Thứ năm, Ngày 20 Tháng 2 Năm 2020

Hội Liên hiệp Phụ nữ

Hội liên hiệp phụ nữ huyện Xín Mần

07/07/2014 09:26

1. Bà: Thào Thị Hằng - Chủ tich HLHPN huyện Xín Mần.

    Điện thoại: 0972197703 

    Email: tthang.xm@hagiang.gov.vn


 

2. Bà Nguyễn Thị Lâm - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Xín Mần

 
    Điện thoại: 0946071367
    Email: ntlam.xm@hagiang.gov.vn
 
3. Bà Nguyễn Thị Khuyên - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Xín Mần
    Điện thoại: 0919503488

               Email: ntkhuyen.xm@hagiang.gov.vn

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ HLH PHỤ NỮ

         1- Chức năng

        Các cơ quan chuyên trách của hội liên hiệp phụ nữ có chức năng tham mưu, giúp việc cho ban chấp hành mà trực tiếp, thường xuyên là ban thường vụ hội liên hiệp phụ nữ cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức hội, công tác hội, đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác hội theo quy định của Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

        2- Nhiệm vụ

        2.1- Nghiên cứu, đề xuất

        - Chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp, kế hoạch công tác của ban chấp hành, ban thường vụ hội liên hiệp phụ nữ cùng cấp và phong trào phụ nữ theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương và chỉ đạo của hội cấp trên. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy định.

         - Các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích, nhiệm vụ của hội và cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan chuyên trách công tác hội phụ nữ.

        - Sơ kết, tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ theo phân công, phân cấp.

        2.2- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

        - Các chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp, kế hoạch công tác của ban chấp hành, ban thường vụ hội liên hiệp phụ nữ cùng cấp; nghiệp vụ công tác hội và phong trào phụ nữ theo phân công, phân cấp.

       - Tuyên truyền, phổ biến, vận động hội viên thực hiện đường lối, chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức hội.

        - Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, quy định của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan theo phân công, phân cấp.

        2.3- Giúp ban thường vụ và thường trực hội liên hiệp phụ nữ cùng cấp quản lý, điều hành, bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ quan, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, kỹ năng công tác; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

        2.4- Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban thường vụ và thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp giao. 

 

BBT-TTĐT Xín Mần