Bản tin thông báo nội bộ

Bản tin thông báo nội bộ tháng 10 năm 2021

08/11/2021 02:51 1617 lượt xem

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

* Ngày 08/10/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chương trình số 10-CTr/HU thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, giai đoạn 2021-2025

Chương trình ban hành nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ là nhiệm vụ trọng tâm đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của cơ quan hành chính nhà nước.

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, tiến hành đồng bộ, vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện của huyện; chuyển đổi nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về sự cần thiết, cách thức phục vụ người dân, doanh nghiệp để giảm chi phí, tạo lợi nhuận, mang lại sự hài lòng của người dân, tạo ra giá trị, lợi ích, sự hài lòng, niềm tin và đồng thuận xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững.

Gắn cải cách hành chính với xây dựng đạo đức công vụ, văn hóa công sở; nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

* Ngày 29/10/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 71-KH/HU về học tập, quán triệt, phổ biến các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư sau Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và các văn bản của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII

Kế hoạch ban hành nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị từ huyện đến cơ sở và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân nắm vững những quan điểm, chủ trương mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư sau Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và một số chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII; tạo đồng thuận, thống nhất về ý chí và hành động nhằm vận dụng, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Việc tổ chức quán triệt, học tập và triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải đảm bảo nghiêm túc, khoa học, chất lượng; kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến quán triệt. Các đồng chí được phân công báo cáo viên chuẩn bị tốt nội dung để triển khai các văn bản được phân công. Sau hội nghị, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương để cụ thể hóa các văn bản của cấp trên vào điều kiện thực tế của mình một cách có hiệu quả.

* Ngày 04/10/2021, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 217/KH-UBND về phát triển sự nghiệp thể dục thể thao quần chúng huyện Xín Mần giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Kế hoạch ban hành nhằm xây dựng, phát triển sự nghiệp thể dục thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống của nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Nâng cao chất lượng hoạt động Thể dục thể thao trong cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, chiến sỹ các lực lượng vũ trang; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao cho thanh thiếu niên, học sinh; phát triển mạnh phong trào thể dục thể thao ở cơ sở, quan tâm đến hoạt động thể thao của nhân dân các dân tộc ở thôn bản.

Đa dạng hóa các hoạt động thể thao; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, sân bãi thể dục thể thao làm điều kiện cơ bản để phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng theo hướng bền vững.

Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc quản lý, tổ chức phong trào thể dục thể thao quần chúng tại các cơ quan, đơn vị; xây dựng cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn là đơn vị tiên tiến xuất sắc về phong trào thể dục thể thao.

* Ngày 04/10/2021, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 218/KH-UBND về tiếp tục triển khai thực hiện mô hình “Hội nghệ nhân dân gian” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Xín Mần

Kế hoạch ban hành nhằm tiếp tục tuyên truyền, triển khai và phát huy vai trò, hiệu quả của mô hình “Hội nghệ nhân dân gian” trên địa bàn huyện bằng nhiều hình thức thông qua các hoạt động để tuyên truyền, vận động nhân dân bài trừ các hủ tục lạc hậu, phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết; thực hiện tốt các quy ước, hương ước tại thôn, tổ dân phố gắn với thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn toàn huyện.

Tuyên truyền vận động hội viên Hội nghệ nhân tham gia bồi dưỡng kiến thức về truyền và dạy nghề thủ công truyền thống; khôi phục các giá trị văn hoá dân gian có nguy cơ mai một.

Tổ chức các lễ hội văn hóa dân gian truyền thống các dân tộc trên địa bàn huyện, qua đó góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc; tạo sự lan tỏa tinh thần, trách nhiệm, ý thức bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; tạo ra các sản phẩm văn hóa truyền thống phục vụ hoạt động du lịch.

Việc triển khai hoạt động mô hình “Hội nghệ nhân dân gian” trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn phải phù hợp với thực tế, điều kiện của từng địa phương, đảm bảo chất lượng và hiệu quả, tránh hình thức. Việc tổ chức các hoạt động phải gắn với các Nghị quyết, đề án, dự án, chương trình, kế hoạch đã được ban hành còn hiệu lực.

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC

TỪ THÁNG 10 NĂM 2021

1. Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ (Có hiệu lực từ 15/10/2021) thay thế Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ.

Thông tư 23/2021/TT- BGDĐT có nhiều điểm mới so với Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT. Trong đó có một số điểm nổi bật như:

+ Chuẩn đầu vào chương trình thạc sĩ phải có ngoại ngữ bậc 3 trở lên trong đó phải có một trong các văn bằng, chứng chỉ như bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài trở lên hoặc tốt nghiệp đại học mà chương trình chủ yếu bằng tiếng nước ngoài trở lên.

+ Cơ sở đào tạo có thể tuyển sinh thạc sĩ onilne nếu đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng để có được kết quả tin cậy và công bằng giống như tổ chức bằng hình thức tuyển sinh trực tiếp.

+ Sinh viên đại học được đăng ký học trước một số học phần của chương trình thạc sĩ nếu có học lực theo điểm trung bình tính lũy xếp loại khá trở lên; số tín chỉ được công nhận không vượt quá 15 tín chỉ; đăng ký học tại cùng cơ sở đang học đại học…

2. Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (có hiệu lực từ ngày 15/10/2021). Thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 và Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

Nghị định này áp dụng đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đang học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp; các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 15 Nghị định này đã bổ sung thêm nhiều học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được miễn học phí so với quy định trước đây như: Người học chương trình trung cấp, cao đẳng mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa; học sinh cấp hai ở thôn/bản đặc biệt khó khăn; người học các ngành, nghề chuyên môn đặc thù…

Mức hỗ trợ chi phí học tập tại khoản 10 Điều 20 Nghị định 81 cũng tăng thêm 50.000 đồng/tháng so với quy định trước đây.

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,

ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay

 * Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực, cần tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nghiên cứu, thực hiện hiệu quả các giải pháp sau:

(1) Cần nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên 

- Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Học tập và làm theo Bác để Đảng ta và mỗi đảng viên xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam và sự tin cậy của nhân dân.

- Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, để tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. 

(2) Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình, gắn với nhiệm vụ chính trị

- Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn. 

- Thực hiện đồng bộ giữa "xây" và "chống"; "xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, "chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. "Xây" là tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh mà  Nghị  quyết  Đại  hội  XIII  của  Đảng  và  nghị  quyết  đại  hội  đảng  của  các  địa phương, cơ quan, đơn vị đã đề ra. "Chống" là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; phê phán, xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm, quan liêu, hách dịch, cửa quyền; kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không ngừng nghỉ, không bị tác động bởi bất cứ tổ chức, cá nhân có hành vi không lành mạnh nào. Nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực; khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của nhân dân, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh. 

(3) Đẩy  mạnh  tuyên truyền,  vận  động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lôi cuốn sự vào cuộc của toàn xã hội

- Đẩy mạnh tuyên truyền, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, nhằm lan tỏa, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí tự cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc và tự giác thực hiện bổn phận, trách nhiệm của bản thân, gắn bó chặt chẽ, liên hệ mật thiết với nhân dân, “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”, thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.  

- Nghiên cứu tổ chức cuộc vận động “Toàn Đảng, toàn dân khơi dậy khát vọng phát triển đất nước”, với quyết tâm “sánh vai với các cường quốc” như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò của báo chí và hệ thống thông tin đại chúng, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công tác tuyên truyền.

  (4) Nêu cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu

- Đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo phương châm cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu "trên trước, dưới sau", "đảng viên đi trước, làng nước theo sau". 

- Lãnh đạo chủ chốt các cấp phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác, chống cục bộ địa phương, bè phái trong công tác cán bộ. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.

- Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò nêu gương trong xây dựng ý chí, khát vọng phát triển của bản thân và của cơ quan, đơn vị. Không ngừng học tập, tu  dưỡng,  rèn  luyện,  trau  dồi  đạo  đức  cách  mạng,  tự  giác  nêu  gương  cần, kiệm, liêm, chính, lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Mỗi  cán  bộ,  đảng  viên  tự  nêu  gương  sáng,  hàng  triệu  đảng  viên  là  những tấm gương sáng, toàn Đảng ta sẽ thực sự trong sạch, vững mạnh, gắn bó máu thịt với nhân dân. Đây là điều kiện tiên quyết để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong Đảng và xã hội.

(5) Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới, làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình, nêu cao bản lĩnh chính trị, đấu tranh có hiệu quả với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, bệnh quan liêu, cơ hội, cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm, mất đoàn kết nội bộ, chống suy thoái về chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức tu dưỡng, “nói đi đôi với làm”, “rèn luyện suốt đời”, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”. 

(6) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại và gắn lý luận với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng. Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý. Khuyến khích sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(7) Nâng cao tính khoa học, tính chiến đấu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị, chủ động thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng chính trị để phòng, chống “diễn biến hòa bình”, loại thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội, để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng đắn, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm cho tư tưởng tiến bộ thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, có tác dụng uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, bồi đắp thế giới quan, phương pháp luận và niềm tin khoa học trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

(8) Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, thực sự đi vào nền nếp, thực chất, hiệu quả.

- Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định nêu gương. Xử lý kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm. Khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời những mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu. 

KẾT LUẬN

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thực hiện tốt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phục sự Tổ quốc, phục sự dân tộc, phục vụ nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, làm tiền đề căn bản hướng đến năm 2045, khi nước ta kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ đạt mục tiêu “trở thành nước phát triển, thu nhập cao” như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

                 Trích nguồn dẫn Ban Tuyên giáo Trung ương

GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT

Nấm Dẩn tích cực đấu tranh với những hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá Đảng và Nhà nước

Tín ngưỡng, dân tộc, tôn giáo luôn là một trong những vấn đề trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đặc biệt là tại các địa bàn tập trung đông đồng bào các dân tộc thiểu số có tín đồ theo đạo, trong đó có địa bàn xã Nấm Dẩn, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

Nấm Dẩn là xã nằm ở phía Nam của huyện Xín Mần, địa hình bị chia cắt nhiều bởi các núi đá, khe suối; dân số chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Nùng chiếm trên 75%, dân tộc Mông chiếm trên 10%, ngoài ra còn có các dân tộc khác cùng sinh sống như: Hoa, Tày, Cao Lan,…điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, trình độ văn hóa không đồng đều. Hiện nay trên địa bàn xã có 2 điểm nhóm tôn giáo đang hoạt động với hơn 400 tín đồ tham gia. Do đó, Nấm Dẩn cũng là một trong những địa bàn mà các thế lực thù địch có thể lợi dụng vấn đề dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo để thực hiện âm mưu chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò của vấn đề dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước trong tình hình hiện nay. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền xã Nấm Dẩn đã luôn đoàn kết, triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống các âm mưu, hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo để tuyên truyền những luận điệu đi ngược lại với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó tập trung chủ yếu vào các biện pháp tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt điểm nhóm, họp thôn hoặc qua hệ thống loa phóng thanh, truyền thanh của xã,… Nhờ đó, trong những năm qua tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn được ổn định, không xảy ra các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không hình thành các “điểm nóng” về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Bà con nhân dân các dân tộc nói chung và các tín đồ theo đạo luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định địa phương, trong đó có quy định của pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Mọi công dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, cùng nhau xây dựng đời sống mới tại các khu dân cư, thôn bản. Trong 5 năm qua, với sự nỗ lực của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã, sản lượng lương thực bình quân hàng năm của xã đạt 3.076 tấn, giá trị thu trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp đạt 40 triệu đồng/ha; trong lĩnh vực giáo dục, xã có 3 trường, trong đó có 01 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 (trường mầm non); tỷ lệ huy động học sinh đến trường, tỷ lệ học sinh chuyển lớp, chuyển cấp các bậc học ngày càng được nâng lên; 100% giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn và trên chuẩn; triển khai thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%, chú trọng triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em,...

Các tín đồ điểm nhóm TLVNMB thôn Nấm Chanh chú ý lắng nghe các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Trong thời gian tới, cùng với sự phát triển của khoa học - kỹ thuật, đặc biệt là sự bùng nổ của internet, các thế lực thù địch sẽ triệt để lợi dụng vấn đề tín ngưỡng, dân tộc, tôn giáo để gây mất đoàn kết nội bộ, nhằm chống phá Đảng và Nhà nước. Do đó, chúng ta cần phải chú trọng thực hiện tốt một số nội dung sau: Công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương, tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu của đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 như: Phát huy thế mạnh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và truyền thống đoàn kết vốn có của xã, xây dựng Đảng bộ xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; nâng cao phát triển kinh tế hàng hóa gắn với phát triển văn hóa; bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Tập trung tổng lực xây dựng nông thôn mới; thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân hiểu rõ cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, chăm lo hơn nữa đến đời sống của các hộ nghèo, người theo đạo tại địa phương,...

Ra mắt mô hình tự quản về ANTT, gắn với bảo vệ rừng và trồng cây thảo quả phát triển kinh tế tại thôn Nấm Chanh, xã Nấm Dẩm, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

Đồng thời, kiên quyết đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng tín ngưỡng, dân tộc, tôn giáo để làm mất uy tín của Đảng, Nhà nước ta. Từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân, tín đồ, chức sắc trong việc tham gia vào công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch trong việc lợi dụng công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá Đảng và Nhà nước ta.