Bản tin thông báo nội bộ

Bản tin nội bộ tháng 8 năm 2022

09/09/2022 10:58 1324 lượt xem

Bản tin nội bộ tháng 8 năm 2022

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

* Ngày 16/8/2022, UBND huyện Xín Mần ban hành kế hoạch số 196/KH-UBND về tổ chức hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022

Kế hoạch ban hành nhằm tiếp tục tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 09/11 thiết thực, hiệu quả, qua đó tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò Hiến pháp, Pháp luật trong đời sống xã hội; bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, Pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật, đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện.

Bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội; bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, trọng tâm là công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ Pháp luật.

* Ngày 26/8/2022, UBND huyện Xín Mần ban hành kế hoạch số 201/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch ban hành nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ, Kế hoạch số 221/KH-UBND, ngày 17/8/2022 của UBND tỉnh Hà Giang về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 tới các cấp, các ngành, các đơn vị để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phù hợp với điều kiện thực tế của huyện, đồng thời cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Nghị quyết số 54/NQ-CP, Kế hoạch số 221/KH-UBND, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành đảm bảo tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC

TỪ THÁNG 8 NĂM 2022

1. Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng (có hiệu lực từ ngày 15/8/2022, thay thế Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/ 6 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước).

Nghị định 42/2022/NĐ-CP quy định cơ quan nhà nước công khai trên môi trường mạng các thông tin cho tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin, Luật Công nghệ thông tin, phải bảo đảm cung cấp các thông tin như sau:

- Văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý hành chính thuộc thẩm quyền ban hành hoặc được giao chủ trì soạn thảo, trong đó nêu rõ: hình thức văn bản, thẩm quyền ban hành, số ký hiệu, ngày ban hành, ngày hiệu lực, trích yếu, tệp văn bản cho phép tải về, cung cấp công cụ tìm kiếm văn bản.

- Thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, quy trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo đảm thống nhất, tích hợp từ cổng Dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh.

- Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc; địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của cơ quan nhà nước; họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử chính thức của cán bộ, công chức làm đầu mối liên hệ;…

2. Thông tư số 03/2022/TT-BVHTTDL ngày 07/7/2022  của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở (có hiệu lực từ ngày 25/8/2022 và thay thế Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV )

Thông tư số 03/2022/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức văn hóa cơ sở như sau:

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa cơ sở;

- Nắm vững lịch sử, văn hóa, xã hội của từng vùng, miền;

- Am hiểu các phương pháp quản lý và có kinh nghiệm về công tác tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở;

- Có năng lực phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa và soạn thảo các văn bản trong lĩnh vực văn hóa cơ sở;

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm.

3. Thông tư số 36/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn (có hiệu lực từ ngày 01/8/2022).

Thông tư số 36/2022/TT-BTC quy định lệ phí cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới; Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho xe cơ giới, linh kiện, thiết bị, xe máy chuyên dùng, xe bốn bánh có gắn động cơ, xe đạp điện; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được giảm từ 50.000 đồng/giấy xuống còn 40.000 đồng/giấy.

Giấy chứng nhận cấp cho xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (không bao gồm xe cứu thương) giảm từ 100.000 đồng/giấy xuống còn 90.000 đồng/giấy.

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,

ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Thực hiện lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang về xây dựng Đảng

và hệ thống chính trị

I- NỘI DUNG LỜI CĂN DẶN CỦA BÁC HỒ ĐỐI VỚI ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC TỈNH HÀ GIANG VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, đoàn kết trong Đảng và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có vị trí, vai trò hàng đầu để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng qua từng thời kỳ.

Trong dịp Bác Hồ đến thăm Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang năm 1961, Bác đã căn dặn phải đoàn kết toàn Đảng, toàn dân thành một khối thống nhất và phải có sự lãnh đạo đúng đắn, toàn diện của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong từng thời kỳ cách mạng, cụ thể là:

Trước hết, tất cả các dân tộc đều phải đoàn kết chặt chẽ, thương yêu giúp đỡ nhau như anh em một nhà (lời căn dặn thứ Nhất). Theo Người để thực hiện tốt chính sách đoàn kết cần thực hiện đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, giai cấp, mọi giới, mọi lứa tuổi, mọi vùng của đất nước. Đoàn kết dân tộc là tin vào dân, dựa vào dân, vì lợi ích của dân để đoàn kết toàn dân, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong lao động, học tập, sản xuất và chiến đấu.

Đối với cán bộ, đảng viên và đoàn viên phải củng cố tốt các chi bộ và chi đoàn, phát triển Đảng và đoàn. Cán bộ, đảng viên và đoàn viên phải đoàn kết chặt chẽ, phải hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân trên lợi ích riêng của mình, phải gương mẫu trong đoàn kết dân tộc, trong học tập và lao động sản xuất, phải chống tham ô, lãng phí, quan liêu, mệnh lệnh (lời căn dặn thứ Tám). Người chỉ rõ: Cán bộ từ Trung ương đến khu, đến tỉnh, huyện và xã đều phải một lòng, một dạ phục vụ lợi ích chung của nhân dân, chứ không phải là “quan cách mạng”. Đồng thời Người nêu lên những yêu cầu về củng cố và phát triển tổ chức Đảng, rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong giai đoạn mới.

Có thể khẳng định, lời dặn của Bác về phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh mang giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong từng thời kỳ lịch sử, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay.

II- QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

Đảng ta luôn khẳng định xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, cùng với đó phải coi trọng vấn đề đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, coi đây là nguồn sức mạnh và động lực to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; gắn với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân là những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”.

Kế thừa kết quả đạt được của những nhiệm kỳ trước, Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh đề ra quan điểm chỉ đạo: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân. Phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội”.

III- KẾT QUẢ THỰC HIỆN LỜI CĂN DẶN CỦA BÁC HỒ VỚI ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC TỈNH HÀ GIANG VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Những năm qua thực hiện lời căn dặn của Bác, Đảng bộ tỉnh đã có nhiều chủ trương, giải pháp để xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc, đặc biệt là trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay đã đạt được những kết quả tương đối toàn diện trên các lĩnh vực, cụ thể:

- Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được quan tâm, chú trọng góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ  nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được đẩy mạnh. Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được quan tâm chỉ đạo có hiệu quả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được đổi mới về nội dung và phương pháp, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng có nhiều đổi mới, tăng cường tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, các cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết của Đảng theo hình thức trực tuyến, đẩy mạnh số hóa các văn bản của Đảng nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền. Toàn tỉnh đã tổ chức 10.521 hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng với 860.427 lượt cán bộ, đảng viên tham gia; tổ chức 812 hội nghị cập nhật kiến thức cho gần 3.000 cán bộ quản lý các cấp; mở 1.971 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho 150.327 lượt học viên.

Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chú trọng việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, Hội đồng Lý luận tỉnh được thành lập, bước đầu hoạt động có hiệu quả. Ở cấp tỉnh tổ chức trên 280 hội nghị, ban hành hơn 950 báo cáo; cấp huyện và tương đương tổ chức trên 2.400 hội nghị, 12.000 báo cáo về sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, đề án của Trung ương, của tỉnh. Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền, hoạt động văn hóa, văn nghệ đảm bảo kịp thời, đúng chủ trương, sát thực tiễn; việc chỉ đạo, điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội được quan tâm thực hiện thường xuyên. Chủ động đẩy mạnh nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử đảng, truyền thống cách mạng địa phương đáp ứng yêu cầu thực tiễn, 100% đảng bộ huyện, thành phố; 95,8% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã biên soạn và phát hành cuốn lịch sử đảng, truyền thống cách mạng của địa phương.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang được triển khai nghiêm túc. Qua đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo Bác.

- Công tác xây dựng Đảng về tổ chức được chú trọng. Việc củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, việc phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên được các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện. Đến cuối quý I/2022, toàn tỉnh có 844 tổ chức cơ sở đảng[1] với 72.332 đảng viên, hằng năm 99% tổ chức đảng và 98% đảng viên xếp loại từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước thực hiện theo đúng quy định.

- Công tác cán bộ được lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt, chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số[2]. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành và thực hiện Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên; Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; kiên trì, kiên quyết nghiêm túc thường xuyên triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

- Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm túc, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ban hành và triển khai có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp cơ sở trong Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020. Tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề, kịp thời kiểm tra dấu hiệu vi phạm; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện “Nói đi đôi với làm” gắn với lấy phiếu đánh giá mức độ quyết liệt của cấp ủy viên, cán bộ diện cấp ủy các cấp quản lý. Số lượng tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát hằng năm đều tăng, việc thi hành kỷ luật đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Điều lệ Đảng. Các cấp ủy đã tiến hành kiểm tra 3.985 cuộc đối với 3.069 tổ chức đảng và 7.845 đảng viên; Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm 498 cuộc đối với 217 tổ chức đảng và 530 đảng viên. Các cấp ủy đã tiến hành giám sát 3.179 cuộc đối với 2.305 tổ chức đảng và 5.870 đảng viên. Qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 1.064 đảng viên.

- Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và giải quyết khiếu nại tố cáo được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống tham nhũng đồng bộ trên cả ba khâu: Phòng ngừa, phát hiện và xử lý, từng bước ngăn chặn các hành vi tham nhũng. Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử và toàn xã hội trong phòng, chống tham nhũng từng bước được nâng cao. Thực hiện nghiêm túc quy định về kê khai, kiểm tra, giám sát việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo chuyển biến tích cực.

- Công tác dân vận được quan tâm và có bước đổi mới. Nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để nắm bắt và giải quyết kịp thời, hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân ngay tại cơ sở. Các cấp ủy đảng đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, được nhân dân đồng tình hưởng ứng và nhanh chóng đi vào cuộc sống, toàn tỉnh đã có 8.848 mô hình, 9.954 điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tiêu biểu như:“Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ dân vận thôn, tổ dân phố”;“Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, công tác điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội”; mô hình “Luân phiên cán bộ cơ sở lên hội Liên hiệp phụ nữ huyện, xã học việc”...

Công tác dân vận chính quyền được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; nâng cao đạo đức công vụ và ý thức, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 100% sở, ban, ngành của tỉnh đã phân công 01 đồng chí lãnh đạo phụ trách công tác dân vận, 100% thôn, tổ dân phố thành lập Tổ dân vận. Công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo được triển khai thực hiện tốt. Từng bước phát huy được vai trò của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo. Nhiều mô hình dân vận chính quyền được triển khai có hiệu quả, điển bình như: Diễn đàn “Chiều thứ 6 nghe dân nói”; mô hình “Tấc đất tấc vàng vì việc làng cũng hiến”; “Tổ tự quản an ninh trật tự”…

- Chính quyền các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, công tác quản lý, điều hành có nhiều đổi mới. Hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp có nhiều đổi mới và nâng cao chất lượng cả về nội dung, phương thức hoạt động, việc ban hành nghị quyết đã bám sát điều kiện thực tế, có tính khả thi cao. Thực hiện hiệu quả việc đổi mới tổ chức, phương thức chất vấn tại các kỳ họp của hội đồng nhân dân các cấp, theo hình thức “hỏi nhanh, đáp gọn”, có tranh luận; hoạt động giám sát, tái giám sát có hiệu quả, tập trung vào những vấn đề quan trọng, cử tri quan tâm, có tác động tích cực đến công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương. Các hình thức tiếp xúc cử tri được mở rộng, như: Trực tuyến; tại nơi cư trú; trên trang thông tin điện tử...

Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của ủy ban nhân dân các cấp được nâng lên. Triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của cấp ủy và hội đồng nhân dân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giải quyết những vụ việc phức tạp nảy sinh, đơn thư khiếu nại, tố cáo, ý kiến kiến nghị của cử tri trên địa bàn. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, trọng tâm là cái cách thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm túc việc rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết trên 600 thủ tục hành chính. Một số đơn vị đã triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Thiết lập và duy trì hệ thống giao ban trực tuyến từ tỉnh đến các huyện/thành phố, 100% các xã, thị trấn. Năm 2021 so với năm 2015, hầu hết các chỉ số về hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền đều tăng: Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đạt 83,87% thuộc nhóm B; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh xếp thứ 33/63 tỉnh, thành phố; chỉ số sẵn sàng cho phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông đạt 87,60%.

Công tác cải cách tư pháp được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với hoạt động tư pháp và cải cách tư pháp được bảo đảm. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp đồng bộ giữa ngành, địa phương trong công tác cải cách tư pháp đạt mục tiêu, hiệu quả, chất lượng, phù hợp với đặc thù của tỉnh cũng như chương trình trọng tâm cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 2020.

- Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy, góp phần tích cực xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; phát động các phong trào thi đua với hình thức đa dạng, phong phú, hướng mạnh về cơ sở, tiêu biểu như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Mái ấm tình thương”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí”, “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”… Qua đó, thu hút, tập hợp, huy động sức mạnh đoàn kết các dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố quốc phòng ở địa phương. Công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội có chuyển biến tích cực. Vai trò của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở được phát huy.

Tuy nhiên, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ có nơi, có mặt còn hạn chế; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình ở một số chi bộ, đảng bộ còn yếu. Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, kỹ năng, nghiệp vụ của một số ít cán bộ còn hạn chế. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt. Cải cách hành chính ở một số khâu còn chậm, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh còn rất thấp; công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn yếu; một số cán bộ, công chức, viên chức còn nhũng nhiễu, gây phiền hà trong thực thi công vụ. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp có lúc, có nơi chưa sâu sát; công tác giám sát, phản biện xã hội chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu.

Nguyên nhân của những hạn chế, về khách quan là do các thế lực thù địch tiếp tục gia tăng các hoạt động “diễn biến hoà bình”, nhằm chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Về chủ quan do việc quán triệt các nghị quyết của Đảng ở một số nơi chưa kịp thời, sâu sắc. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của một số cấp ủy đảng chưa thực sự chủ động sâu sát, thiếu quyết liệt, thường xuyên. Việc thực hiện nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ ở một số nơi chưa nghiêm, thậm chí còn vi phạm, mất đoàn kết nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm công vụ của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn yếu; năng lực tổ chức thực hiện chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Một số biểu hiện về suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, bệnh lãng phí, bệnh thành tích ở một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi.

 Trích nguồn dẫn:  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang

GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT

THẦY HIỆU TRƯỞNG GƯƠNG MẪU,

TẬN TÂM VỚI NGHỀ

Sau khi tốt nghiệp sư phạm từ năm 2004, thầy Nguyễn Chí Công được phân công về công tác trường THCS Nàn Xỉn thuộc xã biên giới của huyện Xín Mần. Nơi đây đường đi lại còn rất xa xôi, hẻo lánh; 100% các em học sinh là dân tộc thiểu số, trình độ văn hóa của người dân còn nhiều hạn chế, nạn tảo hôn vẫn còn xảy ra. Thế nhưng bằng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và nhất là niềm tin yêu đối với nghề, thầy vẫn luôn bám trường, bám lớp, đi đến từng nhà các em học sinh để vận động các em đến trường mà không quản ngại khó khăn, vất vả, gian lao. Là một người giỏi về chuyên môn, lại có phong cách của một nhà quản lý, biết quan sát, biết lắng nghe và không ngừng học hỏi, tháng 9 năm 2006 thầy được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng trường THCS Nàn Xỉn. Bằng nhiệt huyết và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp trồng người, với gần 20 năm công tác, cho dù ở bất kì cương vị nào, là người giáo viên trực tiếp giảng dạy hay làm cán bộ quản lý thì thầy vẫn luôn là một người có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, không ngừng học tập, phấn đấu và rèn luyện để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thầy luôn tự nhủ rằng để gắn bó với nghề mình phải cố gắng vượt qua mọi trở ngại, xây dựng hình ảnh người thầy giỏi, hiền trong mắt trò.

Thầy chia sẻ: “Ngày mới vào nghề mọi thứ thật khó khăn, đường xá đi lại vất vả, mỗi giáo viên chúng tôi không quản ngại khó khăn lên vùng biên gieo chữ. Có những ngày mùa đông thời tiết khắc nghiệt lạnh giá nhưng học sinh vẫn đến trường đó lại là động lực để chúng tôi cố gắng hơn.Từng công tác nhiều năm trong nghề, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau.Vì thế để hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ của mình tôi luôn nỗ lực, phấn đấu hết mình. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.”

Không có mô tả.

(Ảnh : Thầy Nguyễn Chí Công tại phòng làm việc.)

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng và trách nhiệm nghề nghiệp, Thầy Công luôn tâm niệm: “Thầy giỏi mới có trò giỏi”, “Thầy tốt mới dạy trò ngoan”. Bởi vậy với vai trò là hiệu trưởng, thầy Công luôn tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn. Thầy cùng chi bộ và Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên tổ chức và triển khai có hiệu quả các cuộc vận động của ngành. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên cương vị là một người quản lý, thầy luôn chọn giải pháp mềm dẻo, phù hợp với từng công việc, huy động tối đa sức sáng tạo của tập thể, thầy thường xuyên giám sát thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân, các bộ phận, kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo từng thời điểm cụ thể và kịp thời đưa ra các giải pháp thực hiện thành công các chỉ tiêu, kế hoạch. Nhờ đó số giáo viên giỏi, học sinh giỏi của trường luôn được nâng cao, số học sinh giỏi các năm luôn tăng dần. Thầy còn là một người dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đề xuất ý kiến với cấp trên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

Cũng nhờ sự chỉ đạo của đồng chí liên tục từ các năm 2014 - 2021 năm nào tập thể nhà trường cũng được phòng GD&ĐT huyện, UBND huyện Xín Mần đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Nhà trường 2 năm liên tiếp đạt danh hiệu Lao động tiên tiến (2014 - 2016), 3 năm liên tiếp tập thể đạt danh hiệu Lao động xuất sắc của UBND tỉnh (2016-2019); Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2017 - 2018 của Bộ GD&ĐT; Giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” năm học 2018-2019 của UBND huyện Xín Mần; Giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019; Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2019 - 2020”; Bằng khen của UBND tỉnh “Đã có thành tích 02 năm học liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2019 - 2020; 2020 - 2021)”.

Trong vai trò là bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường thầy đã tập trung lãnh, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, chú trọng xây dựng Đảng, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Nhờ vậy chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường được nâng lên rõ rệt.

Với những đóng góp của mình trong sự nghiệp giáo dục, những năm qua thầy đã được các cấp, ngành ghi nhận và tặng nhiều phần thưởng cao quý. Từ năm 2016 - 2019, ba năm liên tiếp được Chủ tịch UBND huyện Xín Mần tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”. Năm học 2019 - 2020, được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”. Và đặc biệt thầy Nguyễn Chí Công vinh dự được Bộ trưởng Bộ GD & ĐT Phùng Xuân Nhạ tặng Bằng khen “Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành Giáo dục giai đoạn 2015 - 2020”.

                                                               (Thầy Nguyễn Chí Công vinh dự nhận bằng khen của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ)

Trong cuộc sống, thầy luôn giữ gìn lối sống mẫu mực, giản dị, có mối quan hệ thân thiện với mọi người xung quanh. Thầy luôn quan tâm đến công việc và đời sống của cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường, tạo điều kiện nơi ăn chốn ở tốt nhất cho giáo viên, nhân viên yên tâm công tác. Trong khi cả nước cùng phòng chống dịch bệnh Covid 19, thầy cũng chung tay góp sức cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện nghiêm túc những biện pháp phòng chống dịch bệnh, lao động dọn dẹp vệ sinh trường lớp. Phối kết hợp với các ban ngành đóng trên địa bàn xã, chung tay, góp sức làm nên những hộp cơm nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm lớn lao gửi đến những bệnh nhân mắc covid-19 đang được cách ly điều trị tại cơ sở y tế.

(Thầy Nguyễn Chí Công chung tay dành tặng xuất ăn miễn phí cho bệnh nhân covid-19 cách ly tập trung)

Nhà bác học Usinxki đã từng nói: “Sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được”. Chính sự tận tâm, lòng yêu nghề và trên tất cả những điều đó là tình yêu thương vô bờ bến của thầy dành cho các em học sinh nghèo nơi đây. Thầy xứng đáng là tấm gương sáng cho đồng nghiệp và các thế hệ học sinh noi theo.

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

THÁNG 9 NĂM 2022

Các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện bám sát nội dung định hướng công tác tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị mình, tập trung tuyên truyền tốt một số nội dung trọng tâm trong tháng 9/2022:

1. Tiếp tục tuyên truyền những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và việc triển khai thực hiện của các địa phương, đơn vị. Chủ động tham gia công tác đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc xung quanh các nội dung của Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII.

2. Tiếp tục tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương và thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang.

3. Tuyên truyền đậm nét công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022- 2027; Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Giang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027; tuyên truyền hướng tới Hội nghị biểu dương đại biểu Lao động giỏi điển hình lần thứ VII trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2017-2022, trong đó trọng tâm tuyên truyền về kết quả thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi” trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cấp công đoàn Hà Giang.

4. Tuyên truyền một số nội dung quan trọng trong bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), trong đó nhấn mạnh: (1) Thực hiện chủ trương của Đảng, thời gian qua, Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện ngày càng hiệu quả, thiết thực công cuộc chuyển đổi số quốc gia; tập trung xây dựng thể chế chính sách và nhiều hệ thống nền tảng cho Chính phủ điện tử, Chính phủ số. (2) Đề án 06 đã được triển khai từ Trung ương đến cơ sở, thu được những kết quả bước đầu tích cực, góp phần thay đổi phương thức quản lý công dân; khắc phục tình trạng thiếu thống nhất và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý thông tin công dân; tiết kiệm thời gian, công sức; tạo điều kiện thuận lợi và nền tảng quan trọng để triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, cũng như phục hồi nhanh, phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, những kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu, để hoàn thành các mục tiêu năm 2022 và những năm tiếp theo của Đề 2 án 06, phía trước còn rất nhiều việc phải làm… Do đó, các cấp phải chỉ đạo và triển khai quyết liệt, đồng bộ ngay từ bây giờ.

5. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 của đất nước, của tỉnh, của huyện, địa phương. Trong đó, trọng tâm tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong triển khai nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế, nhất là việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được nêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII và các nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế, gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; đẩy mạnh cải cách hành chính… Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp quản lý, điều hành giá của Chính phủ, việc công khai minh bạch, trung thực thông tin về giá; thông tin cơ quan chức năng xử lý nghiêm, quyết liệt theo pháp luật các trường hợp buôn, bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và các trường hợp tung tin thất thiệt gây hoang mang cho người tiêu dùng, gây bất ổn thị trường.

6. Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai” trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, tránh nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét; công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; công tác phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn; công tác chỉ đạo, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt các thực phẩm, đồ chơi… phục vụ tết Trung thu năm 2022; tuyên truyền bảo vệ môi trường, trong đó nhấn mạnh việc thực hiện phân loại các loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, nhất là tại các gia đình.

7. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc thi do Trung ương, tỉnh tổ chức, như: Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021- 2022; Giải báo chí của Đảng bộ tỉnh Hà Giang về xây dựng Đảng năm 2022; Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022; cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh…

8. Tuyên truyền nhấn mạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, nỗ lực của ngành giáo dục đối với việc phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang nói chung và huyện Xín Mần nói riêng; không khí vui tươi, phấn khởi đón chào năm học mới, việc tổ chức khai giảng năm học mới 2022-2023 tại các trường học; công tác đảm bảo duy trì sĩ số học sinh; đảm bảo tốt các điều kiện dạy và học gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh trong các trường học…

9. Tuyên truyền biển, đảo Việt Nam, bảo vệ biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, trong đó chú trọng phát hiện, biểu dương những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, những tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Tuyên truyền đậm nét 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022), chào mừng năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022 (Theo Công văn số 113 - CV/BTGHU ngày 23/6/2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về gửi  “Hướng dẫn công tác tuyên truyền về “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022” và “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”).

10. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật gắn với tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng sống, cách giải quyết với các khó khăn, bế tắc trong cuộc sống, thực hiện nếp sống văn minh, bài trừ các hủ tục lạc hậu nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tuyên truyền các hoạt động an sinh xã hội, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tuyên truyền về thuế và chính sách, pháp luật thuế; việc thực hiện các chương trình, chính sách tín dụng của Chính phủ và của tỉnh.

11. Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, trong đó tập trung vào các nội dung: Việc triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương và của tỉnh, của huyện về phòng, chống dịch Covid-19, nhất là các văn bản mới ban hành; tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành, mọi tầng lớp nhân dân tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch trước sự xuất hiện của biến thể phụ BA.4, BA.5 của Omicron và các biến thể khác; tuyên truyền, làm rõ về tác dụng, hiệu quả, lợi ích của vắc xin trong phòng dịch Covid-19; khuyến khích, vận động người dân tích cực tham gia tiêm vắc xin kịp thời, đầy đủ theo kế hoạch, hướng dẫn của ngành Y tế. Cùng với đó, tích cực tuyên truyền phòng, chống các loại bệnh, dịch bệnh trên người, vật nuôi, cây trồng thường diễn ra trong thời điểm giao mùa; tuyên truyền đậm nét các biện pháp phòng, chống dịch cúm A, dịch Tả lợn Châu Phi.

12. Giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, của huyện; nâng cao ý thức của người dân trong việc tham gia, bảo vệ, giữ gìn giá trị di sản, văn hóa truyền thống tốt đẹp, cảnh quan thiên nhiên của địa phương. Tập trung tuyên truyền, quảng bá mùa cao điểm du lịch năm 2022, trong đó chú trọng quảng bá hình ảnh thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa truyền thống độc đáo của Hà Giang.

13. Tuyên truyền đậm nét kỷ niệm một số ngày lễ, sự kiện quan trọng diễn ra trong tháng 9, đầu tháng 10/2022 như: kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022); tết Trung thu năm 2022; kỷ niệm 112 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2022); kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950- 16/9/2022); kỷ niệm 31 năm tái lập tỉnh Hà Giang (01/10/1991-01/10/2022); Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10); tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1902 - 2022)…

 * Đối với tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1902 - 2022): Nội dung tuyên truyền tập trung phản ánh thân thế, cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; tấm gương về đạo đức cách mạng sáng ngời của đồng chí Lê Hồng Phong - Người chiến sĩ cộng sản suốt đời hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, son sắt thủy chung với đồng chí, bạn bè, luôn lạc quan tin tưởng vào thắng lợi của cách mạng.

Nguồn Ban Tuyên giáo Huyện ủy

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN

Đ/c Nguyễn Ngọc Khuyên

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện - Trưởng ban biên tập.

PHỤ TRÁCH NỘI DUNG

1. Đ/c Trần Văn Hòa

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện,

Phó Trưởng ban TTr Ban Tuyên giáo Huyện ủy

2. Đ/c Lù Văn Lìn

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

BIÊN TẬP NỘI DUNG

1/ Đ/c Lý Mạnh Hồng - Chuyên viên BTG

2/ Đ/c Hoàng Thị Hằng - Chuyên viên BTG

3/ Đ/c Hoàng Văn Phong - Chuyên viên BTG

 

[1] Trong đó có 305 đảng bộ cơ sở; 539 chi bộ cơ sở, 3.744 chi bộ trực thuộc đảng ủy và đảng bộ bộ phận

[2] Hiện nay, toàn tỉnh có 1 nữ/15 Ủy viên BTV Tỉnh ủy, 7 nữ/51 Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh. 2 nữ/6 đại biểu Quốc hội; 19 nữ/57 đại biểu HĐND tỉnh; 1 nữ lãnh đạo chủ chốt HĐND tỉnh; 1 nữ lãnh đạo chủ chốt UBND tỉnh…

 

 

[1] Trong đó có 305 đảng bộ cơ sở; 539 chi bộ cơ sở, 3.744 chi bộ trực thuộc đảng ủy và đảng bộ bộ phận

[2] Hiện nay, toàn tỉnh có 1 nữ/15 Ủy viên BTV Tỉnh ủy, 7 nữ/51 Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh. 2 nữ/6 đại biểu Quốc hội; 19 nữ/57 đại biểu HĐND tỉnh; 1 nữ lãnh đạo chủ chốt HĐND tỉnh; 1 nữ lãnh đạo chủ chốt UBND tỉnh…

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Tin khác

Liên kết website