Thứ hai, Ngày 25 Tháng 5 Năm 2020

Liên đoàn Lao động

Liên đoàn lao động huyện Xín Mần

26/06/2014 12:42

1. Ông: Giàng Xuân Hồ - Chủ tịch LĐLĐ Huyện Xín Mần

    Điện thoại: 0976075676
    Email: gxho.xm@hagiang.gov.vn

 

2. Bà: Vương Thị Liên - Phó Chủ tịch LĐLĐ Huyện Xín Mần

    Điện thoại: 0912608210
    Email: vtlien.xm@hagiang.gov.vn


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ LĐLĐ

        1- Chức năng

        Các cơ quan chuyên trách của liên đoàn lao động có chức năng tham mưu, giúp việc cho ban chấp hành mà trực tiếp, thường xuyên là ban thường vụ liên đoàn lao động cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác công đoàn; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

        2- Nhiệm vụ

         2.1- Nghiên cứu, đề xuất

        - Chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp, kế hoạch công tác của ban chấp hành, ban thường vụ liên đoàn lao động cùng cấp theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương và công đoàn cấp trên giao. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội theo quy định.

         - Chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích, nhiệm vụ của công đoàn và cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan chuyên trách công đoàn.

         - Sơ kết, tổng kết công tác công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động theo phân công, phân cấp.

         2.2- Hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, giám sát

       - Các chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp, kế hoạch công tác của ban chấp hành, ban thường vụ liên đoàn lao động cùng cấp; nghiệp vụ công tác công đoàn theo phân công, phân cấp.

        - Tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

        - Điều lệ Công đoàn Việt Nam, quy định của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan theo phân cấp.

        2.3- Giúp ban thường vụ và thường trực liên đoàn lao động cùng cấp quản lý, điều hành, bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ quan, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực và kỹ năng công tác; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

        2.4- Thu, chi, quản lý tài chính công đoàn theo quy định của pháp luật.

        2.5- Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban thường vụ và thường trực liên đoàn lao động cùng cấp giao.

BBT-TTĐT Xín Mần