Các phòng ban
 • Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch (trong đó ghi rõ thông tin về vị trí, địa điểm lô đất cần cung cấp thông tin)
  Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch (trong đó ghi rõ thông tin về vị trí, địa điểm lô đất cần cung cấp thông tin)
 • Phòng Y Tế
  Phòng Y Tế
 • Phòng Dân tộc huyện Xín Mần
  Phòng Dân tộc huyện Xín Mần
 • Phòng Giáo dục & Đào tạo Xín Mần
  Phòng Giáo dục & Đào tạo Xín Mần
 • Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xín Mần
  Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xín Mần
 • Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện Xín Mần
  Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện Xín Mần
 • Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Xín Mần
  Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Xín Mần
 • Thanh tra NN huyện Xín Mần
  Thanh tra NN huyện Xín Mần
 • Phòng Tư pháp huyện Xín Mần
  Phòng Tư pháp huyện Xín Mần
 • Phòng Văn hóa & Thông tin Xín Mần
  Phòng Văn hóa & Thông tin Xín Mần
 • Phòng Lao động TB&XH Xín Mần
  Phòng Lao động TB&XH Xín Mần
 • Phòng Nội vụ huyện Xín Mần
  Phòng Nội vụ huyện Xín Mần
 • Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Xín Mần
  Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Xín Mần

Liên kết website