Thứ năm, Ngày 20 Tháng 2 Năm 2020

Phòng Y tế

Phòng Y Tế

04/07/2014 09:09

 Phòng Y Tế

Địa chỉ mail: yt.xm@haigiang.gov.vn

 

           1. Ông: Hoàng Minh Tuyến - Trưởng Phòng

           Địa chỉ mail: hmtuyen.xm@haigiang.gov.vn        

              - SĐT:0914754173

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG Y TẾ HUYỆN

         1. Vị trí và chức năng

1.1. Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

1.2. Phòng Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm  và các văn bản khác; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quy đinh của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện trong lĩnh vực y tế.

2.2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách.

2.3. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về thẩm định, đăng ký cấp các loại giấy phép, chứng nhận trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2.4 Giúp Ủy ban nhân dân câp huyện quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn kiểm tra đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực Y tế trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

2.5. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao quản lý đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn.

2.6. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thông thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quan lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ lĩnh vực được giao.

2.7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy đinh của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Y tế.

2.8. Kiểm tra và tham gia thanh tra lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu lại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2.9. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2.10. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2.11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao theo quy định của pháp luật.