Bản tin thông báo nội bộ

Bản Tin Nội bộ Tháng 11 năm 2022

07/12/2022 23:31 1309 lượt xem

Bản Tin Nội bộ Tháng 11 năm 2022

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

* Ngày 31/10/2022, Ban Thường vu Huyện ủy Xín Mần ban hành Kế hoạch số 139-KH/HU về  nghiên cứu, biên soạn lịch sử truyền thống, kỷ yếu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện giai đoạn 2022 – 2025

Kế hoạch ban hành nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đối với công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử, truyền thống, kỷ yếu; ghi lại những sự kiện lịch sử của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể qua các thời kỳ. Tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng ở các tổ chức cơ sở Đảng và địa phương cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ. Giúp cấp ủy có những tài liệu cần thiết cho công tác nghiên cứu, lưu trữ cho các thế hệ mai sau.

* Ngày 10/11/2022, UBND huyện Xín Mần ban hành Kế hoạch số 262/KH-UBND về tổ chức phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn huyện Xín Mần, giai đoạn 2022-2025

Kế hoạch ban hành nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể và gia đình, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.

Tổ chức Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội với công tác giảm nghèo bền vững và đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện, trong đó đặc biệt chú trọng mục tiêu giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về giảm nghèo hằng năm và giai đoạn 2021-2025 của huyện đề ra.

Triển khai phong trào thi đua sâu rộng, đồng bộ với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ sở; phát huy được sáng kiến, sáng tạo của các cấp, các ngành, nhân dân trên địa bàn huyện. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến và những sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo. Thực hiện tốt công tác biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua.

* Ngày 19/11/2022, UBND huyện Xín Mần ban hành Chương trình số 279/CTr-UBND về phát động phong trào “Thi đua xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Xín Mần” giai đoạn 2022-2025

Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Thi đua xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Xín Mần” giai đoạn 2022-2025. Xây dựng nền văn hóa và con người Xín Mần phát triển một cách toàn diện, có môi trường, đời sống văn hóa lành mạnh; dần loại bỏ các hủ tục, phong tục lạc hậu ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống, tinh thần của nhân dân, gắn với việc xây dựng gia đình, thôn, tổ dân phố, xã, thị trấn văn hóa; góp phần vào xây dựng phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Tổ chức thực hiện phong trào thi đua được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, bảo tồn văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh; phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, đồng bộ, xuyên suốt từ huyện đến cơ sở, với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, dân tộc và đạt hiệu quả cao.

Kịp thời phát hiện bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào thi đua bài trừ các hủ tục lạc hậu ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Xín Mần.

* Ngày 29/11/2022, UBND huyện Xín Mần ban hành Kế hoạch số 284/KH-UBND về tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023

Kế hoạch ban hành nhằm tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023 tại trung tâm huyện và các xã, thị trấn; tạo không khí đoàn kết, vui tươi, đầm ấm cho cán bộ, công chức, viên chức, đông đảo tầng lớp nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện; góp phần tạo khí thế tinh thần phấn khởi đón tết cổ truyền của dân tộc gắn với tuyên truyền đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước đổi mới” và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2023.

 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHONG CÁCH NÊU GƯƠNG

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu phải nêu gương, trước hết về đạo đức cho tất cả cán bộ, đảng viên. Bởi “Một trăm bài diễn thuyết hay không bằng một tấm gương sống” và “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”.

Người xác định, nội dung nêu gương của cán bộ, đảng viên phải được thể hiện trên cả ba mối quan hệ: Đối với mình, đối với người và đối với việc. (1) Đối với mình là không được tự cao tự đại, tự mãn. Bởi tự cao tự đại, tự mãn là căn bệnh rất nguy hiểm. Nếu cán bộ, đảng viên mắc phải căn bệnh này thì dễ mù quáng, thiển cận, luôn đề cao cá nhân mình, coi thường quần chúng, nhất định sẽ thoái bộ, dừng lại. Người nhấn mạnh: “Tự mãn, tự túc là co mình lại, không cho mình tiến bộ thêm”. (2) Đối với người phải yêu thương, khoan dung, độ lượng; phải luôn có thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết. Người nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải thực hiên tốt điều “Nhân”: “Thật thà yêu thương, hết lòng giúp đỡ đồng chí, đồng bào. Vì thế mà kiên quyết chống lại những người, những việc có hại đến Đảng, đến nhân dân”. (3) Đối với việc phải tận tâm, tận lực, có trách nhiệm,  gương mẫu phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên phải luôn giữ vững nguyên tắc “Dĩ công vi thượng”, nghĩa là để việc công lên trên, lên trước việc tư. Người luôn giáo dục, nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải “chí công vô tư”, nghĩa là phải biết hy sinh lợi ích cá nhân cho lợi ích của Tổ quốc, nhân dân và của Đảng. Theo Hồ Chí Minh, muốn tiến hành tốt các nội dung nêu gương, thì cán bộ, đảng viên phải luôn thực hiện “nói đi đôi với làm” và phải biết lấy người tốt, việc tốt để tuyên truyền cho sự nêu gương. Đây là vấn đề cực kì quan trọng, là nguyên tắc trước hết của sự nêu gương. Bởi vì, chỉ có nhất quán giữa nói và làm thì người cán bộ, đảng viên mới giành được lòng tin của quần chúng. Nếu người cán bộ, đảng viên nói nhiều làm ít, nói mà không làm, hoặc “nói một đằng làm một nẻo”, thì nhất định sẽ mất uy tín trước đơn vị, trước cộng đồng, và vai trò của sự nêu gương sẽ không thể phát huy được. Sự thống nhất giữa lời nói và việc làm còn là một yêu cầu khách quan của phẩm chất người cán bộ, đảng viên, nhất là trong tình hình hiện nay. Khi giáo dục cán bộ làm công tác dân vận, Người đã nhấn mạnh: “Tuyên truyền phải miệng nói tay làm, phải tùy hoàn cảnh mà tổ chức giúp đỡ nhân dân thật sự, không phải chỉ dân vận bằng diễn thuyết”.

Để vận dụng đúng đắn, sáng tạo và hiệu quả phong cách nêu gương của Bác, cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Một là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò, nội dung của phong cách nêu gương.

 Cả lý luận và thực tiễn đều khẳng định rằng, phong cách nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò hết sức quan trọng đối với các phong trào cách mạng của quần chúng. Thực tế kết quả những phong trào thi đua rộng khắp hiện nay như: xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... cho thấy: Ở đâu cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện và sáng tạo trong lãnh đạo, vận động quần chúng thực hiện, thì ở đó phong trào phát triển mạnh mẽ, đạt hiệu quả cao. Ở đâu cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, ở đó phong trào yếu kém, hiệu quả thi đua thấp.

Nội dung phong cách nên gương trong 3 mối quan hệ với mình, với người, với công việc phải được nhận thức sâu sắc, thể hiện rõ tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, “làm mực thước cho người ta bắt chước” trong mỗi hành động việc làm của cán bộ, đảng viên.

Hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục hết sức linh hoạt, sáng tạo, thông qua nghiên cứu, học tập các chuyên đề, lồng ghép trong nội dung sinh hoạt chi bộ, cấp ủy; hoặc qua các phương tiện thông tin đại chúng một cách thường xuyên, liên tục với nhiều chuyên mục phong phú như “Đảng trong cuộc sống hôm nay”,“Ý Đảng lòng dân”,“Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”... Các tổ chức Đảng cần tổ chức cho tất cả đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên”. Thông qua đó mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương.

Hai là, luôn nắm vững và thực hiện tốt nguyên tắc, phương pháp về phong cách nêu gương.

Để có thể nêu gương trước quần chúng, cán bộ, đảng viên phải luôn thực hiện tốt lời nói đi đôi với việc làm và phải biết tuyên truyền rộng rãi gương người tốt, việc tốt trong nhân dân. Nói đi đôi với làm là yêu cầu bắt buộc, là nguyên tắc cao nhất của phong cách nêu gương, là thước đo, tấm gương phản chiếu tư cách của người cán bộ, đảng viên. Thường xuyên nêu gương của cấp trên đối với cấp dưới, của thế hệ trước đối với thế hệ sau. Cụ thể, trong gia đình thì ông bà, cha mẹ làm gương cho con cháu; ở trường học các thầy, cô giáo làm gương cho học sinh; ở cơ quan, đơn vị thì cán bộ lãnh đạo làm gương cho cấp dưới, người này làm gương cho người kia… Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi cán bộ, đảng viên chẳng những phải nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện để không ngừng tiến bộ, trưởng thành, mà còn phải là tấm gương tốt giúp cho nhân dân nhìn vào để làm những điều đúng, điều thiện, chống lại những cái ác, cái sai. Đó chính là học và làm theo phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Ba là, nỗ lực phấn đấu, nâng cao hiệu quả rèn luyện về sự nêu gương.

Để có thể nêu gương trước quần chúng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải ra sức rèn luyện, kiên quyết đấu tranh khắc phục những tồn tại, yếu kém mà Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra. Trên cơ sở thực hiện đầy đủ các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải ngày càng nâng cao đức tính “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; dũng cảm đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chống lợi ích nhóm, chống lối sống cơ hội, thực dụng, lối sống vì tiền tài, danh vọng, vô cảm trước những khó khăn, vất vả của quần chúng nhân dân. Chỉ có nâng cao hiệu quả rèn luyện các phẩm chất ấy thì cán bộ, đảng viên mới làm gương cho quần chúng, giữ vững được niềm tin của nhân dân với Đảng. Mặt khác, cán bộ, đảng viên phải tận tâm, tận lực, gương mẫu, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Trong mọi hoàn cảnh cán bộ, đảng viên phải là những chiếc đầu tàu, tạo nên động lực mạnh mẽ, kéo cả đoàn tàu quần chúng tiến lên, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

                                                                                                      Ban Tuyên giáo Trung ương

 

GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT

Đảng viên đi đầu trong việc giữ gìn, bảo tồn, khôi phục, phát huy giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc H’Mông trên địa bàn huyện Xín Mần

Huyện Xín Mần có 16 dân tộc cùng chung sống, đồng bào dân tộc H’Mông có 17.239 người chiếm 24,3% dân số toàn huyện, phần lớn đời sống của bà con dân tộc H’Mông trên địa bàn huyện còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, am hiểu pháp luật còn hạn chế… Cùng với sự phát triển của xã hội, một số nét văn hóa thổi, múa khèn, múa gậy đồng su, hát dân ca, đàn môi, sáo Mông của dân tộc đang đứng trước nguy cơ mai một; một số bạn trẻ không còn mặn mà với văn hóa truyền thống của dân tộc. Để giữ gìn, bảo tồn, khôi phục và phát huy giá trị bản sắc văn hóa đặc trưng của dân tộc H’Mông trên địa bàn huyện Xín Mần đó luôn là những băn khoăn, trăn trở của đảng viên trẻ Giàng Seo Lìn.

Anh Giàng Seo Lìn.

Sinh ra và lớn lên tại thôn Thèn Ván, xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần, tình Hà Giang, cùng với niềm đam mê khèn Mông và mong muốn truyền dạy cho các thế hệ sau điệu khèn của dân tộc mình, anh Giàng Seo Lìn - Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ yêu thích nhạc cụ văn hóa dân tộc H’Mông huyện Xín Mần - Chủ tịch Hội nghệ nhân dân gian xã Pà Vầy Sủ đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc H’Mông trên địa bàn huyện.

Trăn trở với việc bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp lâu đời của dân tộc H’Mông trên địa bàn huyện ngày càng mai một; thực hiện Đề án 09-ĐA/TU, ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Bảo tồn, khôi phục, phát huy giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc H’Mông trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 06/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 12/12/ 2020 của Huyện ủy Xín Mần về bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc, tiếp tục đưa văn hóa truyền thống các dân tộc vào truyền dạy trong nhà trường giai đoạn 2021 -2025; Nghị quyết số 25-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Xín Mần về bài trừ các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu trong đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện... Trên cơ sở các văn bản của tỉnh, của huyện, anh Lìn đã tích cực vận động các nghệ nhân dân gian, đoàn viên, thanh niên là người dân tộc H’Mông trên địa bàn huyện thành lập Câu lạc bộ yêu thích nhạc cụ văn hóa dân tộc H’Mông huyện Xín Mần nhằm tập hợp tất cả các nghệ nhân và những người đam mê văn hóa dân tộc H’Mông thành một tập thể tham gia giữ gìn, bảo tồn, khôi phục, phát huy giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc H’Mông.

Sau một thời gian tuyên truyền vận động được đông đảo các bạn trẻ người dân tộc H’Mông tham gia. Ngày 08/8/2021 Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần ra quyết định số 2253/QĐ-UBND về thành lập Câu lạc bộ yêu thích nhạc cụ văn hóa dân tộc H’Mông huyện Xín Mần với tổng số 618 thành viên, trong đó câu lạc bộ có 01 chủ nhiệm và 03 phó chủ nhiệm, anh Giàng Seo Lìn giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực của Câu lạc bộ.

Sau khi Câu lạc bộ được thành lập, anh Giàng Seo Lìn đã xác định các công việc cần làm ngay là dạy thổi, múa khèn; Hát dân ca truyền thống; múa gậy đồng su; thổi đàn môi, kéo nhị, sáo H’Mông… anh đã cùng các đồng chí trong Ban chủ nhiệm câu lạc bộ tổ chức mở các lớp trực tiếp dạy cho các thành viên. Kết quả từ khi thành lập đến nay CLB đã tổ chức được 08 lớp cho 160 thành viên đăng ký học văn hóa dân tộc H’Mông do anh Lìn trực tiếp dạy.

Bên cạnh đó, anh Lìn còn lập một Fanpage trên Facebook với tên gọi: “Câu lạc bộ yêu thích nhạc cụ văn hóa dân tộc Mông huyện Xín Mần” nhằm giới thiệu, ghi lại những hình ảnh, video về phong tục tập quán, nét văn hóa đặc trưng của dân tộc H’Mông huyện Xín Mần và các lần tham gia dự thi đạt giải thu hút cộng đồng khắp mọi miền của đất nước xem, tương tác, ủng hộ CLB. Bình quân số người thường xuyên xem các video của CLB  khoảng 13.000 người/tháng, có thời điểm người xem lên đến trên 30.000 người/tháng.

Để có kinh phí hoạt động cho CLB, anh Lìn đã cùng các đồng chí trong Ban chủ nhiệm đứng lên kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện với số tiền được ủng hộ là 260.000.000 VNĐ. Số tiền này CLB dùng để mua khèn mông, hỗ trợ tiền thù lao cho nghệ nhân dạy khèn, tổ chức cho học viên tham gia học, đi thực tế tại cơ sở chế tạo khèn Mông.

Sự năng nổ, nhiệt tình của anh Giàng Seo Lìn đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển của CLB, thu hút được đông đảo cộng đồng trong và ngoài nước theo dõi. Các đài truyền hình từ Trung ương đến địa phương thường xuyên liên hệ để ghi hình và đưa tin như: Đài truyền hình Việt Nam phát trên kênh VTV1 với nội dung “Hình ảnh từ cuộc sống: Chuyện kể về nghệ nhân vẫn miệt mài lưu giữ điệu múa Khèn của người Mông”; phát trên kênh VTV 5 với nội dung “Người giữ tiếng Khèn vang mãi núi rừng”; “Thanh âm nguồn cuội”; Đài Truyền hình Quốc phòng Việt Nam phát với nội dung “Mạch nguồn văn hóa dân gian Thanh âm đoàn kết”; phát 08 số trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Giang với nội dung “Bảo tồn nhạc cụ văn hóa dân tộc H’Mông”,…

Cùng với đó, anh và các thành viên trong CLB thường xuyên được mời tham gia biểu diễn trực tiếp tại các lễ hội trong và ngoài tỉnh, tham gia các sự kiện, các cuộc thi của tỉnh, của huyện tổ chức và đạt được nhiều thành tích cao như: Giải A Múa khèn; giải C song tấu đàn môi tại Liên hoan dân ca, dân vũ và nhạc cụ dân tộc tỉnh Hà Giang năm 2021; 01 giải nhất, 01 giải ba tại Hội thi Khèn Mông huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai lần thứ nhất năm 2020.

Anh Giàng Seo Lìn cùng đoàn tham gia các cuộc thi đạt giải nhất Khèn Mông lần thứ nhất huyện Bắc Hà. (Người số 1, hàng đầu từ phải qua trái).

Ngoài truyền dạy học thổi và múa khèn của dân tộc H’Mông anh Giàng Seo Lìn còn là một tấm gương trong việc vận động bà con nhân dân trong thôn phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trồng rừng, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu dân cư... Bản thân anh Lìn đã mạnh dạn vay 80 triệu theo Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh để phát triển kinh tế. Nhận thấy đặc điểm thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương phù hợp với việc nuôi cá, anh Lìn đã thuê máy xúc đào ao nuôi trên 1.000 con cá các loại như: trắm, chép, trôi, rô đơn tính. Đồng thời, chuyển đổi hơn 03 ha đất trồng ngô kém hiệu quả sang trồng cỏ để chăn nuôi trâu, bò. Sau 02 năm thực hiện, gia đình anh đã hoàn trả được nguồn vốn vay trước đó. Từ hộ còn khó khăn, nay anh Giàng Seo Lìn đã xây được ngôi nhà hai tầng khang trang, sạch đẹp, anh tiếp tục mua 10 con dê Boer là con vật thuần tính, dẻo dai, phát triển tốt, có giá trị kinh tế cao và 05 con dê địa phương để phát triển kinh tế hộ gia đình bền vững. Kinh tế gia đình khá hơn, là điều kiện thuận lợi để anh tiếp tục theo đuổi ước mơ giữ gìn, bảo tồn, khôi phục, phát huy giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc H’Mông.

Không chỉ mạnh dạn trong phát triển kinh tế, anh Lìn còn là một Công an viên thôn, Bí thư Chi đoàn thôn gương mẫu, năng động, nhiệt huyết, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ ở thôn và cấp trên giao; thường xuyên vận động và cùng bà con nhân dân tích cực tham gia các phong trào chung tay xây dựng Nông thôn mới, đóng góp ngày công làm đường giao thông, vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tạo, không khí sôi nổi, phấn khởi trong lực lượng đoàn viên, thanh niên, nhân dân.

     Những nỗ lực, đóng góp của anh Giàng Seo Lìn đã được cấp ủy, chính quyền và Đoàn Thanh niên các cấp biểu dương khen thưởng với 28 Bằng khen, giấy khen; Tỉnh Đoàn Hà Giang, Huyện Đoàn Xín Mần 02 lần vinh danh Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Hồ và Trung ương Đoàn vinh danh Bí thư Chi đoàn tiêu biểu toàn quốc năm 2021.

Đồng chí  Giàng Seo Lìn nhận danh hiệu Bí thư Chi đoàn tiêu biểu toàn quốc năm 2021 (người số một từ trái qua phải).

Với những công việc đã và đang làm, anh Giàng Seo Lìn xứng đáng là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

NGƯỜI VIẾT BÀI

Sùng Minh Thành - Phòng nội vụ huyện Xín Mần.

 

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 12 NĂM 2022

Các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện bám sát nội dung định hướng công tác tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị mình, tập trung tuyên truyền tốt một số nội dung trọng tâm trong tháng 12/2022:

1. Tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; kết quả Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XV. Trong đó chú trọng tuyên truyền nội dung cốt lõi các luật, nghị quyết… gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; tuyên truyền việc tổ chức học tập, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

2.Tuyên truyền nội dung cốt lõi Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức tết Quý Mão năm 2023; Quy định số 06-QĐ/TU, ngày 15/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ, trong đó nhấn mạnh tới mục đích của luân chuyển; phạm vi, đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện luân chuyển; nguyên tắc bố trí cán bộ sau luân chuyển, chế độ chính sách đối với cán  bộ  luân  chuyển…Tuyên truyền,  nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức triển khai thực hiện Chương trình số 30-CTr/TU, ngày 15/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.    

3. Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Trong đó chó trọng tuyên truyền quá trình ra đời, phát triển và những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và vai trò, sự cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; kết quả nổi bật công tác  đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn 2017 - 2022.

4. Tuyên truyền Chương trình số 259/CTr-UBND, ngày 08/11/2022 của UBND huyện về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 20/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện 3 chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 10/11/2022 của UBND huyện về tổ chức phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn huyện Xín Mần giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 11/11/2022 của UBND huyện truyền thông về Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Xín Mần; Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 13/11/2022 của UBND huyện về triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 trên địa bàn huyện Xín Mần; Kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 29/11/2022 của UBND huyện về tổ chức các hoạt động văn hòa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023.   

5. Tuyên truyền Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 22/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia những tháng còn lại năm 2022 và đầu năm 2023 (03 chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi). Trong đó nhấn mạnh nội dung chỉ đạo trong Chỉ thị: Việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành trong những tháng còn lại của năm 2022 và đầu năm 2023, đảm bảo hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công, triển khai nhanh chóng 03 chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định hiệu quả, kiên quyết không để tình trạng có vốn mà không giải ngân được.

6. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, phản ánh nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 cảu các ngành, cấc cấp; tuyên truyền quảng bá sản phẩm OCOP của Hà Giang, làm nổi bật về chất lượng các loại sản phẩm, nhất là sản phẩm cam Sành Hà Giang, mật ong Bạc Hà khi bắt đầu vào vụ.

7. Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nhất là công tác chỉ đạo, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh; công tác quản lý thị trường, các hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng; công tác phòng, chống buôn bán, vận chuyển pháo, chất nổ trái pháp luật; giới thiệu các sản phẩm Việt Nam đảm bảo chất lượng, khuyến khích người dân ưu tiên lựa chọn hàng Việt Nam có chất lượng trong dịp tết Nguyên Đán năm 2023.

8. Tuyên truyền kết quả thực hiện các chương trình, chính sách tín dụng của Chính phủ và của tỉnh năm 2022; việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử và lợi ích của người mua hàng hóa khi sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử; tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình; tuyên truyền về Luật bảo vệ môi trường, trong đó nhấn mạnh quy định về giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường…

9. Tuyên truyền, vận động giáo dân và các tầng lớp nhân dân trong huyện đón Lễ Giáng sinh 2022 an toàn, tiết kiệm, trang trọng, ý nghĩa, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, đồng thời cảnh giác trước những thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để trục lợi hoặc vì các mục đích khác; tuyên truyền thể hiện rõ chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật; sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với đời sống của giáo dân.

10. Bám sát thực tiễn, tuyên truyền triển khai gieo trồng và chăm sóc cây trồng vụ Đông đảm bảo kế hoạch; các giải pháp phòng, chống các loại dịch bệnh trên người, vật nuôi, cây trồng trong mùa Đông; công tác chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết, bảo vệ môi trường.  Đặc  biệt, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng các loại chất đốt để sưởi ấm, sinh hoạt; chủ động phòng, chống đói, rét và dự trữ thức ăn cho gia súc trong mùa Đông...

11. Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại và tham dự hội nghị quốc tế quan trọng của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước. Tuyên truyền về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, trong đó cần nhấn mạnh, trên tinh thần “gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai” như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần khẳng định, hai nước đã rất nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển năng động và ngày càng sâu rộng trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, bình đẳng, cùng có lợi, hợp tác trong các lĩnh vực ngày càng thực chất và hiệu quả.  

12. Đẩy mạnh tuyên truyền về giá trị, lợi ích của việc xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số mang lại; việc thực hiện chuyển đổi số ở các cấp, các ngành, đơn vị; tuyên truyền về những mô hình hay, việc làm thiết thực của các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương, tổ công nghệ cộng đồng về chuyển đổi số; phổ biến, hướng dẫn các kỹ năng số cơ bản cho người dân như truy cập và sử dụng Internet, mua bán trực tuyến, thanh toán điện tử, dịch vụ công trực tuyến; kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cá nhân...   

13. Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023), trong đó tập trung tuyên truyền các nội dung: Tầm vóc, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm và sự vận dụng sáng tạo việc đàm phán, ký Hiệp định Paris trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023) trong đó nêu bật tầm vóc, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của Chiến thắng Ấp Bắc.

14. Tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ: Kỷ niệm 76 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2022); 77 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Giang (25/12/1945 - 25/12/2022); 33 năm ngày Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022) và 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022)...

Đối  với  tuyên  truyền  kỷ  niệm  77  năm  ngày  thành  lập  Đảng  bộ  tỉnh  Hà Giang (25/12/1945 - 25/12/2022): (1) Tập trung tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử hình thành của tỉnh và truyền thống của Đảng bộ tỉnh Hà Giang; nhấn mạnh những thành quả trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh, bảo vệ biên cương Tổ quốc... dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Hà Giang trong suốt 77 năm qua; (2) kết quả hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; (3) tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, Chương trình tổng kết và trao giải Giải báo chí của Đảng bộ tỉnh Hà Giang về công tác xây dựng Đảng năm 2022 (dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 12/2022).

Nguồn Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN

Đ/c Nguyễn Ngọc Khuyên

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm

Chính trị huyện - Trưởng ban biên tập.

PHỤ TRÁCH NỘI DUNG

1. Đ/c Trần Văn Hòa

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện,

Phó Trưởng ban TTr Ban Tuyên giáo Huyện ủy

2. Đ/c Lù Văn Lìn

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

BIÊN TẬP NỘI DUNG

1/ Đ/c Lý Mạnh Hồng - Chuyên viên BTG

2/ Đ/c Hoàng Thị Hằng - Chuyên viên BTG

3/ Đ/c Hoàng Văn Phong - Chuyên viên BTG

 


Tin khác

Liên kết website