Bản tin thông báo nội bộ

Bản tin thông báo nội bộ tháng 8 năm 2021

09/09/2021 06:59 2538 lượt xem

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

* Ngày 13/8/2021, Ban Thường vụ huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 56-KH/HU về quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống đối với cán bộ, đảng viên, giai đoạn 2021 - 2025

Kế hoạch ban hành nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về chính trị, tư tưởng; nắm vững và chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; gắn lý luận với thực tiễn; gắn việc học tập lý luận chính trị với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có năng lực công tác, chuyên môn, nghiệp vụ và gương mẫu trong đạo đức, lối sống; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành việc học tập, quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Hằng năm, chủ động ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là trong việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng các cấp.

* Ngày 25/8/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 59-KH/HU về Công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Xín Mần

Kế hoạch ban hành nhằm tuyên truyền kịp thời nội dung cốt lõi các văn bản, ý kiến chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; khẳng định nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tạo sự thống nhất trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc về tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch Covid-19; bình tĩnh, tin tưởng, đồng lòng thực hiện tốt chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật, giải pháp chỉ đạo của Nhà nước, địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19; nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong chủ động, đoàn kết, tích cực phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nỗ lực duy trì lao động, sản xuất nhằm đảm bảo “mục tiêu kép”, quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tăng cường nhận thức xã hội về lối sống tôn trọng pháp luật, kỷ luật, kỷ cương; góp phần xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam đoàn kết, trách nhiệm, nghĩa tình, nhân văn và nhân ái.

Đấu tranh, phản bác kịp thời các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh để kích động, chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lôi kéo quần chúng gây rối an ninh, trật tự xã hội.

* Ngày 26/8/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 60-KH/HU về Tuyên truyền việc không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm trên địa bàn Huyện Xín Mần

Kế hoạch ban hành nhằm mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, phát triển, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Bảo vệ nghiêm ngặt các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm, thông qua việc tuyên truyền những quy định của pháp luật về các hành vi nghiêm cấm: Săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.

Tuyên truyền cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ chung tay bảo tồn, phục hồi, bảo vệ đa dạng sinh học; chia sẻ và lan tỏa thông điệp, tạo nên trào lưu và chuẩn mực xã hội tốt đẹp về lối tiêu dùng văn minh, hành vi thân thiện với môi trường thiên nhiên, hướng đến mục tiêu giảm thiểu nhu cầu sử dụng, đẩy lùi nguy cơ săn, bắt, buôn bán, góp phần ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng của các loài, bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam nói chung và Huyện Xín Mần nói riêng, tổ chức thực hiện hiệu quả trong xử lý các điểm đen về xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.

Thông qua hoạt động tuyên truyền tạo phong trào sôi nổi, tạo dư luận xã hội ủng hộ việc bảo vệ động vật, thực vật hoang dã, lên án, tẩy chay các hành vi vi phạm nêu trên. Đồng thời, vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen trong cuộc sống hàng ngày, góp phần giảm thiểu tiến tới chấm dứt việc săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.

Cấp ủy các cấp tổ chức tuyên truyền thuờng xuyên, liên tục, thiết thực, hiệu quả và có tính giáo dục cao, tránh hình thức, phô trương, lãng phí; chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa và tác động mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng; kết hợp với các hoạt động tuyên truyền của cơ quan, đơn vị, địa phương; sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin, mạng xã hội trong tuyên truyền gắn với bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

* Ngày 26/8/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 61-KH/HU về tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện Xín Mần

Kế hoạch ban hành nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân tộc, tôn giáo trong việc tập hợp, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo.

Tuyên truyền, cổ vũ, động viên đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đồng thời, chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các văn bản liên quan, đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin tuyên truyền, thực thi pháp luật hiệu quả về công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện.

Đổi mới về nội dung, coi trọng chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, đảm bảo phù hợp với các đối tượng, địa bàn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo; đa dạng hình thức tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền trực quan, tuyên truyền bằng tiếng dân tộc địa phương; lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng ngành, đơn vị, địa phương.

* Ngày 26/8/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 62-KH/HU về tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Xín Mần

Kế hoạch ban hành nhằm mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về bảo vệ môi trường nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về bảo vệ môi trường.

Thông qua tuyên truyền phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường.

Cấp ủy các cấp tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; nội dung thông tin phải cập nhật, lồng ghép với tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ môi trường và các chương trình, đề án, dự án phát triến kinh tế - xã hội ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp với các đối tượng.

* Ngày 31/8/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 64-KH/HU về học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, đồng thời là chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Kế hoạch ban hành nhằm mục đích tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa; giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nâng cao tinh thần, trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên.

 Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tổ chức triển khai việc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung chuyên đề toàn khóa, gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình triển khai thực hiện phải thường xuyên phát huy tính chủ động, sáng tạo, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, cơ quan, đơn vị để cụ thể hóa, thực hiện có hiệu quả. Yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị toàn huyện phải được tham gia học tập chuyên đề toàn khóa.

* Ngày 06/8/2021, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Cư trú trên địa bàn huyện Xín Mần

Kế hoạch ban hành nhằm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện nhận thức đầy đủ, sâu sắc các nội dung cơ bản của Luật Cư trú; các Thông tư hướng hẫn thi hành Luật Cư trú. Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc triển khai thi hành Luật Cư trú và các Thông tư hướng dẫn thi hành được kịp thời, thống nhất, hiệu quả đáp ứng yêu cầu công tác quản lý trên địa bàn.

Trong quá trình triển khai cần xác định nội dung công việc, thời gian thực hiện và trách nhiệm cụ thể  của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong triển khai thi hành Luật Cư trú đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Các ban, ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung và tiến độ  đề ra, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng  dẫn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật Cư trú.

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC

TỪ THÁNG 8 NĂM 2021

1. Thông tư số 2/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính, văn thư (Có hiệu lực từ 01/8/2021).

Thông tư này áp dụng đối với công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư làm việc trong các cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

Theo đó, Ngạch Chuyên viên cao cấp (mã số 01.001) áp dụng bảng lương công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), từ hệ số lương 6,20 đến 8,00;

Ngạch Chuyên viên chính (mã số 01.002) áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến 6,78;

Ngạch Chuyên viên (mã số 01.003) áp dụng bảng lương công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến 4,98;

Ngạch Cán sự (mã số 01.004) áp dụng bảng lương công chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến 4,89;

Ngạch Nhân viên (mã số 01.005) áp dụng bảng lương công chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến 4,06.

2. Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. (có hiệu lực từ ngày 08/8/2021).

Thông tư này hướng dẫn về thôi hưởng, tạm dừng trợ cấp xã hội hàng tháng, kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng; chế độ đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp; hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng và thủ tục chuyển mức và hệ số tương ứng.

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,

ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

 * Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

- Từ thuở bình minh, sơ khai trong lịch sử dân tộc, các thế hệ ông cha ta sớm đã hình thành ý chí, khát vọng phát triển quốc gia, dân tộc. Trải qua quá trình lịch sử, ý chí, khát vọng độc lập và hùng cường dân tộc đã được nuôi dưỡng, hun đúc trở thành giá trị truyền thống, lẽ sống và sức mạnh Việt Nam, là cơ sở để khơi dậy, phát huy, nhân lên sức mạnh tổng thể, sự nỗ lực của cả dân tộc trong tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ thời các vua Hùng dựng nước, đến Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa “đền nợ nước, trả thù nhà”, ước vọng của Triệu Thị Trinh “đánh đuổi quân Ngô giành lại giang sơn”... Hay qua lời tuyên ngôn “Nam quốc sơn hà” của Lý Thường Kiệt,“Hịch tướng sĩ”của Trần Hưng Đạo,“Bình Ngô đại cáo”của Nguyễn Trãi, những chiến thắng vang dội 20 vạn quân Thanh dưới thời đại Quang Trung... 

- Kế thừa truyền thống lịch sử - văn hóa của dân tộc, tinh thần độc lập tự chủ, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc ở Hồ Chí Minh luôn bắt nguồn từ nhận thức đúng đắn về con người, hạnh phúc của người dân, của quốc gia dân tộc, ở Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung.

- Người quan niệm chủ nghĩa xã hội là chế độ tốt nhất mang lại hạnh phúc cho mọi người. Hạnh phúc ấy do chính con người tạo dựng với sự lãnh đạo, định hướng của đảng cộng sản, đảng cách mạng chân chính. Hạnh phúc ấy bắt đầu từ những mục tiêu căn bản nhất, mọi người đều thoát cảnh đói nghèo, được ăn, ở, học hành, có đời sống văn hóa vật chất, tinh thần tốt đẹp, lành mạnh. Từ hạnh phúc căn bản đó mà tạo ra từng gia đình hạnh phúc, nhân rộng thành cộng đồng hạnh phúc, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng dân tộc đã đạt nhiều kỳ tích chói lọi, làm nên Cách mạng tháng Tám, khai sinh nền độc lập, mở ra thời đại mới, kỷ nguyên mới độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, khẳng định sự lựa chọn con đường cách mạng của Đảng và dân tộc ta là đúng đắn, phù hợp quy luật khách quan, thực tiễn đất nước và xu hướng phát triển của thời đại.

- Hiện nay, công cuộc đổi mới đã và đang mang lại những thay đổi lớn lao, mà một trong những nguyên nhân căn bản là do chúng ta biết quy tụ, khơi dậy, phát huy ý chí tự cường và khát vọng phát triển của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, trở thành nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, tiếp tục phục vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng dân tộc trong giai đoạn mới.

- Bài học kinh nghiệm quý giá của công cuộc đổi mới chính là dựa vào sức dân, phát huy tinh thần và ý chí khát vọng của nhân dân trong xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường hòa bình. Thành tựu của công cuộc đổi mới trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội đã thể hiện rõ nét hiệu quả của việc phát huy ý chí, khát vọng phát triển đất nước của toàn nhân dân ta, dân tộc ta.

Điều này đã được Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt cả về vật chất và tinh thần. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

- Có thể nói, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang, tiếp tục là điểm tựa quan trọng để Đảng và Nhà nước ta hoạch định đường lối chiến lược phát triển đất nước trong bối cảnh quốc tế hiện nay, tiếp tục dẫn dắt dân tộc tiến bước trên con đường phát triển và tiến bộ xã hội.

* Bối  cảnh  thời  đại  và yêu  cầu  đặt  ra  phải  phát  huy ý  chí  tự  lực,  tự cường, khát vọng phát triển đất nước của toàn dân tộc  

- Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ, tình hình thế giới “tiếp tục có nhiều thay đổi rất nhanh, phức tạp, khó lường”. Đáng chú ý là vấn đề toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục tiến triển nhưng cũng đang bị đe dọa bởi sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, vấn đề cạnh tranh  chiến lược, cạnh tranh kinh tế, chiến  tranh thương mại diễn ra gay gắt… 

- Trong bối cảnh thế giới phát triển phụ thuộc lẫn nhau, lợi ích quốc gia, dân tộc là nhân tố quyết định để mỗi quốc gia dân tộc tham gia vào các mối quan hệ quốc tế, hội nhập quốc tế thành công. Ngoài tiềm lực kinh tế, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển của toàn dân tộc là chỗ dựa và điều kiện căn bản, cốt lõi để mở rộng quan hệ hợp tác, hội nhập quốc tế. 

- Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đang có tác động mạnh mẽ đến Việt Nam càng đòi hỏi Việt Nam phải luôn giữ vững độc lập, tự chủ, tự cường, khát vọng phát triển để bảo vệ vững chắc môi trường hòa bình, tận dụng cơ hội và hóa giải những thách thức đối với độc lập, hòa bình và phát triển của dân tộc.

- Thực tiễn 35 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng đã thể hiện một cách sinh động ý chí, khát vọng phát triển của dân tộc ta. Những thành tựu của công cuộc đổi mới là nền tảng quan trọng giúp chúng ta củng cố niềm tin, sự quyết tâm, nỗ lực, tiếp tục thúc đẩy con đường đi lên của dân tộc. Hơn lúc nào hết, cần phát huy mạnh mẽ chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, ý chí, khát vọng phát triển của toàn dân tộc làm động lực cho sự phát triển trong giai đoạn phát triển mới.

- Đại hội XIII của Đảng đã xác định các quan điểm chỉ đạo công cuộc đổi mới hiện nay, trong đó nhấn mạnh: Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hoá, con người Việt Nam, bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực... thúc đẩy đổi  mới sáng tạo, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước

  - Văn kiện Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác xây dựng Đảng, khẳng định: “Kiên định và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kiên định đường  lối  đổi  mới  vì  mục  tiêu  dân  giàu,  nước  mạnh,  dân  chủ,  công bằng, văn minh”. “Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”

 -  Văn  kiện  Đại  hội  cũng  nhấn  mạnh:  Kiên  quyết,  kiên  trì  thực  hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình từ Trung                                                                         Ban Tuyên giáo Trung ương ương đến chi bộ; cấp uỷ cấp trên chủ động gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân ở những nơi có vấn đề phức tạp, có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; coi trọng kiểm tra việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm

  - Trên tinh thần đó, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và người dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ cách mạng trong các giai đoạn lịch sử.

                                             Ban Tuyên giáo Trung ương

        

 MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

       THÁNG 9 NĂM 2021

Các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện bám sát nội dung định hướng công tác tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị mình, tập trung tuyên truyền tốt một số nội dung trọng tâm trong tháng 9/2021, cụ thể:

1. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; việc xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục tuyên truyền về kết quả Hội nghị lần thứ Ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ Hai Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Tập trung tuyên truyền những nội dung cốt lõi các chỉ thị, nghị  quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh mới ban hành: Nghị quyết số 10-NQ/TU,  ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống đối với cán bộ, đảng viên giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 02/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch Hà Giang giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 11/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 11/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thu hút đầu tư giai đoạn 2021- 2025; Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 12/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40 -CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội;  Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND, ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

 3. Tuyên  truyền  việc  quán  triệt  và  triển  khai  thực  hiện  Kế hoạch số 64-KH/HU, ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, đồng thời là chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; tuyên truyền Công văn số 607-CV/HU ngày 20/8/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tham gia Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Hà Giang giai đoạn 2021-2025”.

4. Tuyên truyền những nội dung cốt lõi trong các kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy: Kế hoạch số 60-KH/HU, ngày 26/8/2021 tuyên truyền về việc không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm trên địa bàn huyện Xín Mần; Kế hoạch số 61-KH/HU, ngày 26/8/2021 tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện Xín Mần; Kế hoạch số 62-KH/HU, ngày 26/8/2021 tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn.

5. Tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Thông báo số 45-TB/HU, ngày 11/8/2021 thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại buổi làm việc với Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các ngành liên quan về Chương trình cải tạo vườn tạp; xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến  binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở.

  6. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các  tầng lớp nhân dân về sự cần thiết, ý nghĩa của việc chuyển đổi số, khẳng định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong cả 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.  

  7. Tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (nhất là các văn bản mới ban hành); tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân không chủ quan, lơ là trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19: Thực hiện nghiêm túc 5K + vắc-xin; tăng cường giám sát, phát hiện các trường hợp về từ vùng có dịch, việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và thông tin kịp thời đến chính quyền, lực lượng chức năng những  trường  hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch  Covid-19;  ủng  hộ, đóng  góp  tích cực vào Quỹ vacxin của Chính phủ; tuyên truyền những giá trị nhân văn tốt đẹp, chia sẻ, hỗ trợ, tinh thần cộng đồng, tập thể, các hành vi ứng xử nhân ái, nghĩa tình, phù hợp, các gương người tốt, việc tốt trong tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

   8. Tiếp  tục  tuyên  truyền  việc  thực  hiện  Chỉ  thị  số  42-CT/TW,  ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai” trên địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, tránh nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét; công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; công tác phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn; công tác chỉ đạo, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các loại thực phẩm, đồ chơi…phục vụ tết Trung thu năm 2021. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với trẻ em, học sinh, giáo viên và  phụ  huynh  học  sinh  các  biện  pháp  phòng,  tránh  tai  nạn  thương  tích  và  đuối nước.     

  9. Tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam, công tác quản lý biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc (theo các nội dung tại Kế hoạch số 48-KH/TU, ngày 05/3/2021 và  Kế hoạch số 49-KH/TU, ngày 05/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang). Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 60 năm  ngày mở đường Hồ Chí Minh  trên  biển” (23/10/1961-23/10/2021) do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn phát động; hình thức thi trắc nghiệm online trong 04 kỳ; định kỳ 02 tuần/kỳ; cuộc thi kết  thúc  vào lúc 16h00’ngày 15/10/2021. Đường dẫn của cuộc thi: 

          ( http://www.thongtintuyengiaogialai.vn.)

  10. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật gắn với tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng sống, thực hiện nếp sống văn minh, bài trừ các hủ tục lạc hậu; cách giải quyết những khó khăn, bế tắc trong cuộc sống... nhằm thay đổi  tư  duy,  nhận  thức  của  người  dân  về  yêu  quý  cuộc  sống,  biết  quý  trọng tính mạng, bảo vệ sức khỏe bản thân, góp phần ngăn chặn, hạn chế tình trạng tự tử, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

   11. Đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an toàn, an ninh mạng, quản lý thông tin trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên internet; thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trên không gian mạng… ; thông tin cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc, kịp thời đối với hoạt động thông tin, truyền thông gây phương hại đến an ninh quốc gia, dân tộc, ảnh hưởng tiêu cực đến danh dự, nhân phẩm cá nhân, uy tín của tổ chức, lợi ích cộng đồng.

  12. Tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn diễn ra trong tháng 9 và đầu tháng 10/2021 như:  Tết Trung thu năm 2021; Kỷ niệm 111 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2021); 71 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950-16/9/2021)...

Nguồn Ban Tuyên giáo Huyện ủy

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN

Đ/c Nguyễn Ngọc Khuyên

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện - Trưởng ban biên tập.

PHỤ TRÁCH NỘI DUNG

1. Đ/c Trần Văn Hòa

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện,

Phó Trưởng ban TTr Ban Tuyên giáo Huyện ủy

2. Đ/c Lù Văn Lìn

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

BIÊN TẬP NỘI DUNG

1/ Đ/c Lý Mạnh Hồng - Chuyên viên BTG

2/ Đ/c Hoàng Thị Hằng - Chuyên viên BTG

3/ Đ/c Hoàng Văn Phong - Chuyên viên BTG

BBT-TTTĐT

Tin khác

Liên kết website