Thứ hai, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2020

Thanh tra huyện

Thanh tra NN huyện Xín Mần

04/07/2014 11:45

     

       1. Ông: Đinh Trọng Tài - Chánh Thanh tra

           Điện thoại: 0915952363
           Email:  dttai.xm@hagiang.gov.vn 


       2. Ông: Đào Xuân Hòa - Phó Chánh Thanh tra         

           Điện thoại: 0978081455
           Email:  dxhoa.xm@hagiang.gov.vn 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ THANH TRA HUYỆN

1. Vị trí và chức năng

Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc úy ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp úy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước vê công tác thanh tra, giải quyết khiêu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật;

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Thanh tra huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thê sau:

a)    Trình Uy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; chương trình, biện pháp tố chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

b)    Trình Chủ tịch Uy ban nhân dân huyện kế hoạch thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định cua pháp luật.

c)    Tô chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch sau khi được úy ban nhân dân huyện hoặc Chủ tịch úy ban nhân dân huyện phê duyệt.

d)    Thông tin, tuyên truyền, phô biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiêu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức xã, thị trấn.

đ) Hướng dẫn, kiếm tra, đôn đốc Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, thị trấn, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc úy ban nhân dân huyện trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

e)    Phôi họp với Uy ban Mặt trận Tô quốc Việt Nam cùng cấp hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho các Ban Thanh tra nhân dân xã, thị trấn.

f)       về thanh tra:

-    Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của úy ban nhân dân xã, thị trân, của cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân huyện; thanh tra vụ việc phức tạp có liên quan đên trách nhiệm của nhiều Uy ban nhân dân xã, thị trân, nhiêu cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân huyện và các cơ quan, đon vị khác theo kế hoạch được duyệt hoặc đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

-    Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch úy ban nhân dân huyện giao;

-    Theo dõi, kiêm tra, đôn đôc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra huyện và của Chủ tịch úy ban nhân dân huyện.

             g) Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Hướng dẫn y ban nhân dân xã, thị trấn và các quan, tố chức, đơn vị thuộc quyên quản lý của úy ban nhân dân huyện thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đon khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

-   Thanh tra, kiêm tra trách nhiệm của Chủ tịch úy ban nhân dân xã, thị trấn, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của ủy ban nhân dân huyện trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch Uy ban nhân huyện;

-   Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thâm quyên của Chủ tịch Uy ban nhân dân huyện khi được giao;

-   Xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo mà Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc úy ban nhân dân huyện đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường họp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Chủ tịch Úy ban nhân dân huyện xem xét, giải quyết lại theo quy định;

-   Theo dõi, kiếm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện;

-   Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thâm quyền theo quy định của pháp luật.

g)      về phòng, chống tham nhũng:

-   Thanh tra, kiêm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của úy ban nhân dân xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của úy ban nhân dân huyện;

-   Phối họp với cơ quan Kiếm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện kiếm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhùng;

-   Tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật vê phòng, chông tham nhũng; tông hợp kết quả kê khai, xác minh, kết luận, xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập trong phạm vi địa phương mình; định kỳ báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh;

-   Kiếm tra, giám sát nội bộ nhăm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyêt khiếu nại, tô cáo và phòng, chống tham nhũng.

h)    Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chông tham nhũng được thực hiện quyền hạn của Thanh tra huyện theo quy định của pháp luật; đưọ'c yêu cầu CO' quan, đon vị có liên quan cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các Đoàn thanh tra, giải quyêt khiếu nại, tố cáo, phòng, chng tham nhũng.

k)   Tô chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra huyện.

l)       Tông họp, thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiêu nại, tô cáo, phòng, chông tham nhũng theo quy định của úy ban nhân dân huyện và Thanh tra tỉnh.

m)   Quản lý biên chế, công chức, thực hiện các chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dường đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra huyện theo quy định của pháp luật và theo phân câp của Uy ban nhân dân huyện.

n)    Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của úy ban nhân dân huyện.

o)    Thực hiện nhiệm vụ khác do úy ban nhân dân huyện giao và theo quy định của pháp luật.

 

BBT-TTĐT Xín Mần