Thứ hai, Ngày 25 Tháng 5 Năm 2020

Phòng VH&TT

Phòng Văn hóa & Thông tin Xín Mần

04/07/2014 11:34

                                                       

     1.  Trưởng Phòng: Hoàng Xuân Tụ

           Số điện thoại: 0834325163

           Email: hxtu.xm@hagiang.gov.vn

      2.  Phó Trưởng Phòng: Long Việt Anh

           Số điện thoại: 0816829169

           Email: lvanh.xm@hagiang.gov.vn

      3.  Phó Trưởng Phòng: Phạm Đức Trường

           Số điện thoại: 0912837659

           Email: pdtruong.xm@hagiang.gov.vn

 

  Thông tin về Phòng Văn hóa và Thông tin 

           1. Vị trí, chức năng: 

1.1. Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hoá; Gia đình; Thể dục, thể thao; Du lịch; Quảng cáo; và các dịch vụ công thuộc tính Vực Văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; Báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; phát thanh truyền hình; Thông tin cơ sở.

1.2. Phòng Văn hoá và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng hoạt động theo quy định của pháp luật.

1.3. Phòng Văn hóa và Thông tin chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện. Đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành các quyết định, chỉ thị, các văn bản hướng dẫn; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; Các đề án, chương trình phát triển Văn hoá; Gia đình; Thể dục, thể thao; Du lịch; Quảng cáo; Bưu chính, Viễn thông và Internet; Công nghệ thông tin, Hạ tầng thông tin; Phát thanh truyền hình; Báo chí; Xuất bản; Thông tin cơ sở. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao của Phòng Văn hóa và Thông tin trên địa bàn huyện.

2.2. Trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo vể lĩnh vực văn hóa và thông tin thuộc thẩm quyền ban hành của chủ tịch ủy ban nhân dân huyện.

2.3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch trong lĩnh vực văn hóa và thông tin sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.4. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Phòng Văn hóa và Thông tin.

2.5 Về gia đình:

a) Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến gia đình, đảm bảo quyền bình đẳng và chống bạo lực trong gia đình;

b) Tuyên truyền, giáo dục giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình Việt Nam;

c) Tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin về gia đình.

2.6. Về thể dục thể thao.

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển thể dục, thể thao quần chúng ở địa phương sau khi được phê duyệt;

b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban, ngành vận động mọi người tham gia phát triển phong trào thể dục, thể thao; phổ biến, hướng dẫn tập luyện thể dục, thể thao phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp;

c) Xây dựng các giải thi đấu, kế hoạch thi đấu và chỉ đạo, hướng dần tổ chức các cuộc thi đấu thể thao quần chúng cấp huyện.

đ) Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với các hoạt động thể thao giải trí trong các điểm vui chơi, điểm du lịch, khu văn hoá thể thao trên địa bàn huyện.

g) Tổ chức hướng dẫn tập luyện, biểu diễn và thi đấu các môn thể thao dân tộc, các phương pháp rèn luyện sức khoẻ truyền thống;

h) Hướng dẫn, kiểm tra việc công nhận gia đình thể thao.

2.7. Về du lịch :

a) Tổ chức công bố quy hoạch sau khi được phê duyệt,

b) Thực hiện các biện pháp để bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch.;

c) Tổ chức lập hồ sơ đề nghị công nhận điểm du lịch địa phương, tuyến du lịch địa phương; công bố sau khi có quyết định công nhận.

2.8 Về quảng cáo:

a)  Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép quảng cáo trên bảng, biển, pa- nô, băng-rôn, màn hình đặt nơi công cộng, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác và các hình thức tương tự treo, đặt, dán, dựng ở ngoài trời hoặc tại nơi công cộng trên địa bàn.

b) Thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo (trừ báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm).

2.9. Về văn hoá quần chúng, văn hoá dân tộc và tuyên truyền cổ động:

a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch thiết chế văn hoá cơ sở ở địa phương sau khi được Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt;

b) Hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hoá cơ sở trên địa bàn trên cơ sở quy chế mẫu của Bộ Vắn hoá, Thể thao và Du lịch;

c) Hướng dẫn tổ chức các lễ hội; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang; xây dựng gia đình, làng, cơ quan, đơn vị văn hoá trên địa bàn tỉnh;

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo và hướng dẫn phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; Chịu trách nhiệm trước Thường trực Ban chỉ đạo phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá’’.

d) Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chính sách văn hoá dân tộc bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể của cộng đồng các dân tộc cư trú trên địa bàn.

e) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và quy hoạch hệ thống cổ động trực quan trên địa bàn.

g) Tổ chức hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, cung cấp tài liệu tuyên truyền, tranh cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn.

h) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý karaoke, vũ trường. Quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quấn chúng và các hoạt động văn hoá khác tại địa phương;

2.10. Về lĩnh vực thông tin.

 a) Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b). Theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, phát thanh.

c). Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình,  về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện theo sự phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

d). Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, thị trấn quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

đ). Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn huyện thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản.

e). Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

2.11. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

2.12. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá, thể dục, thể thao và du lịch; thông tin và truyền thông; Du lịch và Gia đình, chủ trương xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể dục thể thao; phòng, chống bạo lực trong gia đình.

2.13. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, tổ dân phố văn hoá, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá; bảo vệ các di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn huyện.

2.14. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Trung tâm văn hoá, thể thao, các thiết chế văn hoá thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng; bưu chính, viễn thông, Internet và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý của phòng trên địa bàn huyện.

2.15. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông và các lĩnh vực  khác theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực của phòng quản lý theo quy định.

2.16. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch đối với các chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn.

2.17. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn huyện; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực phòng quản lý theo quy định.

2.18. Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định.

2.19. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở; Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

2.20. Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Phòng Văn hóa và Thông tin theo quy định của pháp luật.

2.21. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

2.22. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động Văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, du lịch và gia đình với Ủy ban nhân dân huyện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền Thông.

2.23. Thực hiện chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ công chức theo phạm vị quản lý của Phòng Văn hóa và Thông tin

2.24. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

 

xinman.hagiang.gov.vn