Thứ bảy, Ngày 22 Tháng 2 Năm 2020

Phòng Nội vụ

Phòng Nội vụ huyện Xín Mần

04/07/2014 11:30

1. Bà: Hoàng Thị Phương - Trưởng phòng
Điện thoại: 01699637558
Email: Phuongxm68@gmail.com

 
2. Bà: Trần Thị Nhàn - Phó phòng
         Điện thoại:  01272191973 
         Email: ttnhan.xm@hagiang.gov.vn
 
3. Ông: Dương Văn Phú - Phó phòng
         Điện thoại:  01236586818 
         Email: dvphu.xm@hagiang.gov.vn
 

BBT-TTĐT Xín Mần