Thứ hai, Ngày 25 Tháng 5 Năm 2020

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội huyện Xín Mần

12/10/2015 11:11

 

       

  1. Đinh Văn Thức - Chức vụ: Giám đốc

              - Số ĐT: 0919310118 - 0988009181

              - Địa chỉ mail: dvthuc.bhxh@hagiang.gov.vn

BBT - TTTĐTXín Mần