Thứ hai, Ngày 25 Tháng 5 Năm 2020

Trạm khuyến nông huyện

Trạm Khuyến nông huyện Xín Mần

07/07/2014 09:01

 

         1. Bà: Trần Thị Hải Tuyên - Trạm trưởng

                  Điện thoại: 0914786118

                  Email: tthtuyen.xm@hagiang.gov.vn

 

          2. Ông: Ly Chỉn Xuân - Phó Trạm 

                  Điện thoại: 0989857289

                  Email: lcxuan.xm@hagiang.gov.vn


         3. Ông: Vàng Văn Thanh - Phó Trạm

                 Điện thoại:  0967038977

                 Email: vvthanh.xm@hagiang.gov.vn  

 
 

BBT-TTĐT Xín Mần