Bản tin thông báo nội bộ

Bản tin Thông báo nội bộ Tháng 2 năm 2023

03/03/2023 22:48 1326 lượt xem

Bản tin Thông báo nội bộ Tháng 2 năm 2023

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

* Ngày 03/02/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Xín Mần ban hành kế hoạch số 155-KH/HU về học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Kế hoạch ban hành nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong huyện về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2023; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương, Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khóa XI, XII, XIII) và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5,6 (khoá XIII) về công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị tiếp tục đi vào chiều sâu, trở thành công việc thường xuyên, tự giác của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động; góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2023.

* Ngày 22/02/2023, Ban Thường Huyện ủy Xín Mần ban hành kế hoạch số 164-KH/HU viết tin, bài, tác phẩm về gương người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện năm 2023

Kế hoạch ban hành nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện.

Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên các cơ quan và sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết tin, bài, sáng tác các tác phẩm về xây dựng Đảng, về phát triển kinh tế - xã hội, về đảm bảo quốc phòng, an ninh, về xây dựng quê hương, đất nước...

Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và sự phối hợp của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng gương điển hình tiên tiến. Động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tham gia viết tin, bài về các gương điển hình tiên tiến; gương người tốt, việc tốt. Các tin, bài, tác phẩm phải đảm bảo chính xác, thực sự tiêu biểu và có số liệu, hình ảnh minh chứng cụ thể.

* Ngày 07/02/2023, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng năm 2023

Nhằm mục đích bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có của huyện, đặc biệt bảo vệ nguyên vẹn diện tích rừng tự nhiên, đảm bảo độ che phủ của rừng, nâng cao chất lượng rừng để phát huy giá trị phòng hộ, bảo vệ môi trường; phát triển kinh tế lâm nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng của các cấp, các ngành; nâng cao nhận thức cho cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, quản lý lâm sản.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm quản lý rừng, bảo vệ rừng, phát triển rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, quản lý lâm sản; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi phá rừng, khai thác rừng, mua bán lâm sản trái pháp luật. Tổ chức lực lượng thường trực 24/24 giờ trong những ngày nắng nóng, hanh khô kéo dài; chủ động xây dựng kế hoạch tuần tra phát hiện sớm cháy rừng để huy động lực lượng ngăn chặn, dập tắt kịp thời các điểm cháy rừng không để cháy lan ra trên diện rộng.

* Ngày 10/02/2023, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND về nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023

Kế hoạch ban hành nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường, quần chúng Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh, trật tự; chủ động cảnh giác trước âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân trong công tác tham mưu, phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng vùng, từng địa bàn, từng lĩnh vực cụ thể. Qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; xây dựng xã hội văn minh, an toàn từng bước kiềm chế, làm giảm những nguyên nhân và điều kiện làm phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội.

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 02 NĂM 2023

1. Thông tư số 75/2022/TT-BTC, ngày 12/12/2022 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú (có hiệu lực từ ngày 05/02/2023).

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, gồm: đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, tách hộ. Áp dụng đối với người nộp, tổ chức thu lệ phí đăng ký cư trú và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú.

Theo Thông tư số 75/2022/TT-BTC công dân được giảm 50% lệ phí khi đăng ký thường trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến. Mức lệ phí như sau:

+ Đăng ký thường trú công dân nộp hồ sơ trực tiếp là 20.000đ/lần đăng ký, công dân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến là 10.000đ/lần đăng ký

+ Đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú (cá nhân, hộ gia đình) công dân nộp hồ sơ trực tiếp là 15.000đ/lần đăng ký, công dân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến là 7.000đ/lần đăng ký

+ Đăng ký tạm trú theo danh sách, gia hạn tạm trú theo danh sách công dân nộp hồ sơ trực tiếp là 10.000đ/lần đăng ký, công dân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến là 5.000đ/lần đăng ký

+ Tách hộ công dân nộp hồ sơ trực tiếp là 10.000đ/lần đăng ký, công dân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến là 5.000đ/lần đăng ký.

2. Nghị định 128/2022/NĐ-CP, ngày 30/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, thể thao, quyền tác giả, quyền liên quan, văn hóa và quảng cáo (có hiệu lực từ ngày 15/02/2023).

Nghị định 128/2022/NĐ-CP sửa quy định mức phạt hành vi vi phạm quy định về nội dung bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh như: Phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng đối với hành vi hoạt động điện ảnh có một trong các nội dung sau đây:

- Xuyên tạc lịch sử dân tộc, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc; thể hiện không đúng, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

- Tiết lộ bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về an ninh mạng;

- Kích động bạo lực, hành vi tội ác bằng việc thể hiện chi tiết cách thức thực hiện, hình ảnh, âm thanh, lời thoại, cảnh đánh đập, tra tấn, giết người dã man, tàn bạo và những hành vi khác xúc phạm đến nhân phẩm con người, trừ trường hợp thể hiện các nội dung đó để phê phán, tố cáo, lên án tội ác, đề cao chính nghĩa, tôn vinh giá trị truyền thống, văn hóa;

- Gây tổn hại đến các giá trị văn hóa, lợi ích quốc gia, dân tộc Việt Nam; truyền bá tệ nạn xã hội; phá hoại văn hóa, đạo đức xã hội;

- Thể hiện chi tiết hình ảnh, âm thanh, lời thoại dâm ô, trụy lạc, loạn luân;

- Kích động, chống đối việc thi hành Hiến pháp, pháp luật.

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên

Chăm lo cho thế hệ trẻ là một trong những tư tưởng xuyên suốt của Bác Hồ.

Trong Di chúc trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.  

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên là hệ thống nhận thức tư duy, quan điểm lý luận của người về những vấn đề quan trọng: Nhìn nhận, đánh giá vai trò, vị trí của thanh niên trong tiến trình lịch sử qua các thời kỳ cách mạng; đường lối nội dung bồi dưỡng, giáo dục - đào tạo thanh niên thành lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; nhiệm vụ công tác thanh niên của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đội dự bị tin cậy của Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định tiềm năng, vai trò, vị trí to lớn của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng, luôn tin tưởng và nhìn nhận thanh niên theo quan điểm phát triển. Ngay từ khi đất nước còn trong đêm đen nô lệ, Người đã nêu tư tưởng: Thức tỉnh thanh niên để đi đến thức tỉnh dân tộc. Vào những năm đầu khi nước ta giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà”, “nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên”. Người cho rằng sự phát triển trong tương lai của đất nước và tiền đồ vẻ vang của dân tộc nằm trong tay thanh thiếu nhi. Vì thế, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Thanh niên “phải tham gia ý kiến vào công việc của chính phủ, chiến đấu giữ lấy nền độc lập và tự rèn luyện từ bây giờ để sau này lên thay những thủ lĩnh mà gánh vác những việc trọng đại của nước nhà”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ vai trò của thanh niên trên cả hai bình diện xã hội và mối quan hệ kết nối quá khứ với tương lai không thể tách rời nhau: “Thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách, dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai”. Vai trò này vô cùng quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc và của giai cấp công nhân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt niềm tin và mong đợi ở thanh niên. Người đưa ra dự báo hết sức đúng đắn mà nay đã trở thành hiện thực: “Với một thế hệ thanh niên hăng hái kiên cường, chúng ta nhất định thành công trong sự nghiệp bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhìn nhận thanh niên theo quan điểm phát triển và toàn diện. Người căn dặn cán bộ, đảng viên phải tránh thái độ thành kiến, hẹp hòi, bảo thủ, cô độc đối với thanh niên. Bởi theo người, thanh niên sống trong điều kiện mới tất yếu có những nhu cầu, lợi ích khác với cha, anh họ, không nên xem xét thanh niên một cách cứng nhắc, trước sao nay vậy. Người nói: cần phải đi sâu vào đời sống, hiểu rõ tâm lý của thanh niên và giúp đỡ họ giải quyết vấn đề một cách thiết thực.

Trên cơ sở nhìn nhận vai trò quyết định của thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng và tương lai của dân tộc, đất nước, Người đã dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác thanh niên. Chính người đã sáng lập, rèn luyện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Sau khi giành được chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo Nhà nước đề ra các chính sách thanh niên phù hợp với từng thời kỳ cách mạng, đặc biệt là về mặt giáo dục, đào tạo. Công tác thanh niên mà cơ bản là đào tạo, giáo dục, phát huy thanh niên theo Người là quá trình tác động đồng bộ của các chủ thể từ gia đình, đoàn thể, xã hội cho đến các cấp ủy đảng và chính quyền. Người đưa ra luận điểm nổi tiếng: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Trước lúc đi xa, trong Di chúc để lại cho Đảng và dân tộc, Bác còn căn dặn: Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là việc rất quan trọng và rất cần thiết.

Nội dung bao quát của công tác thanh niên của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hình thành “lớp người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên”. “Hồng” theo tư tưởng của Người là “quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất”; còn “chuyên” là trình độ chính trị, văn hóa, khoa học, kỹ thuật và quân sự.

Để thực hiện nội dung và mục đích của công tác thanh niên không có cách nào khác là giáo dục và tổ chức thanh niên. Vấn đề quan trọng được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu là phải tổ chức thanh niên thành lực lượng chính trị hùng hậu chung quanh Đảng. Tổ chức tập hợp thanh niên là điều kiện để giáo dục và ngược lại phải tiến hành đào tạo, giáo dục thanh niên qua tổ chức. Phải kiên trì xây dựng một tổ chức thanh niên cộng sản làm cánh tay và đội hậu bị của Đảng.

Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II (1956), Người dạy: “Đoàn là cánh tay đắc lực của Đảng để thực hiện những chủ trương, chính sách cách mạng”, Người còn căn dặn: “Phải củng cố tổ chức Đoàn, phải đoàn kết nội bộ thật chặt chẽ và phải đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên”. Theo Người, củng cố tổ chức đoàn là điều kiện tiên quyết để mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Nhưng muốn củng cố tổ chức đoàn thì trước hết phải “đoàn kết nội bộ thật chặt chẽ” để thống nhất ý chí và hành động trong nội bộ đoàn, làm cho tổ chức đoàn thật sự là tổ chức của những thanh niên tiên tiến, có lý tưởng cách mạng và phấn đấu kiên định vì lý tưởng đó. Tại buổi lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng, Người chỉ rõ: “Đoàn thanh niên lao động - phải là cánh tay đắc lực của Đảng trong việc tổ chức và giáo dục các thế hệ thanh niên, nhi đồng thành những chiến sĩ tuyệt đối trung thành với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”. Đây là một chức năng hết sức quan trọng của tổ chức đoàn với tư cách là một tổ chức quần chúng gần Đảng nhất mà trong Điều lệ Đảng từ trước đến nay đều ghi rõ.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên căn dặn phải ra sức đoàn kết, tập hợp thanh niên thành một mặt trận rộng lớn. Theo Người, đoàn kết tập hợp thanh niên là mặt công tác lớn, một nhiệm vụ rất quan trọng của Đoàn. Người yêu cầu tổ chức đoàn phải nghiên cứu tìm ra những hình thức và phương pháp thích hợp để đoàn kết và tổ chức thanh niên một cách rộng rãi và vững chắc. Các hình thức và phương pháp đó vừa thu hút rộng rãi thanh niên tham gia nhưng phải được định hướng vững chắc, nghĩa là có mục tiêu phấn đấu rõ ràng, có tính ổn định và triển vọng phát triển. Theo Người, muốn củng cố và phát triển Đoàn phải liên hệ rộng rãi và chặt chẽ với các tầng lớp thanh niên. Phải quan tâm đến đời sống công tác, học tập của thanh niên và tất cả đoàn viên phải gương mẫu. Trong công tác xây dựng đoàn, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn lưu ý về việc phải phát triển đoàn viên về số lượng đồng thời phải coi trọng việc nâng cao chất lượng. Người dạy: Tổ chức Đoàn phải rộng hơn Đảng… cố nhiên khi kết nạp đoàn viên cần phải lựa chọn cẩn trọng những thanh niên tốt.

Là người sáng lập và rèn luyện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bác Hồ luôn chú trọng vấn đề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên và công tác đoàn. Người căn dặn: “Chi bộ phải chăm lo xây dựng Đoàn thanh niên cho thật tốt”, đồng thời: “Trung ương và các cấp đảng bộ địa phương phải chăm sóc hơn nữa đến công tác thanh niên” trong đó vấn đề quan trọng là chăm lo công tác xây dựng đoàn để “phát huy tác dụng tiên phong của Đoàn về mọi mặt”. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn rất coi trọng vai trò của nhà nước trong công tác thanh niên. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám, Người đã chỉ thị thành lập Bộ Thanh niên rồi Nha Thanh niên trong chính phủ để chăm lo công tác thanh niên. Người căn dặn công tác thanh niên “phải liên hệ với các lực lượng của chính phủ”. 

Như vậy, Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên là sự tổng kết lý luận và thực tiễn được nâng lên tầm cao qua các thời kỳ cách mạng, đang và sẽ tiếp tục dẫn dắt chúng ta trên con đường xây dựng, tổ chức thanh niên thành lực lượng cách mạng, phát huy mọi tiềm năng to lớn của thanh niên vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; vì hạnh phúc, tương lai tương sáng của tuổi trẻ.

(Nguồn: Tạp chí Xây dựng Đảng)

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 03 NĂM 2023

Các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện bám sát nội dung định hướng công tác tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị mình, tập trung tuyên truyền tốt một số nội dung trọng tâm trong tháng 03/2023, cụ thể:

1. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp tại địa phương, đơn vị; các văn bản mới ban hành: Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư về thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt theo tổ chức đảng ở chi bộ đông đảng viên. Trong đó, nhấn mạnh ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 2943-CV/TU, ngày 21/02/2023 về triển khai thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư: Việc lựa chọn đảng bộ cơ sở, chi bộ thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến và sinh hoạt đảng theo tổ chức đảng đảm bảo đúng phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, tổ chức, nội dung, cách thức sinh hoạt trực tuyến và sinh hoạt theo tổ; tránh lạm dụng làm giảm chất lượng sinh hoạt đảng. Tuyên truyền Quy định số 96-QĐ/TW,ngày 02/02/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; nêu rõ quan điểm, nguyên tắc việc lấy phiếu tín nhiệm, đối tượng lấy phiếu tín nhiệm, tiêu chí lấy phiếu tín nhiệm; những điểm nhấn quan trọng của Quy định số 96-QĐ/TW: “Kết quả lấy phiếu tín nhiệm phải báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ và được công khai theo quy định. Những cán bộ có tín nhiệm thấp phải kịp thời xem xét, đưa ra khỏi quy hoạch, cho từ chức, miễn nhiệm hoặc bố trí công tác khác thấp hơn chức vụ  đang đảm nhiệm mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm”… 

2. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả của tập thể, cá nhân trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác xây dựng Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc học tập và làm theo 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang gắn với tuyên truyền kỷ niệm 62 năm ngày Bác Hồ lên thăm tỉnh Hà Giang (26/3/1961-26/3/2023). 

3. Tuyên truyền triển khai thực hiện các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Hà Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028; công tác chuẩn bị, các phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân lần thứ X tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2023-2028; tuyên truyền Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hà Giang khóa II, nhiệm kỳ 2023-2028 (diễn ra ngày 10/3/2023).   

4. Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, nội dung Quy chế Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) của Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ II, năm 2023, Quy chế Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023. Tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm, tích cực tham gia Giải/Cuộc thi. 

5. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Trong đó chú trọng tuyên truyền việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh, huyện; tuyên truyền nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình cải tạo vườn tạp gắn với tuyên truyền chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thực hiện thâm canh, đưa giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị canh tác trên cùng đơn vị diện tích; đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; việc triển khai thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội tại địa phương. 

6. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; các chính sách hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đồng thời, tuyên truyền định hướng nhằm tạo nguồn nhân lực đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng (điều kiện về trình độ ngoại ngữ, nghề nghiệp…)  

7. Tuyên truyền rõ về các điều kiện để doanh nghiệp, hộ kinh doanh triển khai hình thức hóa đơn điện tử, nhấn mạnh lợi ích của việc áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền qua nhiều kênh thông tin đảm bảo người dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận. Thông tin kể từ ngày 16/02/2023 Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang thực hiện in cấp thể BHYT (mẫu mới) theo quy định đối với các trường hợp người tham gia lần đầu, người bị mất thẻ BHYT, thẻ BHYT bị rách, hỏng, thay đổi thông tin trên thẻ. Đối với những thẻ bảo hiểm Y tế (mẫu cũ) còn thời hạn sử dụng thì tiếp tục được dùng để khám chữa bệnh BHYT và được sử dụng song hành với thẻ BHYT (mẫu mới); hai mẫu này đều có giá trị sử dụng như nhau khi đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT; người tham gia BHYT được đảm bảo đầy đủ các quyền lợi theo quy định. 

8. Tuyên truyền Kế hoạch số 20/KH-BCĐ, ngày 09/02/2023 của UBND huyện về triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và gia đình” năm 2023 trên địa bàn huyện Xín Mần; Kế hoạch số 26/KH-BCĐ, ngày 20/02/2023 của UBND huyện về thực hiện công tác xóa mù chữ năm 2023; Kế hoạch số 37/KH-UBND, ngày 10/02/2023 của UBND huyện về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023; Kế hoạch số 48/KH-UBND, ngày 14/02/2023 của UBND huyện về Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; Kế hoạch số 63/KH-UBND, ngày 23/02/2023 của UBND huyện về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023;  Kế hoạch số 65/KH-UBND, ngày 23/02/2023 của UBND huyện về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.

9. Tuyên truyền công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; tập trung vào một số lĩnh vực, vụ việc nổi cộm, mặt hàng thiết yếu; thông tin, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, tội phạm, nhất là trên các tuyến biên giới, cửa khẩu; chia sẻ những bài học kinh nghiệm hay, lan tỏa gương người tốt, việc tốt để nhân dân không tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, tố giác tội phạm. Đề cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, tính nêu gương của người đứng đầu, không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, kéo dài, phức tạp trên địa bàn quản lý.

10. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng, như:    

- Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943-2023), tập trung vào các nội dung: Bối cảnh ra đời, ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn, sức sống lâu bền của “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (viết tắt Đề cương); khẳng định Đề cương là Văn kiện có tính cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa; đồng thời tuyên truyền về quá trình kế thừa vận dụng, phát triển những nội dung của văn kiện, nhất là những vấn đề có tính nền tảng, nguyên tắc, phương châm, phương hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa-văn nghệ; vị trí, vai trò, ý nghĩa của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước, dân tộc; trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý văn hóa của cấp ủy đảng, chính quyền, vai trò của người đứng đầu; thành tựu và kết quả nổi bật xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong 80 năm qua, sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; biểu dương những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trong xây dựng, bảo tồn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa, con người Việt Nam nói chung, tỉnh Hà Giang nói riêng; tuyên truyền văn hóa, đạo đức trong Đảng và xã hội; nhiệm vụ, giải pháp để khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc; xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp; phát triển các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa số trong nền kinh tế số và công dân số; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về văn hóa, về đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hóa; sự cấp thiết, ý nghĩa to lớn của việc xây dựng “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới”; đấu tranh ngăn  chặn thông tin, quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận ý nghĩa lịch sử, vai trò quan trọng của “Đề cương Văn hóa Việt Nam”…; tuyên truyền kết quả Hội thảo khoa học trực tuyến cấp quốc gia “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển” (Hội thảo trực tuyến được Trung ương tổ chức ngày 27/02/2023).

- Tuyên truyền kỷ niệm 64 năm ngày thành lập Bộ đội Biên phòng Việt Nam (03/3/1959-03/3/2023) và 34 năm ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989-03/3/2023), trọng tâm tuyên truyền truyền thống hào hùng của lực lượng Bộ đội Biên phòng; nêu bật kết quả của lực lượng Bộ đội biên tỉnh Hà Giang trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh…; khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; biểu dương tập thể, cá nhân, mô hình điển hình tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới trong tình hình mới”…

-  Tuyên  truyền  kỷ  niệm  113  năm  ngày  Quốc  tế  phụ  nữ  (08/3/1910  - 08/3/2023), trọng tâm tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến phụ nữ và trẻ em, các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ; biểu dương gương người tốt, việc tốt của phụ nữ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phát động từ ngày 01/3/2023 đến ngày 08/3/2023, vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài và trách nhiệm giữ gìn, phát huy di sản văn hóa Việt Nam.

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023); 77 năm ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục và ngày thành lập ngành Thể dục, Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2023); Lễ  phát  động Cuộc  vận  động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” giai đoạn 2021-2030 và khai mạc Giải chạy việt dã tỉnh Hà Giang năm 2023 gắn với tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống, xây dựng lối sống và môi trường sống văn hóa lành mạnh (Theo Kế hoạch số 53/KH-UBND, ngày 14/02/2023 về tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” giai đoạn 2021-2030 gắn với khai mạc Giải Việt dã tỉnh Hà Giang năm 2023). 

Nguồn Ban Tuyên giáo Huyện ủy

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN

Đ/c Nguyễn Ngọc Khuyên

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện - Trưởng ban biên tập.

PHỤ TRÁCH NỘI DUNG

1. Đ/c Trần Văn Hòa

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện,

Phó Trưởng ban TTr Ban Tuyên giáo Huyện ủy

2. Đ/c Lù Văn Lìn

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

BIÊN TẬP NỘI DUNG

1/ Đ/c Lý Mạnh Hồng - Chuyên viên BTG

2/ Đ/c Hoàng Thị Hằng - Chuyên viên BTG

3/ Đ/c Hoàng Văn Phong - Chuyên viên BTG


Tin khác

Liên kết website