bồi bổ lực lượng, phát triển khả năng của ta, tức là có thêm điều kiện để tự lực cánh sinh.

Ngay từ cuộc kháng chiến chống Pháp, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ vấn đề này trong đường lối kháng chiến, đường lối kiến thiết đất nước. Người chỉ rõ phải phát triển toàn diện kinh tế từ nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp tới phát triển dịch vụ, mở rộng giao lưu kinh tế với các nước, trước hết là các nước anh em, các nước xã hội chủ nghĩa. Suốt cuộc kháng chiến, mặc dù tình hình thế giới diễn biến phức tạp, song Người vẫn cố gắng mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước bạn cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. “Cuộc kháng chiến lâu dài của chúng ta được thắng lợi là do nơi chúng ta động viên kinh tế được thành công, vì chúng ta có biết động viên kinh tế một cách khôn khéo, thực lực của chúng ta mới được đầy đủ và bền bỉ”.

Trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ, ý chí tự lực, tự cường được khơi dậy mạnh mẽ trong toàn Đảng và nhân dân hai miền Nam – Bắc nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thống nhất đất nước, bảo toàn nền độc độc lập, đưa cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thời gian này, chúng ta tiếp tục nhận được rất nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ từ các nước anh em và bè bạn quốc tế. Điều này một lần nữa khẳng định quan điểm, đường lối đúng đắn của Đảng và Bác về coi trọng nội lực, khéo léo tranh thủ, tận dụng ngoại lực, xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

5. Luôn xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của đất nước, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn để đưa ra những quan điểm, chủ trương phù hợp; không giáo điều, máy móc trong học tập kinh nghiệm của nước khác

Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra trên cơ sở nhận thức khoa học, đúng đắn lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, phù hợp với thực tiễn đất nước. Từ thực tiễn, hoàn cảnh nước ta là một nước nông nghiệp lạc hậu, lại trải qua chiến tranh, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, xây dựng chủ nghĩa xã hội “không thể làm mau được mà phải làm dần dần”, “làm sao cho dân giàu nước mạnh”.

Độc  lập,  sáng  tạo  trong  tư  duy,  quan  điểm,  chủ  trương  và  hành  động là phong cách nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Người, xây dựng, phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa đòi hỏi Việt Nam phải có cách làm, bước  đi  và biện pháp  thích  hợp.  “Ta  không thể  giống  Liên Xô,  vì  Liên  Xô  có phong tục tập quán khác, có lịch sử địa lý khác… ta có thể đi con đường khác để tiến lên chủ nghĩa xã hội”.

Chúng ta phải học tập kinh nghiệm các nước anh em và áp dụng những kinh nghiệm ấy một cách sáng tạo. Chúng ta phải nâng cao sự tu dưỡng về chủ nghĩa Mác - Lênin để dùng lập trường, quan điểm, phương pháp chủ nghĩa Mác - Lênin mà tổng kết những kinh nghiệm của Đảng ta, phân tích một cách đúng đắn những đặc điểm của nước ta. Có như thế, chúng ta mới có thể dần dần hiểu được quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam, định ra được những đường lối, phương châm, bước đi cụ thể của cách mạng xã hội chủ nghĩa thích hợp với tình hình nước ta. 

Những chỉ dẫn của  Chủ  tịch  Hồ  Chí  Minh  có  giá  trị  chỉ  đạo  thực  tiễn  và nghiên cứu lý luận về sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước theo con đường của chủ nghĩa xã hội, trở thành cơ sở, nền tảng tư tưởng đặc biệt quan trọng để Đảng đổi mới tư duy lý luận, nắm bắt thực tiễn, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan, hoạch định đường lối đổi mới tại Đại hội lần thứ VI của Đảng (12/1986) và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới trong các giai đoạn cách mạng để Việt Nam có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

                   Trích nguồn dẫn:  Ban Tuyên giáo Trung ương

GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT

Nông dân Hoàng Văn Mơi học tập và làm theo Bác

Những năm qua, cùng với phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, Hội nông dân xã Xín Mần, huyện Xín Mần thường xuyên tăng cường triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ. Tấm gương hội viên nông dân Hoàng Văn Mơi, sinh năm 1983 ở thôn Xín Mần, xã Xín Mần là một điển hình.

Anh Hoàng Văn Mơi đang chăm sóc cho trâu của gia đình

       Sinh ra và lớn lên trong gia đình làm nông nghiệp trên quê hương xã Nà Trì huyện, Xín Mần, anh đã chứng kiến cảnh nghèo đói vất vả quanh năm của người dân trên quê hương. Anh luôn chăn trở và suy nghĩ là một người nông dân, cách tốt nhất để học tập và làm theo Bác là không chấp nhận đói nghèo, nỗ lực mở ra hướng phát triển kinh tế hiệu quả, làm giàu trên chính quê hương Xín Mần, với tâm niệm đó anh Mơi đã học theo Bác từ những việc nhỏ mỗi ngày, năng động trong sản xuất. Năm 2015 anh Hoàng Văn Mơi đã lên xã Xín Mần - mảnh đất vùng biên để lập nghiệp với số vốn 50 triệu đồng vay từ chương trình tạo việc làm của Ngân hàng chính sách xã hội và vốn tích cóp của gia đình, anh đã mua trâu, bò về nuôi, dần dần tích cóp được ít vốn anh đầu tư nuôi thêm lợn, dê, gà và trồng rau củ quả bán ra thị trường cũng đem lại thu nhập khá cho gia đình anh. Nhận thấy thị trường tiêu thụ sản phẩm gia súc gia cầm ngày càng tăng cao của người dân, năm 2021 anh tiếp tục vay 180 triệu đồng từ ngân hàng chính sách và ngân hàng nông nghiệp đầu tư mở rộng chuồng trại nuôi thêm lợn, vịt, ngan... Bên cạnh đó anh còn mở cửa hàng tạp hóa phục vụ bán hàng cho bà con tại thôn, xã. Trong năm 2021 gia đình anh đã xuất chuồng được 60 con lợn, trên 1 nghìn con gà, ngan, vịt, dê. Cũng trong năm 2021 huyện Xín Mần đã liên kết với Công ty Việt Nam MISAKI thực hiện mô hình trồng củ cải Hoàng Minh tại xã Xín Mần, gia đình anh Mơi đã đi đầu trong thực hiện mô hình trồng củ cải với diện tích 0,5 ha và mang lại thu nhập đáng kể. Bên cạnh đó với diện tích hơn 2.000m2 đất, anh đã thực hiện theo chương trình cải tạo vườn tạp, thực hiện trồng các loại rau trái vụ, rau sạch để bán tại chợ xã và làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Ngoài ra anh luôn chú trọng phát triển mô hình kinh tế của gia đình theo hướng thân thiện với môi trường. Đảm bảo môi trường sạch sẽ không ảnh hưởng đến cộng đồng. Các loại phân, rác thải hữu cơ được gia đình thu gom ủ thành phân bón cho cây trồng. 

Tích cực tìm tòi học hỏi kinh nghiệm khoa học kỹ thuật, chủ động chăm sóc đàn vật nuôi, chủ động nguồn con giống và nguồn thuốc thú y nên đàn vật nuôi của gia đình anh luôn khỏe mạnh, rất ít bị dịch bệnh. Doanh thu từ sản xuất kinh doanh của gia đình anh riêng năm 2021 trừ chi phí cho thu nhập trên 300 triệu đồng. Từ đó, gia đình anh đã có điều kiện tham gia nhiều hoạt động phúc lợi địa phương, hỗ trợ những hộ khó khăn vươn lên thoát nghèo. Không chỉ giỏi làm kinh tế, anh Mơi còn là một đảng viên, một người nông dân luôn gương mẫu cùng gia đình chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương, được bà con lối xóm tin yêu, quý mến và nhiều lần được bình xét gia đình văn hóa ở địa phương; được cấp ủy, chính quyền ghi nhận là một trong những mô hình điển hình của địa phương. Mô hình nhà anh được nhiều bà con trong thôn, trong xã đến học hỏi kinh nghiệm và được địa phương cũng tích cực tuyên truyền để nhân rộng mô hình ra toàn xã, giúp cho nhiều nông dân có điều kiện vươn lên giảm nghèo.

Với nỗ lực học tập và làm theo lời Bác dạy, phát triển kinh tế gia đình, có nhiều hoạt động đóng góp vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương, nhiều năm qua, anh Mơi được Cấp ủy và Hội cấp trên khen thưởng. Đặc biệt trong năm 2021 Anh được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua tỉnh Hà Giang. Tinh thần học và làm theo Bác thiết thực trong lao động sản xuất và vươn lên thoát nghèo của anh Hoàng Văn Mơi chính là tấm gương sáng để mỗi chúng ta học tập và noi theo.

                                                         Người viết bài

                                                    Đặng Thị Kim Huệ               

                                       Phòng NN&PTNT huyện Xín Mần

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

THÁNG 4 NĂM 2022

Các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện bám sát nội dung định hướng công tác tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị mình, tập trung tuyên truyền tốt một số nội dung trọng tâm trong tháng 4/2022:

1. Tiếp tục tuyên truyền kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (các nội dung tuyên tuyền theo Kế hoạch số 95-KH/HU, ngày 09/02/2022 của Huyện ủy).

2. Tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo của tập thể, cá nhân trong phát triển kinh tế -xã hội; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc học tập và làm theo 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang.

3. Tuyên truyền kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội quý I/2022 của huyện, địa phương. Trong đó chú trọng thông tin tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của huyện trong thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; những mô hình, cách làm hay của các địa phương trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 01/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững; tuyên truyền sản xuất vụ Xuân - Hè năm 2022 gắn với triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi, cây trồng…

Tổ chức tuyên truyền kế hoạch số 93/KH-UBND, ngày 22/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022, trong đó tập trung tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn các chủ thể tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử: Tổ chức gian hàng nông sản trên nền tảng số với tên miền Voso.Hà Giang và Portmart.Hà Giang. Có ít nhất 06 - 08 sản phẩm; tuyên truyền kế hoạch số 98/KH-UBND, ngày 27/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Xín Mần.

4. Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K của Bộ Y tế trong bối cảnh dịch Covid-19 lây lan nhanh, với số ca nhiễm tăng; tuyên truyền để người dân “thích ứng, an toàn” nhưng tuyệt đối không chủ quan để giảm thiểu nguy cơ bị nhiễm bệnh. Tuyên truyền về sự cần thiết và tác dụng tích cực của việc tiêm chủng vaccine Covid-19 đối với sự an toàn về sức khỏe của trẻ từ 05 - 11 tuổi, nhấn mạnh khi đã tiêm chủng lợi ích lớn gấp nhiều lần so với rủi ro khi không tiêm và việc tiêm chủng cho trẻ từ 05 - 11 tuổi đã được các cơ quan chức năng nghiên cứu, đánh giá kỹ, từ đó tạo sự đồng thuận, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện.

5. Tuyên truyền công tác chuẩn bị, tổ chức Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2022 và đón Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (dự kiến tổ 2 chức từ ngày 25-27/4/2022 (tức ngày 25-27 tháng 3 âm lịch)). Trong đó, tập trung tuyên truyền về việc tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội, công tác tổ chức, đảm bảo các điều kiện về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, các dịch vụ ăn, nghỉ, chủ trương tạo “điểm nhấn” để thu hút khách du lịch, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian diễn ra Lễ hội… Đồng thời, tuyên truyền về các hoạt động nhằm vận động, phục vụ cho việc tái đánh giá tư cách thành viên mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ III - năm 2022.

6. Tăng cường tuyên truyền công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng theo Quyết định số 311/QĐ-TTg, ngày 05/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng, giai đoạn 2022 - 2030”. Trong đó, tập trung tuyên truyền mục tiêu chung của Chương trình nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng, qua đó góp phần xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, có tri thức, văn hoá, có ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng, có ước mơ, hoài bão, khát vọng và kỹ năng hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên số hóa. Chủ động sàng lọc, nhận diện được các thông tin “xấu”, “độc”, tiếp nhận thông tin tích cực trên không gian mạng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần tích cực thực hiện hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

7. Tuyên truyền về thuế và chính sách, pháp luật thuế; việc thực hiện các chương trình, chính sách tín dụng của Chính phủ và của tỉnh về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay đối với khách hàng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid- 19 gây ra; triển khai hỗ trợ khách hàng với các gói tín dụng; tuyên truyền các chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhấn mạnh quyền lợi của người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

8. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc thi, như: Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức. Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức; Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức… 

9. Ngày 25/02/2022, Bộ Công an bắt đầu cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên phạm vi toàn quốc. Để các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ và đồng thuận với việc cấp tài khoản định danh điện tử, cần tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân nhận thức đúng về tính cần thiết của định danh điện tử đối với mỗi người trong xu thế xã hội số hiện nay. Tuyên truyền nhấn mạnh, việc có tài khoản định danh điện tử sẽ tạo nhiều thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân trong quá trình thực hiện các giao dịch thông qua dịch vụ công. Tuyên truyền để người dân có nhận thức đúng về vấn đề bảo mật thông tin cá nhân khi có tài khoản định danh điện tử, tạo cho người dùng thói quen sử dụng đúng, sử dụng an toàn, tránh nguy cơ bị đánh mất tài khoản. Đồng thời nâng cao nhận thức của chính quyền, các cơ quan chức năng trong việc tăng cường sự liên thông, kết nối cơ sở dữ liệu để tạo lập môi trường thông suốt, thuận lợi cho quá trình thực hiện các dịch vụ công, phục vụ hiệu quả nhu cầu của các tổ chức, cá nhân khi giao dịch.

10. Tiếp tục tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 04/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tập trung tuyên truyền về kết quả nổi bật của cấp đoàn cơ sở đạt được trong nhiệm kỳ qua, các phong trào thi đua, công trình, phần việc chào mừng đại hội đoàn cấp cơ sở… tạo không khí vui tươi, phấn khởi, niềm tin tưởng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân hướng về đại hội.

11. Về tình hình Nga - Ukraine, tuyên truyền khẳng định: Trong tình hình phức tạp hiện nay tại Ukraine, với mong muốn hòa bình, ổn định và cuộc sống bình thường sẽ sớm trở lại tại Ukraine, một trong những quan tâm hàng đầu của Đảng, Nhà nước ta là bảo đảm an ninh và an toàn cao nhất về tính mạng, tài sản, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công dân và pháp nhân Việt Nam ở Ukraine và các nơi có liên quan…; đồng thời khẳng định tính đúng đắn, vai trò lãnh đạo của Đảng ta trong việc xác định và thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá; tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp quốc và luật pháp quốc tế, trong việc giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định và phát triển đất nước.

12. Tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn diễn ra trong tháng 4/2022, đầu tháng 5/2022 trong cả nước và trên địa bàn, như: Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Âm lịch); kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022); 136 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2022); 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954- 07/5/2022); kỷ niệm 204 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818-5/5/2022); kỷ niệm 152 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2022)... (Các nội dung tuyên truyền theo Kế hoạch số 90-KH/HU, ngày 10/01/2022 của Huyện ủy “Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022”).

Nguồn Ban Tuyên giáo Huyện ủy

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN

Đ/c Nguyễn Ngọc Khuyên

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện - Trưởng ban biên tập.

PHỤ TRÁCH NỘI DUNG

1. Đ/c Trần Văn Hòa

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện,

Phó Trưởng ban TTr Ban Tuyên giáo Huyện ủy

2. Đ/c Lù Văn Lìn

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

BIÊN TẬP NỘI DUNG

1/ Đ/c Lý Mạnh Hồng - Chuyên viên BTG

2/ Đ/c Hoàng Thị Hằng - Chuyên viên BTG

3/ Đ/c Hoàng Văn Phong - Chuyên viên BTG

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Tin khác

Liên kết website