Thứ bảy, Ngày 22 Tháng 2 Năm 2020

Xúc tiến đầu tư

Tổng hợp danh mục các dự án cần nguồn tài trợ Phi Chính phủ nước ngoài

28/08/2014 15:29

TT Tên dự án Địa điểm Quy mô Khái toán tổng mức đầu tư  (Triệu VNĐ) Khái toán tổng mức đầu tư quy Dola Mỹ (USD)
I Dự án lĩnh vực Giáo dục     18,100 857,819.0
1 Trường Mầm non xã Bản Ngò, hạng mục nhà lớp học 2 tầng 4 phòng Xã Bản Ngò Cấp III 3,300 156,398.0
2 Trường Mầm non xã Nàn Ma, hạng mục nhà lớp học 2 tầng 4 phòng Xã Nàn Ma Cấp III 3,300 156,398.0
3 Trường Mầm non xã Trung Thịnh, hạng mục nhà lớp học 2 tầng 4 phòng Xã Trung Thịnh Cấp III 3,300 156,398.0
4 Trường Mầm non xã Chế Là, hạng mục nhà lớp học 2 tầng 4 phòng Xã Chế Là Cấp III 3,300 156,398.0
5 Trường Mầm non xã Thu Tà, hạng mục nhà lớp học 2 trầng 4 phòng Xã Thu Tà Cấp III 3,300 156,398.0
6 Trường Mầm non thôn Phiêng Lang xã Khuôn Lùng, hạng mục nhà lớp học 1 tầng 2 phòng Xã Khuôn Lùng Cấp IV 1,600 75,829.0
II Lĩnh vực Y tế, vệ sinh môi trường     28,787 1,364,313.0
1 Trạm y tế xã Nà Chì, hạng mục: Nhà trạm xá + các công trình phụ trợ Xã Nà Chì Cấp III 8,787 416,445.0
2 Bãi xử lý rác thải trung tâm huyện Xín Mần Thị trấn Cốc Pài   10,000 473,934.0
3 Dự án thu gom xử lý nước thải huyện Xín Mần Thị trấn Cốc Pài   10,000 473,934.0
III Lĩnh vực nước sạch     159,300 7,549,757.0
1 Dự án cấp nước sạch huyện Xín Mần TT Cốc Pài, xã Nấm Dẩn, xã Bản Ngò Cấp nước SH cho 10.000 người 150,000 7,109,000.0
2 Cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Cốc Pài, Vũ Khí Thị trấn Cốc Pài   2,100 99,526.0
3 Cấp nước sinh hoạt tập trung Nậm Phang (2,6km) xã Khuôn Lùng   2,000 94,786.0
4 Cấp nước sinh hoạt thôn Phiêng Lang xã Khuôn Lùng xã Khuôn Lùng   1,600 75,829.0
5 Cấp nước SHTT trung tâm xã Nà Chì Xã Nà Chì   2,100 99,526.0
6 Cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Nậm Cương (2,5km) xã Quảng Nguyên   1,500 71,090.0
IV Thủy lợi     10,500 497,630.0
1 Thủy lợi thôn Đoàn Kết xã Chế Là Xã Chế Là   1,500 71,090.0
2 Thủy lợi Cốc Đông - Cốc Cộ xã Chế Là Xã Chế Là   1,500 71,090.0
3 Thủy lợi Nà Đẻng thôn Đại Thắng xã Nà Chì Xã Nà Chì   1,500 71,090.0
4 Thủy lợi Tà Nấm Tỉn, thôn Nấm Chanh xã Nấm Dẩn xã Nấm Dẩn   1,500 71,090.0
5 Thủy lợi thôn Đoàn Kết xã Nầm Dẩn xã Nấm Dẩn   1,500 71,090.0
6 Thủy lợi thôn Pố Cố xã Thèn Phàng xã Thèn Phàng   1,500 71,090.0
7 Thủy lợi thôn Lùng Tráng xã Thèn Phàng (1,5km) xã Thèn Phàng   1,500 71,090.0
V Cấp điện sinh hoạt     8,300 393,364.0
1 Đường điện + trạm hạ thế thôn Làng Thượng xã Khuôn Lùng   1,500 71,090.0
2 Đường điện + trạm hạ thế thôn Nà Ràng xã Khuôn Lùng   1,500 71,090.0
3 Đường điện + trạm hạ thế thôn Nàn Lũng  xã Nàn Ma   1,800 85,308.0
4 Đường điện + trạm hạ thế thôn Vinh Quang xã Quảng Nguyên (4km) xã Quảng Nguyên   1,500 71,090.0
5 Đường điện + trạm hạ thế thôn Cao Sơn xã Quảng nguyên (8km) xã Quảng Nguyên   2,000 94,786.0
TỔNG CỘNG  
(I+II+II+IV+V)
 
    224,987 10,546,485.0Thèn Văn Tiến- Phòng Tài chính-KH

Tin khác

Danh mục các dự án kêu gọi vốn Phi Chính phủ nước ngoài (22/08/2014 17:27)

Dự án đầu tư sử dụng vốn ODA- Dự án hệ thống cấp nước sạch huyện Xín Mần (22/08/2014 16:32)

Các Dự án kêu gọi vốn đầu tư, tài trợ Phi Chính phủ về lĩnh vực Giao thông của huyện Xín Mần năm 2014 (22/08/2014 09:16)

xem tiếp