Thứ hai, Ngày 25 Tháng 5 Năm 2020

Hội nông dân

Hội Nông dân huyện Xín Mần

07/07/2014 09:31

1. Bà: Hoàng Thị Hoa - Chủ tịch Hội Nông Dân huyện Xín Mần

    Điện thoại: 0912338551
    
Email: hthoa.xm@hagiang.gov.vn  

 

1. Ông: Cháng Văn Thành - Phó Chủ tịch Hội Nông Dân huyện Xín Mần

    Điện thoại: 

    Email: cvthanh.xm@hagiang.gov.vn 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ HỘI NÔNG DÂN 

1- Chức năng

Các cơ quan chuyên trách của hội nông dân, có chức năng tham mưu, giúp việc cho ban chấp hành mà trực tiếp, thường xuyên là ban thường vụ hội nông dân cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác hội; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác hội theo quy định của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam.

2- Nhiệm vụ

2.1- Nghiên cứu, đề xuất

- Chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp, kế hoạch công tác của ban chấp hành, ban thường vụ hội nông dân cùng cấp và phong trào nông dân theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương và chỉ đạo của hội cấp trên. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy định.

- Các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích, nhiệm vụ của hội và cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan chuyên trách công tác hội nông dân.

- Sơ kết tổng kết công tác hội và phong trào nông dân theo phân công, phân cấp.

2.2- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Các chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp, kế hoạch công tác của ban chấp hành, ban thường vụ hội nông dân cùng cấp; nghiệp vụ công tác hội theo phân công, phân cấp.

- Tuyên truyền, phổ biến, vận động hội viên thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức hội.

- Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, quy định của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan theo phân công, phân cấp.

2.3- Giúp ban thường vụ và thường trực Hội Nông dân cùng cấp quản lý, điều hành, bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ quan, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, kỹ năng công tác; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

 

 

2.4- Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban thường vụ và thường trực cùng cấp giao. 

 

 

 

 

 

BBT-TTĐT Xín Mần