Chuyển đổi số

BC: Kết quả thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện chuyển đổi số từ khi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 29/10/2021 về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

14/04/2024 08:55 1200 lượt xem


Tin khác

Liên kết website