Thứ hai, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2020

Công an huyện Xín Mần

Công an huyện Xín Mần

07/07/2014 14:43

 Công an Huyện Xín Mần                

  địa chỉ mail: ca.xm@hagiang.gov.vn

 

     1. Ông: Đặng Thanh Long - Trưởng công an Huyện            

        SĐT: 0913256515

        Địa chỉ mail: dtlong.xm@hagiang.gov.vn 

                   

    2. Ông: Lương Xuân Nghiêm - Phó trưởng công an Huyện

        SĐT: 0944502499

        Địa chỉ mail: lxnghiem.xm@hagiang.gov.vn

               

    3. Ông: Thào Tiến Thanh - Phó trưởng công an Huyện

        SĐT: 01237217405

        Địa chỉ mail: ttthanh.xm@hagiang.gov.vn 


     4. Ông Trần Mạnh Hùng - Phó trưởng công an Huyện

          SĐT:0913271262

 

    5. Ông Hoàng Văn Ngân - Phó trưởng công an Huyện

          SĐT:0912606338