Thứ hai, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2020

Viện kiểm soát

Viện Kiểm Sát

07/07/2014 14:53

 Viện Kiểm Sát                                      

  Địa chỉ mail: vks.xm@hagiang.gov.vn                                     SĐT: 02193836127

 

 

 2. Ông: Hậu Thanh Hùng                                         -  Viện Trưởng Viện Kiểm Sát

 Địa chỉ mail: hthung.xm@hagiang.gov.vn                                  SĐT: 0946206299