Chuyển đổi số

KH: Triển khai Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại huyện Xín Mần năm 2024 và những năm tiếp theo

04/04/2024 07:59 499 lượt xem


Tin khác

Liên kết website