Bản tin thông báo nội bộ

Bản tin nội bộ tháng 5 năm 2022

06/06/2022 02:42 1406 lượt xem

Bản tin nội bộ tháng 5 năm 2022

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

* Ngày 11/5/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Xín Mần ban hành Kế hoạch số 112-KH/HU hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII năm 2022

Kế hoạch ban hành nhằm tiếp tục thu hút sự quan tâm hơn nữa của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí và sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác các tác phẩm về xây dựng Đảng.

Tiêp tục phát huy vai trò của cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Thông qua Giải Búa liềm vàng lần thứ VII năm 2022. Đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Tích cực phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; giới thiệu, biểu dương, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt; đồng thời phản ánh kết quả và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị, nhất là trong việc vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân, tạo không khí phấn khởi, thi đua chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, huyện.

Lựa chọn những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất, những cơ quan, đơn vị có nhiều đóng góp trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và triển khai Giải Búa liềm vàng để tham dự, đề xuất biểu dương tác giả, tác phẩm và tập thể, cá nhân tiêu biểu. Thông qua các tác phẩm báo chí tham gia Giải Búa liềm vàng giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức sâu sắc thêm về Đảng và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chánh trị; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tố chức Giải Búa liềm vàng để trở thành một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, có tác dụng thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng.

Nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên. Thực hiện tốt phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Qua đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong cơ quan báo chí và toàn xã hội. Mỗi người làm báo cần hiểu đúng chủ trương của Đảng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chủ động, tích cực bám sát thực tiễn cơ sở để kịp thời phản ánh kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, phát hiện cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương và đấu tranh phê phán những khuyết điểm, vi phạm, những vấn đề còn hạn chế, tồn tại.

* Ngày 19/5/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Xín Mần ban hành Kế hoạch số 115-KH/HU thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Nhận thức sâu sắc tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW; tạo bước chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của huyện. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ, nhất là các đồng chí cấp ủy viên, người đứng đầu; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm Kết luận số 21-KL/TW và Kế hoạch số 188-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra, đồng thời xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện.

Các cấp ủy, tổ chức đảng có trách nhiệm cụ thể hoá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Bám sát mục tiêu, các nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng cấp trên và của cấp mình đề ra, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp và quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả. Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, cơ sở; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm kế hoạch được triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.

* Ngày 24/5/2022, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Xín Mần ban hành kế hoạch số 69/KH-BCĐ phát động phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

Kế hoạch ban hành nhằm tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022; nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trong chỉ đạo, triển khai thực hiện nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của huyện. Động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, nêu cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ công dân, tự giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục, hiệu quả; lực lượng công an các cấp giữ vai trò tham mưu, nòng cốt phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các cuộc vận động, các phong trào cách mạng khác ở địa phương. Việc tổ chức phong trào thi đua toàn dân bảo vệ ANTQ phải thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

* Ngày 29/5/2022, UBND huyện Xín Mần ban hành kế hoạch số 150/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Kế hoạch ban hành nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và nhân dân đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Nhất là trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, được tiến hành đồng thời với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với việc thực hiện đồng bộ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về phòng, chống tham nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC

TỪ THÁNG 5 NĂM 2022

1. Thông tư 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ Công an Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và sát hạch, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu; Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Thông tư số 65/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông; Thông tư số 68/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy; Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan (có hiệu lực từ ngày 21/5/2022).

Thông tư 15/2022/TT-BCA (sửa đổi khoản 6 Điều 3 Thông tư 58/2020/TT-BCA) trao quyền cho công an xã, phường, thị trấn (công an cấp xã) đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức.

Công an cấp xã đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình; tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương.

Thông tư 15/2022/TT-BCA, công an cấp huyện sẽ đăng ký, cấp biển số xe ô tô cho tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa phương mình; trừ:

     - Xe ô tô của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương hoặc thành phố thuộc tỉnh nơi Phòng CSGT đặt trụ sở.

     - Xe ô tô của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và xe ô tô của người nước ngoài làm việc trong cơ quan đó; xe ô tô của các cơ quan, tổ chức quy định tại Phụ lục số 01 Thông tư 58/2020/TT-BCA.

2. Thông tư 22/2022/TT-BQP ngày 02/4/2022 của Bộ Quốc phòng quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (có hiệu lực từ ngày 16/5/2022).

Thông tư 22/2022/TT-BQP điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức trợ cấp hàng tháng của tháng 12 năm 2021 đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011.

Mức trợ cấp hằng tháng của các đối tượng sau khi đã được điều chỉnh tăng thêm, cụ thể như sau:

- Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 2.031.000 đồng/tháng;

- Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 2.123.000 đồng/tháng;

- Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 2.217.000 đồng/tháng;

- Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 2.309.000 đồng/tháng;

- Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 2.400.000 đồng/tháng.

3. Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (có hiệu lực từ ngày 19/5/2022)

- Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg tăng mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên lên 04 triệu đồng/tháng từ ngày 19/5/2022. Hiện nay, mức vay vốn tối đa đối với học sinh, sinh viên là 2,5 triệu đồng/tháng.

- Quyết định 05/2022/QĐ-TTg còn sửa đổi đối tượng cho vay vốn đối với học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng, cụ thể:

+ Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật;

+ Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật (Quy định mới)

+ Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật (Quy định mới)

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,

ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH  VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG, KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

*  Bối  cảnh  thời  đại  và yêu  cầu  đặt  ra  phải  phát  huy ý  chí  tự  lực,  tự cường, khát vọng phát triển đất nước của toàn dân tộc 

 - Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ, tình hình thế giới “tiếp tục có nhiều thay đổi rất nhanh, phức tạp, khó lường”. Đáng chú ý là vấn đề toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục tiến triển nhưng cũng đang bị đe dọa bởi sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, vấn đề cạnh tranh  chiến lược, cạnh tranh kinh tế, chiến  tranh thương mại diễn ra gay gắt…

- Trong bối cảnh thế giới phát triển phụ thuộc lẫn nhau, lợi ích quốc gia, dân tộc là nhân tố quyết định để mỗi quốc gia dân tộc tham gia vào các mối quan hệ quốc tế, hội nhập quốc tế thành công. Ngoài tiềm lực kinh tế, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển của toàn dân tộc là chỗ dựa và điều kiện căn bản, cốt lõi để mở rộng quan hệ hợp tác, hội nhập quốc tế.

- Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đang có tác động mạnh mẽ đến Việt Nam càng đòi hỏi Việt Nam phải luôn giữ vững độc lập, tự chủ, tự cường, khát vọng phát triển để bảo vệ vững chắc môi trường hòa bình, tận dụng cơ hội và hóa giải những thách thức đối với độc lập, hòa bình và phát triển của dân tộc.

- Thực tiễn 35 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng đã thể hiện một cách sinh động ý chí, khát vọng phát triển của dân tộc ta. Những thành tựu của công cuộc đổi mới là nền tảng quan trọng giúp chúng ta củng cố niềm tin, sự quyết tâm, nỗ lực, tiếp tục thúc đẩy con đường đi lên của dân tộc. Hơn lúc nào hết, cần phát huy mạnh mẽ chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, ý chí, khát vọng phát triển của toàn dân tộc làm động lực cho sự phát triển trong giai đoạn phát triển mới.

- Đại hội XIII của Đảng đã xác định các quan điểm chỉ đạo công cuộc đổi mới hiện nay, trong đó nhấn mạnh: Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hoá, con người Việt Nam, bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực... thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.

- Văn kiện Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác xây dựng Đảng, khẳng định: “Kiên định và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kiên định đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. “Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.

-  Văn kiện Đại hội cũng nhấn mạnh: Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình từ Trung ương đến chi bộ; cấp uỷ cấp trên chủ động gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân ở những nơi có vấn đề phức tạp, có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; coi trọng kiểm tra việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

- Trên tinh thần đó, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và người dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ cách mạng trong các giai đoạn lịch sử.

         Trích nguồn dẫn:  Ban Tuyên giáo Trung ương

GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT

MỘT TẤM GƯƠNG TRONG PHONG TRÀO “ĐỔI MỚI,

SÁNG TẠO DẠY VÀ HỌC”

Lúc sinh thời Bác Hồ đã từng nói: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Thật vậy, để thực hiện lời Bác, mỗi người dân trên đất nước Việt Nam ta đều phải cố gắng phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện thật tốt để trở thành một bông hoa ngát hương trong khu rừng hoa rực rỡ của nước nhà. Xung quanh chúng ta có biết bao tấm gương về sự nỗ lực phấn đấu, vươn lên để nở hoa thơm ngát cho đời. Đóng góp của những con người ấy tuy thầm lặng, tên tuổi của họ tuy không được vinh danh trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng lại để cho biết bao người xung quanh phải học tập và noi theo. Và người tôi muốn nhắc tới trong bài viết này chính là cô giáo Nhữ Thị Yến. Cô sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Tuyên Quang giàu truyền thống. Tôi từng được nghe cô tâm sự. Từ ngày còn nhỏ, cô đã có ước mơ được làm cô giáo để truyền đạt kiến thức cho các em học sinh nhỏ thân yêu bởi chị yêu lắm những khuôn mặt thơ ngây, ánh mắt đen, sáng long lanh, hồn nhiên,  ngước lên bảng lớp nghe cô giảng bài. Cho nên, khi học xong THPT cô đã thi tuyển và theo học ngành sư phạm tại trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang. Quá trình học tập tại trường Cao đẳng sư phạm Tuyên Quang đã tiếp thêm cho cô Nhữ Thị Yến những kiến thức, kĩ năng cần thiết để trở thành một giáo viên không những trẻ trung, dịu dàng, vui tính mà còn rất năng động, sáng tạo trong công việc. Năm 2009, cô tốt nghiệp loại giỏi chuyên nghành Cao đẳng Sư phạm Giáo dục công dân - Địa. Ước mơ ngày nào của cô đã trở thành hiện thực. Rời xa mảnh đất Tuyên Quang, rời xa người thân, bạn bè, cô luôn mong ước được đem cái chữ đến với các em thơ ở những nơi còn nhiều khó khăn của đất nước. Chính vì mong ước ấy, năm 2010 cô về nhận công tác tại trường PTDT BT THCS Nàn Xỉn. Ngôi trường được đặt tại một trong những xã biên giới còn vô vàn khó khăn của huyện Xín Mần.

Những ngày đầu, khi mới đến nhận công tác tại trường, ấn tượng đầu tiên đối với cô giáo chính là những khó khăn, vất vả của các em học sinh nơi đây. Con đường đến trường, đến với cái chữ sao mà gian nan đến vậy. 100% các em học sinh nơi đây đều là đồng bào dân tộc thiểu số, nhà xa trường, điều kiện kinh tế gia đình còn rất khó khắn. Để đến được với trường với lớp ngày nắng còn đỡ vất vả nhưng nếu gặp ngày mưa thì chẳng khác gì cuộc “đánh vật” với cung đường trơn trượt, đèo dốc như đổ mỡ. Thấu hiểu những vất vả, khó khăn khi công tác ở địa bàn xa xôi này. Thấu hiếu những thiệt thòi mà các em học sinh nơi đây đang cố gắng để vượt qua. Cô tâm sự: “Các cháu học sinh ở vùng đồng bào nơi đây còn khó khăn lắm, nhìn các em cô vô cùng thương, nhiều em muốn đến trường nhưng do hoàn cảnh gia đình và nhiều yếu tố khác các em hay nghỉ học tự do. Khi gặp những trường hợp ấy tôi lại phải đến từng nhà các em để vận động. Những em đến trường tuy rất ham học, chăm đến lớp nhưng trình độ nhận thức và khả năng tiếp thu bài giảng khá chậm, kỹ năng mềm của các cháu cũng hạn chế. Trước những khó khăn này, đòi hỏi giáo viên phải thật sự thương yêu học sinh, tâm huyết và trách nhiệm với nghề. Trong những giờ lên lớp tôi phải giành rất nhiều thời gian  để chỉ bảo các em từ những điều nhỏ nhất”.                        

Sự tâm huyết với nghề, với tình yêu giành cho các em học sinh nơi dẻo cao biên giới. Cô là một giáo viên trẻ mới về trường nhưng cô nhanh chóng tạo được uy tín và sự tin cậy đối với Ban giám hiệu và đặc biệt là đối với phụ huynh học sinh. Với đức tính giản dị, ham học hỏi, cô giáo Nhữ Thị Yến không tự bằng lòng với những gì mình đã đạt được, cô luôn cố gắng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức người giáo viên nhân dân, không ngừng học tập, trao đổi kiến thức với đồng nghiệp để có những bài giảng hay, phương pháp giảng dạy khoa học, truyền dạy cho học trò những kiến thức văn hoá trên bục giảng, cũng như vốn kiến thức sống sau này. Những giờ học thú vị trên lớp hay những giờ ngoại khoá, cô luôn tạo tình cảm thân thiện, gần gũi với học trò, coi học trò là những người con của mình. Đây là những phẩm chất tốt tạo niềm tin yêu, sự kính trọng của các em học sinh đối với cô. Học sinh hiểu bài, luôn chăm chỉ học tập là một trong những nguồn động viên lớn khích lệ cô phải phấn đấu hơn nữa để đáp lại niềm tin yêu, kính trọng của học trò. Các em học sinh quây quần bên cô như người mẹ thứ hai của mình. Nhiều năm học, cô giáo Nhữ Thị Yến được Ban giám hiệu Trường PTDT BT THCS Nàn Xỉn cử tham dự kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Không phụ lòng tin của Ban giám hiệu nhà trường, đồng nghiệp và học sinh, trong các lần tham dự ấy cô đều đạt thành tích rất cao:

Năm học 2017 - 2018: Đạt giải ba cuộc thi Thiết kế bài giảng E learning cấp Huyện; Năm học 2018 - 2019: Đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện; Năm học 2019 - 2020: Đạt giáo viên dạy giỏi cấp Huyện. Trong ba năm học liên tiếp: (2016 - 2017, 2017 - 2018, và 2018 - 2019) cô được Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021 cô được Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần công nhận danh hiệu lao động tiên tiến.

Cô Nhữ Thị Yến tận tâm chỉ dạy trong những tiết học

Sự say mê khám phá, sáng tạo của cô giáo Nhữ Thị Yến còn được ghi dấu ấn trong cả công tác chủ nhiệm của cô. Không chỉ là một giáo viên có chuyên môn vững vàng, cô còn là một giáo viên chủ nhiệm giàu kinh nghiệm, luôn được phụ huynh tin tưởng và được học sinh yêu quý. Cô từng chia sẻ: Địa bàn xã Nàn Xỉn có khí hậu rất khắc nghiệt, nhất là vào mùa đông nền nhiệt luôn rất thấp, nhìn các em học sinh bị cái rét làm cho lạnh tê cóng chân tay. Trước những điều kiện ấy, cô luôn giành nhiều thời gian để quan tâm đến đời sống hằng ngày của các em. Nhất là những em học sinh ở tại khu lưu trú của nhà trường. Hằng ngày, cô luôn kiểm tra việc ăn ở, vệ sinh cá nhân của các em, hướng dẫn các em những kĩ năng trong cuộc sống, để các em có thể tự phục vụ tốt bản thân khi sống xa gia đình. Chính vì vậy, phụ huynh luôn tin tưởng cô bởi cô nhiệt tình, có trách nhiệm, luôn quan tâm đến mọi học sinh. Học sinh yêu quý cô bởi cô gần gũi với các em, chỉ bảo tận tình và luôn đề xướng các hoạt động để các em được phát huy tính năng động, chủ động, sáng tạo, tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong lớp. Vì thế, từ những hoạt động thường nhật như: điều hành giờ sinh hoạt lớp hay các hoạt động như tổ chức sinh nhật cho các thành viên, tổ chức Trung thu hay những hoạt động lớn như kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, lớp do cô Yến làm chủ nhiệm luôn có những sáng tạo bất ngờ và thú vị. Nhiều năm liền, tập thể lớp do cô chủ nhiệm luôn đạt danh hiệu Lớp Tiên tiến xuất sắc, có nhiều học sinh đạt thành tích đặc biệt trong các hoạt động phong trào. Đặc biệt trong các kì thi giáo viên chủ nhiệm cấp huyện mà cô tham gia cô luôn xuất sắc hoàn thành tốt và công nhận là giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện.

Cô Yến trao đổi với các em học sinh trong giờ sinh hoạt lớp

Với quyết tâm vượt khó, với sự nỗ lực phấn đấu miệt mài của bản thân, cô giáo Nhữ Thị Yến được chi bộ, ban giám hiệu tin tưởng giao nhiều trọng trách quan trọng như: Chi ủy viên của chi bộ, Ủy viên Ban chấp hành công đoàn cơ sở, tổ trưởng tổ khoa học xã hội. Ở vị trí công tác nào cô cũng quyết tâm, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cô luôn thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Luôn tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động của nhà trường. Với các đồng nghiệp, cô giáo Nhữ Thị Yến luôn là một người thân thiện, cởi mở. Ấn tượng đậm nét nhất về cô trong mắt đồng nghiệp có lẽ là sự tận tình, say mê công việc trong bất cứ hoàn cảnh nào, là chất "lửa" ẩn sau vẻ ngoài nhẹ nhàng. Làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và cũng "hết mình" trong các hoạt động phong trào, sẵn lòng trao đổi, giúp đỡ mọi người, đó là lí do khiến cô được hội đồng sư phạm nhà trường yêu mến. Nhiều năm liền cô được tập thể hội đồng sư phạm nhà trường công nhận và xếp loại viên chức hằng năm ở mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với những cống hiến đó, năm học 2017 -2018 cô vinh dự được Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích nhân kỉ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Năm học 2018 - 2019 cô được huyện đoàn Xín Mần tặng giấy chứng nhận thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Cô giáo Nhữ Thị Yến sẽ mãi giữ được ngọn lửa của sự say mê, nhiệt tình, sáng tạo, là người thắp những ngọn lửa cho những đam mê tìm tòi cho các thế hệ học sinh, góp phần đào tạo ra những thế hệ học sinh - công dân tốt, tích cực, chủ động, sáng tạo, đáp ứng tốt yêu cầu của xã hội trong thời đại mới; xứng đáng là tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ CHí Minh.

                                                   Người viết bài

                                                     Leo Thị Hòa

                                      Trường PTDTBT THCS Nàn Xỉn

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

THÁNG 6 NĂM 2022

Các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện bám sát nội dung định hướng công tác tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị mình, tập trung tuyên truyền tốt một số nội dung trọng tâm trong tháng 6/2022:

1. Tuyên truyền về diễn biến và kết quả của Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XV (khai mạc ngày 23/5/2022 và dự kiến bế mạc vào ngày 17/6/2022), trong đó tập trung tuyên truyền đậm nét về công tác chuẩn bị và các điều kiện đảm bảo thành công của Kỳ họp; các dự án luật được Quốc hội cho ý kiến và những dự án luật, nghị quyết được Quốc hội xem xét, thông qua; các hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp; hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang tại Kỳ họp…

2. Tiếp tục tuyên truyền về kết quả Hội nghị Trung ương Đảng 5, khóa XIII và các nội dung cốt lõi các nghị quyết được thảo luận, thông qua tại Hội nghị đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; tuyên truyền Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ, làm rõ mục đích, yêu cầu, quy trình thực hiện, trong đó nhấn mạnh 5 quan điểm, nguyên tắc xuyên suốt trong triển khai thực hiện công tác luân chuyển cán bộ.

3. Tuyên truyền nội dung cốt lõi Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 09/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028”; tuyên truyền về Đại hội đoàn thanh niên và cựu chiến binh các cấp, trọng tâm là: Công tác lãnh đạo tổ chức đại hội; kết quả đại hội cấp huyện; các hoạt động chào mừng đại hội; kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ đại hội vừa qua; ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội đoàn và đại hội cựu chiến binh các cấp…

4. Tiếp tục tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị (theo các nội dung tại Kế hoạch số 184-KH/TU, ngày 27/01/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kế hoạch số 225-KH/TU, ngày 26/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng…); tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang.

5. Tuyên truyền Kế hoạch số 112-KH/HU, ngày 11/5/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ VII-2022 trên địa bàn huyện Xín Mần; Kế hoạch số 115-KH/HU, ngày 19/5/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống, biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 141/KH-UBND, ngày 18/5/2022 của UBND huyện về triển khai “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2022; Kế hoạch số 145/KH-UBND, ngày 20/5/2022 của UBND huyện về triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022; Kế hoạch số 147/KH-UBND, ngày 21/5/2022 của UBND huyện về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022); Kế hoạch số 75/KH-BCĐ, ngày 28/05/2022 của Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân về Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2022; Kế hoạch số 150/KH-UBND, ngày 29/5/2022 của UBND huyện về Thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tuyên truyền kết quả tổ chức thành công Đại hội TDTT huyện Xín Mần lần thứ VII năm 2022.

6. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, của tỉnh, huyện, xã 6 tháng đầu năm 2022. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong triển khai nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế, nhất là việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được nêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện về phát triển kinh tế, gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; chú trọng các vấn đề đang được tập trung chỉ đạo triển khai trong toàn tỉnh như: Chuyển đổi số; đẩy mạnh cải cách hành chính; cải tạo vườn tạp, đẩy lùi và xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; công tác đảm bảo an sinh xã hội.

7. Tuyên truyền về kết quả năm học 2021-2022 trên địa bàn; tuyên truyền về Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và công tác tuyển sinh năm 2022 với các nội dung trọng tâm như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cho Kỳ thi tốt nghiệp trên địa bàn; công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp và công tác tuyển sinh vào các trường chuyên nghiệp; những quy định mới về Kỳ thi…

8. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP, ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; sự cần thiết và tác dụng tích cực của việc tiêm chủng vắcxin Covid-19 đối với trẻ em từ 05 - 11 tuổi.

9. Tập trung tuyên truyền việc thực hiện các biện pháp phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, nắm bắt diễn biến bất thường của thời tiết và chủ động ứng phó; công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; phòng, chống đuối nước (nhất là phòng, chống đuối nước trong học sinh, thanh, thiếu niên trong mùa hè); phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhất là ngộ độc các loại rau, quả rừng.

10. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc thi do Trung ương, tỉnh tổ chức, như: Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai; Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022; Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII; Giải báo chí của Đảng bộ tỉnh Hà Giang về xây dựng Đảng năm 2022; Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022.

11. Tuyên truyền về thuế và chính sách, pháp luật thuế, trong đó trọng tâm thông tin tuyên truyền Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15, ngày 23/03/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, khẳng định đây là giải pháp Quốc hội đưa ra nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phục hồi phát triển sản xuất, kinh doanh của người dân trong bối cảnh giá dầu thô trên thế giới có xu hướng tăng cao; tuyên truyền lợi ích của việc thực hiện hoá đơn điện tử và những nội dung mới của hoá đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý Thuế; tuyên truyền các chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhấn mạnh quyền lợi của người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

12. Tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh diễn ra trong tháng 6/2022, nửa đầu tháng 7/2022 trong cả nước và trên địa bàn: Tháng hành động vì trẻ em; kỷ niệm 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2022); kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (06/6/1941- 06/6/2022); kỷ niệm 74 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 -11/6/2022); kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912 - 11/6/2022); kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2022); kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2022).

Nguồn Ban Tuyên giáo Huyện ủy

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN

Đ/c Nguyễn Ngọc Khuyên

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện - Trưởng ban biên tập.

PHỤ TRÁCH NỘI DUNG

1. Đ/c Trần Văn Hòa

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện,

Phó Trưởng ban TTr Ban Tuyên giáo Huyện ủy

2. Đ/c Lù Văn Lìn

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

BIÊN TẬP NỘI DUNG

1/ Đ/c Lý Mạnh Hồng - Chuyên viên BTG

2/ Đ/c Hoàng Thị Hằng - Chuyên viên BTG

3/ Đ/c Hoàng Văn Phong - Chuyên viên BTG

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Tin khác

Liên kết website