Thứ hai, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2020

Xúc tiến đầu tư

Danh mục các dự án kêu gọi vốn Phi Chính phủ nước ngoài

22/08/2014 17:27

Căn cứ Kế hoạch 187/KH-UBND ngày 07/11/2013 của UBND tỉnh Hà Giang về tham dự Hội nghị Quốc tế lần thứ ba về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức Phi Chính Phủ nước ngoài.

        Danh mục các dự án kêu gọi vốn đầu tư từ nguồn tại trợ của các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài để đầu tư xây dựng các công trình thuộc các lĩnh vực: Giáo dục, y tế, vệ sinh môi trường, nước sạch, thủy lợi, cấp điện sinh hoạt cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Xín Mần như sau:

- Lĩnh vực giáo dục: 6 dự án, khái toán vốn 18.100 triệu đồng, tương đương 857.819,0 USD;
- Lĩnh vực Y tế, vệ sinh môi trường: 3 dự án, khái toán vốn 28.787 triệu đồng, tương đương 1.364.313,0 USD;
- Lĩnh vực nước sạch: 6 dự án, khái toán vốn 159.300 triệu đồng, tương đương 7.549.757,0 USD;
- Lĩnh vực thủy lợi: 7 dự án, khái toán vốn 10.500 triệu đồng, tương đương 7.549.757,0 USD.
- Lĩnh vực cấp điện sinh hoạt: 5 dự án, khái toán vốn 8.300 triệu đồng, tương đương 393.364,0 USD.

 
        Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần mong nhận được sự quan tâm, giới thiệu, kêu gọi thu hút vốn đầu tư từ các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài để thực hiện dự án./.

Thèn Văn Tiến- Phòng TC-KH

Tin khác

Dự án đầu tư sử dụng vốn ODA- Dự án hệ thống cấp nước sạch huyện Xín Mần (22/08/2014 16:32)

Các Dự án kêu gọi vốn đầu tư, tài trợ Phi Chính phủ về lĩnh vực Giao thông của huyện Xín Mần năm 2014 (22/08/2014 09:16)

xem tiếp