Bản tin thông báo nội bộ

Bản tin nội bộ tháng 04 năm 2022

11/05/2022 03:06 1397 lượt xem

Bản tin nội bộ tháng 04 năm 2022

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

* Ngày 18/4/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Xín Mần ban Chương trình hành động số 19-CTr/HU triển khai thực hiện Nghị quỵết số 22/NQ-TU, ngày 22/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Chương trình ban hành nhằm thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch về kết cấu hạ tầng giao thông. Phát triển hệ thống giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại, bền vững và hiệu quả. Ưu tiên giao thông có tính kết nối cao, đảm bảo lưu thông thuận lợi, rút ngắn khoảng cách, thời gian di chuyển với trung tâm tỉnh và các địa phương; quan tâm đầu tư các công trình trọng điểm, đột phá, có tính liên kết vùng, miền, phạm vi ảnh hưởng rộng đến kinh tế-xã hội, phát huy được tiềm năng, lợi thế vùng miền về phát triển kinh tế xã hội, du lịch, dịch vụ và kinh tế cửa khẩu. Huy động và sử dụng tốt các nguồn lực, lồng ghép các chương trình mục tiêu hiệu quả. Việc đầu tư xây dựng mới và nâng cấp, cải tạo hệ thống giao thông hiện có phải gắn với công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng, bảo đảm hành lang an toàn giao thông.

* Ngày 18/4/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Xín Mần ban Chương trình hành động số 20-CTr/HU triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 06/10/2021 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá Hà Giang, giai đoạn 2021-2025

Chương trình ban hành nhằm mục đích bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn huyện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; xây dựng con người mới, nếp sống mới đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Chú trọng phát huy vai trò của các chủ thể văn hóa trong phát triển di sản văn hóa, tôn vinh các giá trị di sản văn hóa, khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới. Ngăn chặn, xóa bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu làm kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Kết hợp hài hoà giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch, tạo sinh kế mang lại thu nhập, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

* Ngày 12/4/2022, UBND huyện Xín Mần ban hành kế hoạch số 104/KH-UBND về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trong năm 2022 trên địa bàn huyện.

Kế hoạch ban hành với mụ đich tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Đề án nhằm nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Kiện toàn các tổ hòa giải đảm bảo đủ số lượng, thành phần cơ cấu hòa giải viên theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở. Nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở để giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở; góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong công tác hòa giải ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong giai đoạn mới; giảm số vụ việc phải đưa ra Tòa án và các cơ quan nhà nước giải quyết; tiết kiệm thời gian, chi phí của xã hội và của Nhà nước.

Các hoạt động đề ra phải đúng mục tiêu, sát với nội dung của Đề án và yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đối tượng của Đề án. Xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả Đề án. Kết hợp, lồng ghép các hoạt động của Đề án với các Chương trình, Đề án khác về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 nhằm đảm bảo khai thác, sử dụng tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả các nguồn lực.

* Ngày 26/4/2022, UBND huyện Xín Mần ban hành kế hoạch số 128/KH-UBND về thực hiện Chương trình số 20-CTr/HU, ngày 18/4/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 06/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025

 Kế hoạch ban hành nhằm tổ chức triển khai, thực hiện nội dung chương trình số 20/CTr-HU, ngày 18/4/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 06/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025. Tuyên truyền, phổ biến quán triệt đến cán bộ, đảng viên, đông đảo tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, hợp tác xã và cộng đồng dân cư về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá; huy động các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế và phát huy các giá trị tài nguyên thiên nhiên, văn hoá truyền thống tạo thành chuỗi sản phẩm du lịch độc đáo, tiêu biểu có tính cạnh tranh cao trong tỉnh.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Quyết định, Nghị quyết gắn với xây dựng lộ trình cụ thể đảm bảo tính khả thi, phù hợp với yêu cầu thực tế và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC

TỪ THÁNG 4 NĂM 2022

1. Thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động (có hiệu lực từ ngày 15/4/2022).

- Thông tư quy định nguyên tắc sửa đổi, bổ sung, đưa ra khỏi Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm như sau:

+ Việc rà soát, đánh giá phải được thực hiện đối với nghề, công việc thuộc ngành, lĩnh vực cụ thể.

+ Quá trình chọn mẫu để rà soát, đánh giá phải được thực hiện phù hợp với từng loại hình, quy mô của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đại diện vùng, miền lấy mẫu.

+ Kết quả rà soát, đánh giá, phân loại lao động theo điều kiện lao động được sử dụng để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc đưa ra khỏi Danh mục nghề là kết quả rà soát, đánh giá được thực hiện trong thời gian không quá 12 tháng cho đến tháng đề xuất.

- Theo Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH, việc sửa đổi, bổ sung, đưa ra khỏi Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được thực hiện như sau:

+ Căn cứ vào kết quả phân loại lao động theo phương pháp được quy định tại Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH , trường hợp cần thiết sửa đổi, bổ sung hoặc đưa ra khỏi Danh mục nghề thì người sử dụng lao động có văn bản gửi bộ quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan để xem xét, tổng hợp, đồng thời gửi Bộ LĐTBXH.

+ Bộ quản lý ngành, lĩnh vực rà soát nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; xem xét ý kiến của người sử dụng lao động để đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục nghề phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ và quản lý trong từng thời kỳ, gửi Bộ LĐTBXH.

2. Nghị định số 19/2022/NĐ-CP, ngày 22/02/2022 của Chính phủ quy định về biện pháp thi hành chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành, công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc theo quy định của luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng (có hiệu lực từ ngày 15/4/2022).

Nghị định quy định chế độ với viên chức quốc phòng chuyển ngành sang làm việc tại các doanh nghiệp, đơn vị không hưởng lương từ ngân sách nhà nước bao gồm:

+ Được bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành.

+ Được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp băng 01 tháng tiền lương của tháng liền kề trước khi chuyển ngành, do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng quản lý quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng trước khi chuyển ngành chi trả (Chế độ này được thực hiện từ ngày 01/7/2016).

+ Khi đủ điều kiện hưởng lương hưu, được thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành nhưng không được áp dụng cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ để tính lương hưu theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 Nghị định 19/2022/NĐ-CP.

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,

ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH  VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG, KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

* Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

- Từ thuở bình minh, sơ khai trong lịch sử dân tộc, các thế hệ ông cha ta sớm đã hình thành ý chí, khát vọng phát triển quốc gia, dân tộc. Trải qua quá trình lịch sử, ý chí, khát vọng độc lập và hùng cường dân tộc đã được nuôi dưỡng, hun đúc trở thành giá trị truyền thống, lẽ sống và sức mạnh Việt Nam, là cơ sở để khơi dậy, phát huy, nhân lên sức mạnh tổng thể, sự nỗ lực của cả dân tộc trong tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ thời các vua Hùng dựng nước, đến Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa “đền nợ nước, trả thù nhà”, ước vọng của Triệu Thị Trinh “đánh đuổi quân Ngô giành lại giang sơn”... Hay qua lời tuyên ngôn “Nam quốc sơn hà” của Lý Thường Kiệt, “Hịch tướng sĩ” của Trần Hưng Đạo, “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi, những chiến thắng vang dội 20 vạn quân Thanh dưới thời Đại Quang Trung... 

- Kế thừa truyền thống lịch sử - văn hóa của dân tộc, tinh thần độc lập tự chủ, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc ở Hồ Chí Minh luôn bắt nguồn từ nhận thức đúng đắn về con người, hạnh phúc của người dân, của quốc gia dân tộc, ở Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung.

- Người quan niệm chủ nghĩa xã hội là chế độ tốt nhất mang lại hạnh phúc cho mọi người. Hạnh phúc ấy do chính con người tạo dựng với sự lãnh đạo, định hướng của đảng cộng sản, đảng cách mạng chân chính. Hạnh phúc ấy bắt đầu từ những mục tiêu căn bản nhất, mọi người đều thoát cảnh đói nghèo, được ăn, ở, học hành, có đời sống văn hóa vật chất, tinh thần tốt đẹp, lành mạnh. Từ hạnh phúc căn bản đó mà tạo ra từng gia đình hạnh phúc, nhân rộng thành cộng đồng hạnh phúc, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng dân tộc đã đạt nhiều kỳ tích chói lọi, làm nên Cách mạng tháng Tám, khai sinh nền độc lập, mở ra thời đại mới, kỷ nguyên mới độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, khẳng định sự lựa chọn con đường cách mạng của Đảng và dân tộc ta là đúng đắn, phù hợp quy luật khách quan, thực tiễn đất nước và xu hướng phát triển của thời đại. 

- Hiện nay, công cuộc đổi mới đã và đang mang lại những thay đổi lớn lao, mà một trong những nguyên nhân căn bản là do chúng ta biết quy tụ, khơi dậy, phát huy ý chí tự cường và khát vọng phát triển của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, trở thành nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, tiếp tục phục vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng dân tộc trong giai đoạn mới.

- Bài học kinh nghiệm quý giá của công cuộc đổi mới chính là dựa vào sức dân, phát huy tinh thần và ý chí khát vọng của nhân dân trong xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường hòa bình. Thành tựu của công cuộc đổi mới trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội đã thể hiện rõ nét hiệu quả của việc phát huy ý chí, khát vọng phát triển đất nước của toàn nhân dân ta, dân tộc ta.

Điều này đã được Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt cả về vật chất và tinh thần. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. 

- Có thể nói, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang, tiếp tục là điểm tựa quan trọng để Đảng và Nhà nước ta hoạch định đường lối chiến lược phát triển đất nước trong bối cảnh quốc tế hiện nay, tiếp tục dẫn dắt dân tộc tiến bước trên con đường phát triển và tiến bộ xã hội. 

 

           Trích nguồn dẫn:  Ban Tuyên giáo Trung ương

GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT

Cử nhân điều dưỡng Khuất Văn Mạnh

một tấm gương điển hình trong công tác

phòng, chống dịch Covid 19

Chuyến đi vào nghề khi đến với mảnh đất Xín Mần từ tháng 4/2004, quãng thời gian dài được may mắn công tác cùng anh Khuất Văn Mạnh - Cử nhân điều dưỡng, Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần, tôi nhận thấy anh luôn là người nhiệt tình, năng động, dành hết tâm huyết phục vụ người dân, cống hiến sức trẻ cho quê hương bằng tất cả nhiệt huyết, trí lực của mình.

Anh Khuất Văn Mạnh sinh năm 1982, được sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Sau khi tốt nghiệp ra trường, anh Khuất Văn Mạnh về công tác tại Khoa Nội-Nhi Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần. Khi vừa tiếp nhận công tác, anh luôn trăn trở là cán bộ trẻ mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn, lo lắng những kiến thức học được ở trường so với công việc thực tế sẽ khó khăn, phức tạp hơn nhiều. Chính vì thế, để hoàn thành công việc được giao, anh đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp, nhờ đó kỹ năng chuyên môn của anh ngày càng được nâng cao. Trong quá trình công tác, anh Mạnh luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chính lòng đam mê, nhiệt huyết với nghề đã gắn kết anh với người bệnh, với mảnh đất Xín Mần.

Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía nam, ngoài là thành viên của Đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch bệnh tại Bệnh viện, anh còn là một trong những cán bộ trẻ của tỉnh Hà Giang xung phong vào các điểm nóng hỗ trợ tại tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại huyện Củ Tri, thành phố Hồ Chí Minh từ 29/7/2021 đến 24/9/2021 để trực tiếp chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân đã thực sự “truyền lửa” cho đội ngũ cán bộ ý tế các cấp của huyện. Bằng lỗ lực cố gắng Anh đã nhận được Bằng khen của Thành phố Hồ Chí Minh có thành tích xuất sắc trong tham gia chống dịch Covid 19.

Hình ảnh điều dưỡng Khuất Văn Mạnh, tặng quà cho bệnh nhân Nhi nhiễm Covid 19 tại bệnh viện dã chiến huyện Củ Tri, TP HCM.

Cuối năm 2021 tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp tại huyện nhà, ngày 28/12/2021 Ban chỉ đạo huyện Xín Mần xây dựng cơ sở số 1 Thu Dung điều trị cho bệnh nhân Covid 19. Anh lại tiếp tục xung phong vào khu điều trị Thu Dung trực tiếp chăm sóc điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid19 trên địa bàn huyện nhà.

Anh tâm sự trong thời gian tham gia chống dịch dường như không có ngày nghỉ, những giây phút nghỉ ngơi chỉ là thoáng chút rồi lại tiếp tục lao vào cuộc chiến chống dịch. Khó khăn là như thế nhưng khi nhắc về khoảng thời gian này, anh Mạnh hào hứng nói: “Không chỉ riêng cá nhân tôi, mà tất cả các lực lượng tuyến đầu đều có chung một mục đích duy nhất: chữa trị, cứu sống càng nhiều bệnh nhân càng tốt, kiểm soát dịch bệnh sớm chừng nào thì tốt chừng ấy! Có lẽ vì thống nhất trong suy nghĩ, nên tất cả các lực lượng tuyến đầu chống dịch, tình nguyện viên tham gia hỗ trợ dù có áp lực, khó khăn đến thế nào mọi người đều cố gắng, nỗ lực hết sức mình và vững tin rằng tình hình dịch bệnh sẽ được cải thiện, sẽ được kiểm soát sớm!”.

Với tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ, năm 2008, anh được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi đoàn Bệnh viện đa khoa huyện, anh đã tích cực tham gia các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng ”. Trong những năm qua chi đoàn bệnh viện luôn là lá cờ đầu trong phong trào đoàn của huyện Xín Mần, đơn vị nhận được nhiều bằng khen các cấp; cá nhân anh cũng nhận được 01 Bằng khen của Trung ương đoàn, 02 bằng khen của tỉnh đoàn Hà Giang.

Hình ảnh điều dưỡng Khuất Văn Mạnh,

tham gia hiến máu tình nguyện cấp cứu người bệnh

 tại Bệnh viện  đa khoa huyện Xín Mần.

Năm 2012 anh tiếp tục giữ chức vụ chủ tịch Công đoàn cơ sở bệnh viện đa khoa. Luôn là người tận tâm, nhiệt tình trong công tác phong trào công đoàn, đảm bảo chăm lo bảo vệ quyền lợi cho cán bộ công nhân viên chức lao động. Trong thời gian công tác anh cũng đã nhận được 01 bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, 01 bằng khen của LĐLĐ tỉnh Hà Giang.

Những năm qua anh đã đạt được 07 năm là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Nhưng với anh, phần thưởng lớn lao và vô giá mà anh đã được nhận đó là sự tin yêu, quý trọng của bệnh nhân và các đồng nghiệp đã dành cho anh trong suốt thời gian qua.

Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần hiện nay đã và đang không ngừng đổi mới, hiện đại hóa từ cơ sở vật chất đến trình độ của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ; tinh thần thái độ, chất lượng phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn. Tất cả những thành tích đó là công sức, trí tuệ của tập thể Bệnh viện, trong đó có sự đóng góp không hề nhỏ của thế hệ cán bộ trẻ, nhiệt huyết, trách nhiệm với nghề như cử nhân Khuất Văn Mạnh. Anh xứng đáng là một tấm gương sáng để các đồng nghiệp trẻ học tập và noi theo.

                                                               Người viết bài

                                                             Seo Thị Khuyến

                                  Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

THÁNG 5 NĂM 2022

Các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện bám sát nội dung định hướng công tác tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị mình, tập trung tuyên truyền tốt một số nội dung trọng tâm trong tháng 5/2022:

1. Tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.

2. Tuyên truyền nội dung cốt lõi Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 09/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028”.

Tuyên truyền về đại hội đoàn thanh niên và cựu chiến binh các cấp, trọng tâm là: Công tác lãnh đạo tổ chức đại hội; kết quả đại hội cấp cơ sở, đại hội điểm; các hoạt động chào mừng đại hội; kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ đại hội vừa qua; ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội đoàn và đại hội cựu chiến binh các cấp…    

3. Tuyên truyền Kế hoạch số 106-KH/HU, ngày 13/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Xín Mần về tuyên truyền biển, đảo năm 2022; Chương trình hành động số 19- CTr/HU, ngày 18/4/2022 của Ban Chấp hành Huyện ủy Xín Mần triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-TU, ngày 22/12/2021 của Ban Chấp hành Đẩng bộ tỉnh về đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030; Chương trình hành động số 20-CTr/HU, ngày 18/4/2022 của Ban Chấp hành Huyện ủy Xín Mần triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-TU, ngày 06/10/2021 của Ban Chấp hành Đẩng bộ tỉnh về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Hà Giang, giai đoạn 2021-2025;  Kế hoạch số 45/KH-BTC, ngày 25/4/2022 của Ban Tổ chức Đại hội thể dục thể thao huyện Xín Mần về tổ chức Đại hội thể dục, thể thao huyện Xín Mần lần thứ VII, năm 2022.  

4. Tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo của tập thể, cá nhân trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022).

5. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; thông tin, tuyên truyền nội dung cốt lõi Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 24/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo”.

6. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc thi do Trung ương, tỉnh tổ chức, như: Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai; Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022; Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương”…

7. Tuyên truyền kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, nhiệm vụ tháng 5/2022 của tỉnh, địa phương, trong đó chú trọng thông tin tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của tỉnh trong thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; những mô hình, cách làm hay của các địa phương; tuyên truyền sản xuất vụ Xuân - Hè năm 2022 gắn với triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi, cây trồng; công tác chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết. 

8. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nhất là các quan điểm nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. Cùng với đó, tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, người sản xuất kinh doanh trong nước khi thực hiện các dự án, công trình tiếp tục ưu tiên mua sắm, sử dụng máy móc, thiết bị, nguyên, nhiên, vật liệu và các yếu tố đầu vào là các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trong nước đã sản xuất được và bảo đảm chất lượng… 

9. Thông tin, tuyên truyền về kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022, trong đó trọng tâm là công tác chuẩn bị cho Kỳ thi, điểm mới của Kỳ thi. Tuyên truyền phòng, chống đuối nước, đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống cháy, nổ. 

10. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid- 19, đảm bảo kịp thời, thích ứng an toàn, linh hoạt gắn với khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; sự cần thiết và tác dụng tích cực của việc tiêm chủng vắcxin Covid-19 đối với trẻ em từ 05 - 11 tuổi.   

11. Tuyên truyền về thuế và chính sách, pháp luật thuế, trong đó trọng tâm thông tin tuyên truyền Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15, ngày 23/03/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, khẳng định đây là giải pháp Quốc hội đưa ra nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phục hồi phát triển sản xuất, kinh doanh của người dân trong bối cảnh giá dầu thô trên thế giới có xu hướng tăng cao; tuyên truyền lợi ích của việc thực hiện hoá đơn điện tử và những nội dung mới của hoá đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý Thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và  thông tư số 78/2021/TT-BTC; tuyên truyền các chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhấn mạnh quyền lợi của người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...  

12. Tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh diễn ra trong tháng 5/2022, nửa đầu tháng 6/2022, như: Tuyên truyền kỷ niệm 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ  (07/5/1954 - 07/5/2022); 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6; 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm  đường  cứu nước (05/6/1911-05/6/2022);...(các nội dung tuyên truyền theo Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022). 

Nguồn Ban Tuyên giáo Huyện ủy

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN

Đ/c Nguyễn Ngọc Khuyên

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện - Trưởng ban biên tập.

PHỤ TRÁCH NỘI DUNG

1. Đ/c Trần Văn Hòa

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện,

Phó Trưởng ban TTr Ban Tuyên giáo Huyện ủy

2. Đ/c Lù Văn Lìn

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

BIÊN TẬP NỘI DUNG

1/ Đ/c Lý Mạnh Hồng - Chuyên viên BTG

2/ Đ/c Hoàng Thị Hằng - Chuyên viên BTG

3/ Đ/c Hoàng Văn Phong - Chuyên viên BTG

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Tin khác

Liên kết website